logo-print

Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου - κινητής καντίνας

Τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου - κινητής καντίνας

05/03/2016

16/11/2017

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

Για τη χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου - κινητής καντίνας αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ενώ η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω των ΚΕΠ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου εκδίδεται μετά από κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων και μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δηλ. μετά από την 31η Ιανουαρίου.

Η κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης (ενδεικτικά αναφέρονται η ανάρτηση πίνακα κληρωθέντων έξω από το νομαρχιακό κατάστημα, η ανάρτηση της σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κτλ) συνιστά θετική ή αρνητική απάντηση κατά περίπτωση για τον ενδιαφερόμενο.

Για την απόκτηση άδειας για Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο με αντικείμενο τη σίτιση, το οποίο λειτουργεί χωρίς μόνιμη θέση, τα γενικά δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) για Χορήγηση Άδειας Πλανόδιου Εμπορίου - Κινητής Καντίνας.
  • Έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης. Εφόσον εγκριθεί η έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα, ο ενδιαφερόμενος τότε μόνο καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία (Δήμος) την εν λόγω έκθεση της Τουριστικής Αστυνομίας.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
  • Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών (ενδιαφερόμενος) ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες προσώπων (άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και τυφλοί, πολύτεκνοι και τα παιδιά τους, τρίτεκνοι, ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, άτομα με αναπηρία πάνω από 50% που δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα, γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣΔ & τον Πόντο), Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας)
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του.

Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα έχουν τα φυσικά πρόσωπα, που είναι άνεργα, δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της ως άνω υπαίθριας δραστηριότητάς τους. Ακόμη τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς.

Διαδικασία

1. Ο ενδιαφερόμενος για την άσκηση της δραστηριότητας του υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα, καταθέτει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή στα ΚΕΠ - Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)

2. Ακολουθεί δημόσια κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τον αριθμό των διαθέσιμων νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου

3. Εφόσον η αίτησή του εγκριθεί (μετά από την κλήρωση), και προκειμένου να λάβει την άδειά του, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κάποια επιπλέον δικαιολογητικά.

4. Έκδοση της άδειας

Για την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου (Βήμα 4) ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία :

1) Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης - άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47 Α) και 1642/1986 (125 Α).

2) Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ'αυτόν,

3) Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών,

4) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του,

και επιδεικνύει:

5) την άδεια κυκλοφορίας ώς και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,

6) Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών.

Για την υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της οριστικής άδειας ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων.

Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

Άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής (Δήμος) όπου κατοικεί ο ενδιαφερόμενος και ισχύει για τη πώληση προϊόντων που επιτρέπονται από την κάθε φορά ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία στη περιφέρεια μόνο της αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί.

Με πληροφορίες από ermis.gov.gr

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο