logo-print

Η επιμέλεια των τέκνων σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4800/2021

11/01/2022

11/01/2022

Σύμφωνα με αυτόν τον νέο Νόμο που έχει ήδη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τον Σεπτέμβριου του 2021 έχουν υπάρξει αρκετά αξιοσημείωτες αλλαγές στα άρθρα του Οικογενειακού Δικαίου που αφορούν την Επιμέλεια των τέκνων:

Για παράδειγμα στο άρθρο 1518 ΑΚ έχει προστεθεί ένα νέο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώθηκε ως εξής:

«Επιμέλεια του προσώπου

Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του.

Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς το ενισχύουν, χωρίς διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και με κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του. Η λήψη σωφρονιστικών μέτρων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι παιδαγωγικώς αναγκαία και δεν θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου.

Κατά τη μόρφωση και την επαγγελματική εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις. Γι' αυτόν τον σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται με το σχολείο και αν υπάρχει ανάγκη, να ζητούν τη συνδρομή αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ή δημοσίων οργανισμών.

Κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενισχύει τη σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει.».

Εδώ βλέπουμε πως γίνεται πρόβλεψη του νόμου, εκτός των άλλων αναφερόμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, για υποχρέωση του κάθε γονέα να διαφυλάσσει και να ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα και τα αδέρφια του καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα (παππούδες, γιαγιάδες, θείους, ξαδέρφια κλπ) είτε οι γονείς ζούνε μαζί είτε όχι, είτε ο ένας γονέας από τους δύο έχει πεθάνει.

Επιπλέον, έχει τροποποιηθεί το άρθρο 1519 ΑΚ που είχε ψηφιστεί στις 31/7/2020 και εφαρμοζόταν μέχρι την ψήφιση του νέου αυτού Νόμου, το οποίο αφορά την μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, η οποία μέχρι σήμερα μπορούσε να γίνει είτε με προηγούμενη συμφωνία των χωρισμένων γονέων είτε με οριστική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε ως εξής:

«Άρθρο 1519

Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου

Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον έναν γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 εφαρμόζονται αναλόγως.

Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο.

Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.».

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, επιτρέπεται η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου είτε με προηγούμενη συμφωνία των γονέων (όπως ίσχυε και πριν) είτε γενικά με δικαστική απόφαση (και όχι πλέον μόνο με οριστική δικαστική απόφαση). Δηλαδή δεν απαιτείται πλέον από τον νόμο οριστική δικαστική απόφαση για την μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, αλλά γενικά απόφαση του δικαστηρίου που μπορεί κάλλιστα να είναι και προσωρινή διαταγή ασφαλιστικών μέτρων.

Επομένως, μέσα σε διάστημα λίγων μόνο ημερών μπορεί να εκδοθεί προσωρινή διαταγή (προσωρινή απόφαση δηλαδή) ασφαλιστικών μέτρων, που να παρέχει την άδεια προς τον γονέα με το οποίο διαμένει το τέκνο να μετακομίσει μαζί με το τέκνο του σε άλλο τόπο μακριά από τον τόπο κατοικίας του άλλου γονέα, ενώ στην περίπτωση αποκλειστικά έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης, θα απαιτούσε ίσως και χρόνια για να εκδοθεί απόφαση που θα παρείχε μια τέτοια άδεια στον γονέα αυτόν.

Οι αλλαγές αυτές του νέου Νόμου είναι αρκετά σημαντικές και καλό είναι ο κάθε γονέας ή ενδιαφερόμενος, να ενημερώνεται από κάποιον εξειδικευμένο Δικηγόρο (που γνωρίζει και τις διαδικασίες της διαμεσολάβησης) σχετικά με τέτοια θέματα, για να αποφευχθούν σκόπελοι και προβλήματα και προς καλύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των πολύ σημαντικών υποθέσεων που είναι το διαζύγιο, η γονική μέριμνα, η επιμέλεια και η επικοινωνία με τα τέκνα του.

Η έλλειψη εξειδικευμένων συμβουλών αλλά και σωστής πληροφόρησης, μπορεί να έχει κόστος για ένα ζευγάρι που ξεκίνησε την διάστασή του, σε χρήμα, χρόνο και κυρίως ψυχική οδύνη, αφού ίσως χρειαστεί να εμπλακούν και οι δύο γονείς σε διαδικασίες, οι οποίες θα μπορούσαν κάλλιστα να αποφευχθούν αν είχαν αποταθεί σε κάποιον εξειδικευμένο νομικό.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΔΑΚΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

Η Δήμητρα Καρδάκου είναι Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω,  μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 2009 καθώς επίσης και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, με επιπλέον...

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send