logo-print

Προνόμια διακριθέντων αθλητών

Διορισμός στο Δημόσιο Τομέα, παροχή οικονομικής επιβράβευσης, απ' ευθείας εισαγωγή σε σχολές προτίμησής τους ή στα ΣΕΦAΑ, προσαύξηση μορίων κ.λπ.

11/04/2020

25/02/2021

Το καθεστώς παροχής προνομίων διακριθέντων αθλητών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, λοιπών ειδικών νομοθετικών διατάξεων και πλείστων ΥΑ και ΚΥΑ, που έχουν εκδοθεί κατά νομοθετική εξουσιοδότηση αυτών.

Στα προνόμια διακριθέντων αθλητών συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, ανάλογα με τη διάκριση:

- ο διορισμός στο Δημόσιο Τομέα (άρθρο 34 παρ. 9 του ν. 2725/1999 και άρθρο 11 του ν. 3812/2009)

- η παροχή οικονομικής επιβράβευσης (άρθρο 34 παρ. 4-7 του ν. 2725/1999)

- η απ' ευθείας εισαγωγή σε σχολές προτίμησης των διακριθέντων αθλητών (άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999)

- η απ' ευθείας εισαγωγή σε Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999)

- η προσαύξηση μορίων για την εισαγωγή σε σχολές προτίμησης των διακριθέντων αθλητών (άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999)

- η πρόσληψη στις Ένοπλες Δυνάμεις (άρθρο 34 παρ. 12 του ν. 2725/1999, πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ. 8 του ν. 3708/2008)

- η απ' ευθείας εισαγωγή στις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών και Λιμενοφυλάκων (άρθρο 34 παρ. 11 του ν. 2725/1999, πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ. 8 του ν. 3708/2008)

- η παροχή άδειας πρακτορείου προγνωστικών αγώνων (άρθρο 34 παρ. 18 του ν. 2725/1999, πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ. 8 του ν. 3708/2008)

- η τοποθέτηση διακριθέντων αθλητών με πτυχίο ιατρικής ως υπεράριθμων σε προσωποπαγείς θέσεις για απόκτηση ειδικότητας (άρθρο 42 του ν. 4238/2014)

- η προαγωγή Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων, Ανθυπαστυνόμων και υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχων βαθμών σε ανώτερο βαθμό (άρθρο 48 του ν. 1481/1984).

Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 σχετικά με την παροχή προνομίων διακριθέντων αθλητών αποτελούν εκδήλωση του εντόνου ενδιαφέροντος της Πολιτείας για την προαγωγή του αθλητισμού, σύμφωνα και με το άρθρο 16 παρ. 9 Σ, και δικαιολογούνται από λόγους δημοσίου συμφέροντος συνιστάμενου στην παροχή κινήτρων στους ασχολούμενους με τον αθλητισμό (ΟλΣτΕ 686/2018, ΣτΕ 1263/2019).

Οι διατάξεις αυτές, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα τους, πρέπει να ερμηνεύονται στενά (ΣτΕ 1780/2012, ΔΕφΑθ 1372/2019, ΔΕφΑθ 3663/2015, ΔΕφΑθ 3957/2011, ΔΕφΑθ 435/2007, ΔΕφΑθ 114/2007, ΔΠρΑθ 15562/2019, ΔΠρΑθ 15537/2019, ΔΠρΑθ 15534/2019, ΔΠρΑθ 11518/2019, ΔΠρΑθ 11517/2019, ΔΠρΑθ 654/2017, ΔΠρΑθ 9694/2012, ΔΠρΑθ 8600/2004).

Το άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999, το οποίο προβλέπει καθιέρωση συστήματος προσαύξησης της βαθμολογίας μαθητών διακριθέντων αθλητών ποσοστιαίως, ανάλογα με την επιτευχθείσα αγωνιστική διάκριση), είναι αντίθετο με την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Σ, και τις αρχές της αξιοκρατίας και της σταδιοδρομίας εκάστου κατά λόγο της προσωπικής του αξίας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 Σ, σε συνδυασμό με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας μέτρου/σκοπού, κατά το μέρος που προβλέπει 1. την πριμοδότηση μαθητών διακριθέντων αθλητών ακόμα και για επιτυχίες σε αθλητικούς αγώνες ήσσονος σημασίας, 2. την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή μαθητών διακριθέντων αθλητών στις ανώτατες σχολές στο δυσανάλογα υψηλό ποσοστό του 4,5% των προβλεφθεισών θέσεων, το οποίο παρίσταται αυθαίρετο ενόψει και του πάγιου χαρακτήρα της ρύθμισης αυτής, η οποία δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε επίκαιρη εκτίμηση της δυνατότητας μιας σχολής για απορρόφηση σπουδαστών, και 3. την εισαγωγή μαθητών διακριθέντων αθλητών σε σχολή της προτίμησής τους, εφ’ όσον συγκεντρώσουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων του από τις αθλητικές του διακρίσεις (ΟλΣτΕ 686/2018, ΔΕφΑθ 1968/2019, ΔΕφΑθ 1967/2019, ΔΕφΑθ 1376/2019, ΔΕφΑθ 443/2019, ΔΕφΑθ 442/2019, ΔΕφΑθ 437/2019, ΔΕφΑθ 436/2019, ΔΕφΑθ 432/2019, ΔΕφΑθ 3108/2018, ΔΕφΑθ 2523/2018, ΔΕφΑθ 1445/2018, ΔΕφΑθ 1444/2018).

Οι ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΑμεΑ/310744/1269/733/50/2.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3245/3.12.2014) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΥΣΜΑ/310774/1270/734/130/2.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3244/3.12.2014), οι οποίες προβλέπουν μείωση κατά 50% των ποσών των οικονομικών επιβραβεύσεων που χορηγούνται σε διακριθέντες αθλητές, εισάγουν κανονιστική ρύθμιση σχετική με τον καθορισμό του ύψους της χορηγουμένης στους διακρινόμενους αθλητές οικονομικής επιβράβευσης για αγωνιστικές διακρίσεις που επιτυγχάνονται μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίσθηκαν δε κατ’ εκτίμηση πρόσφορων κατά τη σχετική εξουσιοδότηση κριτηρίων και, συνεπώς, κείνται εντός εξουσιοδότησης και είναι νόμιμες, έγκυρες και σύμφωνες με τα άρθρα 5 παρ. 1 και 16 παρ. 9 Σ και το άρθρο 1 παρ. 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ (ΣτΕ 1263/2019).

Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα απαιτείται η υποβολή αίτησης από αυτόν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη σχετική εγγραφή και όχι απλώς αίτηση για ενημέρωση για το αν έχει γίνει ή θα γίνει εγγραφή (ΔΕφΑθ 2454/2015).

Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα δεν απαιτείται το σωματείο, στο οποίο ανήκει να έχει ειδική αθλητική αναγνώριση (πρβλ. ΔΕφΑθ 724/2016, ΕιρΠερ 54/2018, contra η κρατούσα άποψη ΔΕφΑθ 473/2018, ΔΕφΑθ 505/2017, ΔΕφΑθ 492/2017, ΔΕφΑθ 86/2017).

Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα και την παροχή οικονομικής επιβράβευσης απαιτείται να μην έχει τιμωρηθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία για παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής της τιμωρίας, τη διάρκεια της τιμωρίας, το αν η τιμωρία επιβλήθηκε για τη συγκεκριμένη διάκριση για την οποία και η συγκεκριμένη παροχή ή για άλλη επίδοση αυτού προγενέστερη ή μεταγενέστερη (ΔΕφΑθ 1665/2011, ΔΠρΑθ 15122/2018). Η απαγόρευση εγγραφής διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα και παροχής οικονομικής επιβράβευσης σε περίπτωση τιμωρίας του για παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ δεν αίρεται σε τυχόν περίπτωση αθώωσης του αθλητικού από ποινικό αδίκημα για την ίδια παράβαση ως ποινικό αδίκημα (ΓνωμΝΣΚ 220/2012).

Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα και την παροχή οικονομικής επιβράβευσης δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της μετάβασης αθλητικής αποστολής στο εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 2725/1999, η οποία αποβλέπει μόνο στη διασφάλιση του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της αποστολής, για την οποία η αθλητική ομοσπονδία επιχορηγείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και όχι στον έλεγχο της συγκρότησης της εθνικής αποστολής, με την έγκριση της συμμετοχής των αθλητών σε αυτήν, αφού η ευθύνη για την συμμετοχή Ελλήνων αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις έχει ανατεθεί στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία καθορίζει και τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής ώστε να εξασφαλίζεται η εθνική εκπροσώπηση (ΣτΕ 891/2011, ΣτΕ 2663/2020, ΣτΕ 2662/2010, ΣτΕ 2661/2010, ΣτΕ 2392/2010, ΣτΕ 2391/2010, ΣτΕ 2195/2010, ΣτΕ 677/2009, ΣτΕ 676/2009, ΣτΕ 675/2009, ΣτΕ 674/2009, ΣτΕ 2203/2008, ΣτΕ 2202/2008, ΣτΕ 2087/2008, ΣτΕ 1809/2008, ΣτΕ 1808/2008, ΣτΕ 1807/2008, ΣτΕ 1806/2008, ΣτΕ 1805/2008, ΔΕφΑθ 784/2020, ΔΕφΑθ 4165/2013, ΔΕφΑθ 4163/2013, ΔΕφΑθ 3884/2013, ΔΠρΑθ 10409/2018, ΔΠρΑθ 2739/2018, ΔΠρΑθ 19694/2010).

Ο καθορισμός συγκεκριμένου αγωνίσματος ή συγκεκριμένου αριθμού ομάδων ή αθλητών που συμμετέχουν στη διοργάνωση ως προϋπόθεση για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα είναι γενικός, απρόσωπος και συνιστά κριτήριο αντικειμενικό και δικαιολογημένο, προκειμένου να επιβραβεύονται αθλητές μόνο για διακρίσεις που έχουν επιτευχθεί σε διοργανώσεις με συνθήκες ευρύτερου συναγωνισμού και αναγνώρισης (ΣτΕ 1694/2019, ΣτΕ 1691/2019, ΣτΕ 3226/2013, ΣτΕ 2499/2011, ΣτΕ 156/2010, ΣτΕ 1096/2008, ΣτΕ 1095/2008, ΣτΕ 1094/2008, ΣτΕ 1686/1994, ΔΕφΑθ 1372/2019, ΔΕφΑθ 1545/2017, ΔΕφΑθ 3663/2015, ΔΕφΑθ 5681/2014, ΔΕφΑθ 1166/2013, ΔΕφΑθ 1165/2013, ΔΕφΑθ 2042/2006, ΔΠρΑθ 15562/2019, ΔΠρΑθ 15537/2019, ΔΠρΑθ 15534/2019, ΔΠρΑθ 11709/2019, ΔΠρΑθ 11518/2019, ΔΠρΑθ 11517/2019, ΔΠρΑθ 8559/2019, ΔΠρΑθ 8548/2019, ΔΠρΑθ 2047/2019, ΔΠρΑθ 654/2017, ΔΠρΑθ 11155/2015, ΔΠρΑθ 9694/2012, ΔΠρΑθ 18098/2010). 

Για την παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε διακριθέντες αθλητές και στους προπονητές τους απαιτείται η διάκριση των αθλητών στους προβλεπόμενους διεθνείς αγώνες να αφορά αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων, δηλαδή όχι μόνο σε άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και στο ειδικότερο αγώνισμα του εν λόγω αθλήματος, όπως ακριβώς αναφέρεται στο επίσημο πρόγραμμα των αγώνων, π.χ. ακόμα και κατά κατηγορία κιλών (ΣτΕ 1694/2019, ΣτΕ 1691/2019, ΣτΕ 495/2018, ΣτΕ 485/2018, ΔΕφΑθ 1372/2019, ΔΕφΑθ 3663/2015, ΔΕφΑθ 5681/2014, ΔΕφΑθ 104/2014, ΔΕφΑθ 1166/2013, ΔΕφΑθ 1165/2013, ΔΕφΑθ 2042/2006, ΔΕφΑθ 1065/2006, ΔΠρΑθ 15562/2019, ΔΠρΑθ 15537/2019, ΔΠρΑθ 15534/2019, ΔΠρΑθ 11518/2019, ΔΠρΑθ 11517/2019, ΔΠρΑθ 654/2017, ΔΠρΑθ 11155/2015, ΔΠρΑθ 9694/2012, ΔΠρΑθ 18098/2010). Η απαίτηση αυτή είναι σύμφωνη την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Σ, αφού οι αθλητές που διακρίνονται σε κατηγορίες αγωνισμάτων διεθνών αγώνων μη ταυτιζόμενες με αυτές των Ολυμπιακών Αγώνων δεν αποτελούν όμοιες περιπτώσεις με τους αθλητές που διακρίνονται στις κατηγορίες αγωνισμάτων των Ολυμπιακών Αγώνων και σε κάθε περίπτωση παραμένει δυνατή και για τους αθλητές αυτούς η διεκδίκηση των λοιπών ευεργετημάτων (ΣτΕ 485/2018, ΔΕφΑθ 104/2014, ΔΕφΑθ 1065/2006, ΔΠρΑθ 11155/2015, ΔΠρΑθ 9694/2012).

Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα για διάκριση σε Πανελλήνιο Πρωταθλήματα δεν απαιτείται η κατοχή της ελληνικής ιθαγένειας (ΓνωμΝΣΚ 367/2013).

Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα για διάκριση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα απαιτείται η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ τουλάχιστον χώρες για τα ομαδικά αθλήματα (ΣτΕ 156/2010) και η συμμετοχή οκτώ τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση για τα ατομικά αθλήματα.

Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα για διάκριση σε Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα απαιτείται μόνο η κατάκτηση θέσης από 1η μέχρι 3η και όχι η συμμετοχή στη διοργάνωση ορισμένου αριθμού αθλητών (εθνικών ομάδων από οκτώ τουλάχιστον χώρες για τα ομαδικά αθλήματα και οκτώ τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση για τα ατομικά αθλήματα), προϋπόθεση που καθιερώνεται ρητά μόνο για τους διακριθέντες αθλητές σε εν γένει σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα πλην των Σχολικών (ΔΕφΑθ 1425/2019, ΔΕφΑθ 1005/2019, ΔΕφΑθ 2718/2018, ΔΕφΑθ 2031/2018, ΔΕφΑθ 2110/2015).

Σε περίπτωση εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών για κατάκτηση θέσης από 1η μέχρι 6η σε συγκεκριμένη κατηγορία αγώνων, η τυχαία γενική κατάταξη αθλητή σε θέση από 5η μέχρι 8η μαζί με άλλους τρεις συνδιαγωνιζόμενους αθλητές λόγω μη διεξαγωγής λοιπών αγώνων κατάταξης μετά τον αποκλεισμό του από την τελική τετράδα δεν εξαρκεί για την εγγραφή στον ειδικό πίνακα (ΣτΕ 1780/2012).

Σε περίπτωση διεξαγωγής δύο ή περισσότερων πανελλήνιων πρωταθλημάτων σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου (π.χ. πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα λυκείου και πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα γυμνασίου), λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο το πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία (π.χ. πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα λυκείου) (ΣτΕ 3937/2011).

Το δικαίωμα οικονομικής επιβράβευσης διακριθέντων αθλητών και των προπονητών τους δεν έχει αυστηρά προσωποπαγή χαρακτήρα και επομένως είναι κληρονομητό (ΓνωμΟλΝΣΚ 252/2015, ΓνωμΝΣΚ 258/2019).

Για το διορισμό διακριθέντος αθλητή στο Δημόσιο απαιτείται η έκδοση απόφασης του αρμόδιου Υπουργού για διορισμό του και κατανομή θέσεων (ΔΕφΑθ 2651/2015). Η μη ολοκλήρωση διορισμού διακριθέντος αθλητή στο Δημόσιο, παρά την έκδοση απόφασης του αρμόδιου Υπουργού για διορισμό του και κατανομή θέσεων, στοιχειοθετεί παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας (ΔΕφΑθ 2724/2015, ΔΕφΑθ 1850/2011). Η άρνηση διακριθέντος αθλητή να ορκισθεί και να προσέλθει να αναλάβει υπηρεσία στο φορέα του Δημοσίου, στον οποίο διορίσθηκε μετά από διάκρισή της, συνεπάγεται την απόσβεση του σχετικού δικαιώματος διορισμού που έχει χαριστικό χαρακτήρα και ασκείται άπαξ (ΔΕφΑθ 2560/2019).

Σε περίπτωση συμβολής δύο ή περισσότερων προπονητών ή άλλων επιστημονικών συνεργατών για την επίτευξη διάκρισης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω ιδιότητες, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η σύμβαση μεταξύ αθλητικής ομοσπονδίας και προπονητή που προπονούσε συγκεκριμένο διακριθέντα αθλητή για καταβολή χρηματικών επιβραβεύσεων σε αυτόν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε περίπτωση διακρίσεων των αθλητών της Εθνικής Ομάδας του οικείου αθλήματος αναπτύσσει αποτελέσματα μόνο μεταξύ των μερών και επομένως η με βάση τη σύμβαση αυτή διαγραφή άλλου προπονητή που προπονούσε τον ίδιο διακριθέντα αθλητή από το πίνακα προπονητών διακριθέντων αθλητών είναι μη νόμιμη (ΣτΕ 2500/2011).

Για την παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε προπονητή που προπονεί διακριθέντα αθλητή απαιτείται ο προπονητής κατά το χρόνο της διάκρισης να είχε ήδη λάβει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή για το συγκεκριμένο άθλημα, ή, αντιστοίχως μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011, να είχε ήδη προβεί σε αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή και να είχαν ήδη παρέλθει επιτυχώς τρεις μήνες από την αναγγελία αυτή, χωρίς έκδοση απόφασης απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων (ΔΕφΑθ 4148/2014).

Η συγχρονισμένη κατάδυση θεωρείται ατομικό άθλημα και επομένως προπονητής που προπονεί έναν από τους δύο αθλητές που σημειώνουν διάκριση στους προβλεπόμενους αγώνες δικαιούται αυτοτελώς το 50% της επιβράβευσης του ενός αθλητή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν προπονεί και τον άλλο αθλητή (ΔΕφΑθ 2277/2016).

Η μη χορήγηση και στους προπονητές, οι οποίοι προπονούν έναν αθλητή που σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις σε περισσότερα αγωνίσματα, της προσαύξησης στην οικονομική επιβράβευση που λαμβάνουν οι προπονητές που προπονούν πολλούς αθλητές ή ομάδες, κάθε ένας των οποίων σημειώνει και από μία αγωνιστική διάκριση, συνιστά διαφορετική μεταχείριση παρόμοιων καταστάσεων και είναι αντίθετη με την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Σ (ΣτΕ 4106/2014, ΣτΕ 4551/2013, ΔΕφΑθ 4939/2015, ΔΕφΑθ 1519/2015).

Για την ανάκληση απόφασης εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της απόφασης εγγραφής (π.χ. βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας), εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών (ΣτΕ 477/2007).

Σε περίπτωση ανάκλησης απόφασης εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακριθέντων, η Διοίκηση ανακαλεί ελευθέρως και εντός ευλόγου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο μόνο του α.ν. 261/1968 και λοιπές διοικητικές πράξεις που στηρίχθηκαν στην εγγραφή αυτή (ΔΕφΑθ 838/2014).

Για την τοποθέτηση διακριθέντων αθλητών με πτυχίο ιατρικής ως υπεράριθμων σε προσωποπαγείς θέσεις για απόκτηση ειδικότητας σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4238/2014 απαιτείται να πληρούνται οι προϋποθέσεις διορισμού διακριθέντων αθλητών στο Δημόσιο (ΔΕφΑθ 1027/2016).

Προαγωγή Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων, Ανθυπαστυνόμων και υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχων βαθμών σε ανώτερο βαθμό επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 1481/1984 και σε περίπτωση διάκρισης σε Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα (ΔΕφΑθ 771/2019, ΔΕφΑθ 1185/2010), όχι όμως και σε περίπτωση διάκρισης σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πριν την κατάταξή τους στο σώμα (ΔΕφΑθ 2936/2019, ΔΕφΑθ 2679/2006) ή σε περίπτωση διάκρισης σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (ΔΕφΑθ 2936/2019).

Αθλητής που έχει σημειώσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα και εκ του λόγου αυτού διορίσθηκε σε κενή θέση φορέα του δημοσίου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 18 παρ. 8 του ν. 3708/2008, δεν δύναται να κατέχει, παράλληλα με την παραπάνω θέση, άδεια πρακτορείου προγνωστικών αγώνων, η οποία του χορηγήθηκε σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις (ΓνωμΟλΝΣΚ 354/2011, πρβλ. ΣτΕ 1476/2018).

Αθλητής που έχει σημειώσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα και με βάση αυτή κατέχει άδεια πρακτορείου προγνωστικών αγώνων απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών σε δεύτερο οργανισμό ασφάλισης ασθένειας (ΔΕφΘεσ 341/2019).

Η ΥΑ 1141.1/1/2.6.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1372/6.6.2011), η οποία προβλέπει ευνοϊκότερη υπηρεσιακή κατάσταση των Ολυμπιονικών που υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή με την παροχή μόνο σε αυτούς και όχι και στους λοιπούς υπηρετούντες πρωταθλητές υπηρεσιακών διευκολύνσεων Α΄ κατηγορίας καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, είναι σύμφωνα με την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Σ (ΣτΕ 13/2020).

Τυχόν ξενόγλωσσα έγγραφα που προσκομίζονται προς απόδειξη διάκρισης για την εγγραφή στον ειδικό πίνακα πρέπει να συνοδεύονται και από νόμιμη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (ΔΕφΑθ 784/2020).

Δρ. Γεώργιος Λιανός

Ο Γεώργιος Λιανός είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο, Διδάκτωρ και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, Εγκεκριμένος Καθηγητής του Université Sorbonne Paris Nord-IdEF και Νομικός Σύμβουλος της Εθνικής Ολυμπιακής...

Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΠΕΡΔΟΚΛΗ ΕΛΛΗ

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

send