logo-print

Συνεκτιμώμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή πτυχιούχων αλλοδαπών νομικών σχολών στο μητρώο ασκουμένων του ΔΣΑ

26/04/2015

16/11/2017

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλόμενων κρατών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο καθώς και κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να καταθέσουν τα έγγραφα που προβλέπονται για την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων. Τα έγγραφα αυτά είναι:

1. Αίτηση προς την Επιτροπή Αξιολόγησης

Την αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ.

2. Αντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, επικυρωμένα από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσεως.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

α. τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια.

β. έχω περατώσει τις σπουδές μου για λήψη πτυχίου νομικής.

γ. ο τόπος παρακολούθησης των σπουδών μου, εκπόνησης εργασιών και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν ……………………………….(συμπληρώνεται ο τόπος σπουδών και εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί εκτός της έδρας του πανεπιστημιακού ιδρύματος).

Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

5. Τίτλος σπουδών (πτυχίο): νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και επίσημη μετάφρασή του.

Στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών, θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός με επίσημη μετάφραση.

Ο τίτλος σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα Apostille). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δε χρειάζονται, αν το Πανεπιστήμιο που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών, στείλει απευθείας στην Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων και βεβαίωση για την απονομή του τίτλου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή τους από το Πανεπιστήμιο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων.

6. Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης, το οποίο πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος και να σταλεί απευθείας στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα προέλευσης ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο, εφόσον φέρει την επίσημη σφραγίδα της Χάγης (Apostille), μαζί με επίσημη μετάφρασή του.

7. Το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, στο οποίο ολοκλήρωσε φοίτηση ο αιτών για τη λήψη πτυχίου, μαζί με επίσημη μετάφρασή του.

8. Βεβαίωση για τη διάρκεια και τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος και να σταλεί απευθείας στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα προέλευσης ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο, εφόσον φέρει την επίσημη σφραγίδα της Χάγης (Apostille), μαζί με επίσημη μετάφρασή της.

Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, η διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών, ως εξής:

«Βεβαιώνουμε ότι οι σπουδές τ……. (ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο) που διήρκεσαν από ………. έως ………. πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο…………… (Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, πόλη – Χώρα) και σε κανένα άλλο μέρος».

9. Λοιποί τίτλοι σπουδών – επαγγελματικών προσόντων, νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα και θεωρημένα για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (Apostille) μαζί με επίσημες μεταφράσεις τους.

10. Βεβαίωση από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ή την όποια άλλη αρμόδια Υπηρεσία περί της δυνατότητας εγγραφής του πτυχιούχου ως ασκουμένου δικηγόρου στη χώρα που χορηγεί τον τίτλο, θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (Apostille) μαζί με επίσημη μετάφρασή της.

11. Η Πράξη Προέδρου του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π. με την οποία αναγνωρίζεται ο τίτλος σπουδών (πτυχίο) ως ισότιμος και αντίστοιχος με πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου - αντίγραφο νομίμως επικυρωμένο από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

12. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην περίπτωση που ο αιτών υπέστη συμπληρωματικές εξετάσεις για την αναγνώριση του πτυχίου του ως ισοτίμου και αντιστοίχου με πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι:

“Για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών ………………………………. του Πανεπιστημίου …………………… ως πτυχίου ισότιμου και αντίστοιχου με πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου έδωσα επιτυχώς εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο …………………… τα εξής μαθήματα:

1. ………………......

2. …………………...

3. ……………………

………………………”

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων, προκειμένου να ενημερωθεί αυτή με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο και να επιτευχθεί η ορθότερη αξιολόγηση του αιτούντος. Εξυπακούεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις σπουδές και την εν γένει νομική του κατάρτιση ενώ ο αιτών έχει το δικαίωμα να καταθέσει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο θεωρεί υποστηρικτικό για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του. Aπό τα μνημονευόμενα ανώτερα δικαιολογητικά, τα υπ’αριθ.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 είναι  κατ’ αναλογία του Π.Δ.122/2010, με την οποία εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2005/36/Ε.Κ, υποχρεωτικά.

2. Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.

3. Η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης προϋποθέτει την προγενέστερη κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

4. Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα Apostille γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

5. Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρων δικαιολογητικών γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές ή από δικηγόρο. 6.  Η διεύθυνση της Επιτροπής Αξιολόγησης του αρθρ. 15 του Κώδικα Δικηγόρων, στην οποία θα γίνεται η αποστολή των δικαιολογητικών από το αλλοδαπό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είναι: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα, Ελλάδα.

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση