logo-print

Προσωπικά Δεδομένα και βιντεοπαρακολούθηση [Υπόθεση Maltapost PLC]

07/05/2020

07/05/2020

Στις 5 Οκτωβρίου 2018 το Εφετείο της Μάλτας απεφάνθη επί της υπ΄αριθ. 26/2017 προσφυγής Maltapost PLC κατά Kummissarju Ghall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tadData, η οποία αφορούσε σε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων1.

Τα σημαντικά σημεία της απόφασης συνίστανται στις κάτωθι παρατηρήσεις:

- Οποιοδήποτε υλικό κυκλώματος CCTV2 που καταγράφει την κίνηση των ατόμων αποτελεί "επεξεργασία" των "προσωπικών δεδομένων", και σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων, τα προσωπικά αυτά δεδομένα δεν πρέπει να διατηρούνται για ένα χρονικό διάστημα περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο.

- Όταν οι κάμερες εγκαθίστανται για λόγους ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης, μια εβδομάδα πρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις να είναι περισσότερο από αρκετή μέσα στην οποία το προσωπικό ασφάλειας θα λάβει τεκμηριωμένη απόφαση για το αν θα διατηρήσει οποιοδήποτε υλικό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω ένα περιστατικό ασφαλείας ή να το χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικό στοιχείο.

- Εάν ο σκοπός της βιντεοεπιτήρησης είναι η ασφάλεια και ο έλεγχος πρόσβασης και διαπιστώνεται ότι οι εγγραφές είναι απαραίτητες για την περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος ή τη χρήση των καταγραφών ως αποδεικτικών στοιχείων, το σχετικό υλικό μπορεί να διατηρηθεί και πέρα ​​από την κανονική περίοδο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς αυτούς. Στη συνέχεια, όμως, πρέπει επίσης να διαγραφεί3.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο με την απόφασή του επιβεβαίωσε ότι ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών ("IDPC") ορθώς έκρινε ότι το υπό κρίση βίντεο [CCTV] θα έπρεπε να έχει διαγραφεί μετά από 7 ημέρες: ως εκ τούτου η αρχική θέση του IDPC ήταν σύμφωνη και συγκρινόταν με τις περιόδους διατήρησης που καθορίστηκαν σε άλλες δικαιοδοσίες και για το λόγο αυτό ακύρωσε την απόφαση του Δικαστηρίου και επιβεβαίωσε εκ νέου την απόφαση του IDPC συνθηκών και της φύσης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή αυτή.

  • 1. Δημοσιευμένη σε https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Judgements/Details?JudgementId=0&C...
  • 2. Tα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) είναι συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής εικόνας και ήχου, τα οποία συνήθως συναντάμε σε ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς χώρους. Αποτελούνται κυρίως από τις κάμερες, που τοποθετούνται σε χώρους που θέλουμε να επιτηρήσουμε, και τις συσκευές εγγραφής (DVR-NVR) για την αποθήκευση και τον έλεγχο της εικόνας.
  • 3. «3.2 Διατήρηση και αποθήκευση. Λόγω της φύσης των εργασιών που πραγματοποιούνται εντός της περιοχής DMS, οι εγγραφές που καταγράφηκαν από το CCTV διατηρούνται για μέγιστη περίοδο είκοσι (20) ημερών. Εγγραφές CCTV καταγράφοντας οποιαδήποτε άλλη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής του Κέντρου και της γύρω περιμέτρου διατηρούνται μόνο για επτά (7) ημέρες το πολύ. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου οι καταγραφές αποσκοπούν στον έλεγχο συγκεκριμένων περιστατικών, το σχετικό απόσπασμα μπορεί να διατηρηθεί για το σκοπό της έρευνας και προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία, όπου απαιτείται, έως την η έρευνα ολοκληρώθηκε», Qorti tal-Appell (Kompetenza Inferjuri) Imhallef Anthony Ellul Appell numru: 26/2017 Maltapost plc (appellata) Vs Kummissarju ghall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data (appellant) 5 ta’ Ottubru, 2018, https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Judgements/Details?JudgementId=0&C...

Γεωργία Χιόνη

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας. Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών (Γερμανία) και ενός διδακτορικού τίτλου (Ιταλία). Εξειδίκευση σε θέματα εμπράγματου δικαίου, διανοητικής ιδιοκτησίας, ανταγωνισμού, προστασίας καταναλωτή.  Διετέλεσε ΕΕΠ σε...

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024