Υποχρέωση ανάρτησης των παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών

Τι ισχύει με βάση την Αγορανομική Διάταξη 02/8.4.2013

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

29/08/2017 - 16:01

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

16/11/2017 - 16:12

Με την Αγορανομική Διάταξη 02/8.4.2013 (ΦΕΚ Β' 874/11.4.2013) ρυθμίζονται τα ζητήματα αναφορικά με την υποχρέωση ανάρτησης των παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών.

Σύμφωνα με τη Διάταξη, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που αναφέρονται σε αυτά.

Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών.

Για τους παραβάτες των διατάξεων της Διάταξης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών

Σύμφωνα με το άρθρο 68 της Υπουργική Απόφαση 91354/24.8.2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.):

Επιχειρήσεις κάθε μορφής που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση των κοινόχρηστων δαπανών πολυκατοικιών, υποχρεούνται:

1. Να διατηρούν για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών. Οι ένοικοι δικαιούνται με δαπάνες τους να ζητούν από τους υπόχρεους απλά φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών.

2. Η δημιουργία κάλυψη και αύξηση του αποθεματικού της πολυκατοικίας δεν συνιστά δαπάνη.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€).

Διαβάστε επίσης: Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων από την ανάρτηση κοινοχρήστων σε πολυκατοικία