logo-print

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή πτυχιούχων νομικών σχολών στο μητρώο ασκουμένων του ΔΣΑ

26/04/2015

16/11/2017

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

Προκειμένου οι πτυχιούχοι νομικών σχολών να εγγραφούν στο μητρώο ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση για την εγγραφή ασκουμένων και μεγαρόσημο 3 ευρώ.

Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά 8:00-13:30 στο Τμήμα Ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60 (4ος όροφος) και ισχύουν από την ημέρα πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης.

Την αίτηση μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

2. Βεβαίωση έναρξης άσκησης. Η άσκηση γίνεται σε:

- Σε δικηγόρο Αθηνών με δυνατότητα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο Αθηνών.

- Σε δικηγορική εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν δικηγόροι με ικανότητα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο Αθηνών.

- Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

- Η άσκηση επιτρέπεται να γίνει, ολικά ή μερικά στην Υπηρεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και στην ειδική νομική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

- Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι (6) μηνών μπορεί να γίνει στη γραμματεία του πολιτικού και διοικητικού Εφετείου και Πρωτοδικείου Αθηνών ή της αντίστοιχης Εισαγγελίας ή στα Ειρηνοδικεία που υπάγονται στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Ο χρόνος άσκησης στα Δικαστήρια μπορεί να παραταθεί για ένα εξάμηνο ακόμη και μόνο για όσες θέσεις δεν καλύπτονται από το τρέχον εξάμηνο.

- Μέρος της άσκησης διάρκειας έως έξι (6) μηνών μπορεί να γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Εποπτεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

- Σε περίπτωση αδυναμίας του ενδιαφερομένου να βρει θέση για την άσκησή του μεριμνά σχετικά ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Τη βεβαίωση έναρξης για δικηγόρο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ και για δικηγορική εταιρεία εδώ.

3α . Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών για τους πτυχιούχους ημεδαπών Πανεπιστημίων

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ζητά την εγγραφή του με κατάθεση βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών, τότε θα προσκομίσει το αντίγραφο του πτυχίου εντός δέκα οχτώ (18) μηνών.

3β. Οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλόμενων κρατών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση και τα συνεκτιμώμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων.

Η αίτησή τους διαβιβάζεται αμελλητί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. προς την κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Δικηγόρων Επιτροπή Αξιολόγησης.

Δείτε τα δικαιολογητικά εδώ.

3γ. Οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να καταθέσουν επιπλέον:

1) αντίγραφο πτυχίου νόμιμα επικυρωμένο,

2) επίσημη μετάφραση αυτού,

3) πράξη Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με την οποία αναγνωρίζεται το πτυχίο τους ως ισότιμο και αντίστοιχο με πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου και

4) πιστοποιητικό επάρκειας από τη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος «δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων».

Στην περίπτωση που ο αιτών καταθέσει βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών του θα δηλώνει υπεύθυνα και ότι «θα προσκομίσει το πτυχίο του εντός δέκα οχτώ (18) μηνών».

Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

5. Παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ποσού 58,70 ευρώ.

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εγγραφής μετά πάροδο εξαμήνου από την ανακήρυξη πτυχιούχου το ποσό ανέρχεται στα 117,50 ευρώ.

6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας

7. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Για τους ενδιαφερόμενους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών της Σύμβασης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αντίγραφο της άδειας διαμονής τους νόμιμα επικυρωμένο.

Προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο Ασκουμένων είναι οι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Όσοι πτυχιούχοι είναι Έλληνες το γένος, αλλά δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια υποβάλλουν αρχικά αίτηση με την οποία ζητούν να τους δοθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η άδεια διορισμού δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων και επισυνάπτουν φωτοτυπία της ταυτότητας του ομογενούς αλλοδαπού νόμιμα επικυρωμένη καθώς και το αντίγραφο του πτυχίου τους (ή και την ισοτιμία τους) ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών.

Μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης γίνεται η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών για εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων.

Καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήψη του πτυχίου συγχωρείται για σπουδαίο λόγο.

Σπουδαίος λόγος είναι ιδίως:

α) η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων,

β) η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, ή

γ) λόγοι υγείας του ενδιαφερομένου.

Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθούν αυτές από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήψη του πτυχίου η εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, εφόσον ο πτυχιούχος επικαλεσθεί και αποδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι δεν αποξενώθηκε από τη νομική επιστήμη.

Ως συναφής με τη νομική επιστήμη, δραστηριότητα ή εργασία νοείται μόνο η παροχή αμιγώς νομικών εργασιών, έργων ή δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στον Κώδικα Δικηγόρων. (Ν. 4194/2013).

Διαβάστε επίσης: Δικαιολογητικά εγγραφής δικηγόρων και ασκουμένων δικηγόρων στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών

Με πληροφορίες από dsa.gr

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Κατ΄αρθρο ερμηνεία

Αχιλλέας Κ. Ζήσης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

send