logo-print

Ακύρωση επιταγής πληρωμής σε επίσπευση πλειστηριασμού λόγω αοριστίας (ΜΠΑ 442/2023)

Η επιταγή τυγχάνει αόριστη στο σύνολό της, τόσο ως προς το ποσό όσο και το ποιόν της απαίτησης που επιτάσσεται

15/03/2023

24/03/2023

Η προσημείωση υποθήκης Μετά τους ν. 4842/2021 και 4871/2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση

Δεκτή έγινε ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, λόγω αοριστίας αυτής (ΜΠΑ 442/2023). Το δικαστήριο έκρινε ότι η ένδικη επιταγή προς πληρωμή τυγχάνει αόριστη στο σύνολό της, ως προς το ποσό αλλά και το ποιόν της απαίτησης που επιτάσσεται ο ανακόπτων να καταβάλει. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, από τη διάταξη του άρθρου 924 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η επιταγή προς πληρωμή, με την οποία αρχίζει η αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει να περιέχει σύντομη αναφορά του ποσού που οφείλεται, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται το ιστορικό κάθε κονδυλίου.

Ειδικότερα, αρκεί να προκύπτει από την επιταγή προς πληρωμή η αιτία της απαίτησης, η οποία άλλωστε θα προκύπτει από το αντίγραφο του τίτλου, κάτω από το οποίο γίνεται η επιταγή, καθώς και η οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Εφόσον έχει γίνει ο διαχωρισμός αυτός, η επιταγή παρουσιάζει πληρότητα και απόκειται στον οφειλέτη να ισχυρισθεί και να αποδείξει την απόσβεση της απαίτησης ή την ανακρίβεια των κονδυλίων ή τον εσφαλμένο υπολογισμό ή το παράνομο των τόκων.

Αν η επιταγή δεν περιέχει τα ως άνω στοιχεία, επέρχεται ακυρότητα που κηρύσσεται από το δικαστήριο, εφόσον από την αοριστία της επιταγής προκαλείται στον οφειλέτη δικονομική βλάβη που δεν μπορεί να επανορθωθεί με άλλο τρόπο, παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας. Η δε ακυρότητα αυτή επέρχεται ως προς το αντίστοιχο ελαττωματικό μέρος της διαδικαστικής πράξης, η οποία, όμως, δεν πλήττει την επιταγή στο σύνολο της, αλλά μόνο κατά το ελαττωματικό μέρος, εκτός εάν η ακυρότητα αναφέρεται στο σύνολο του επιτασσόμενου να καταβληθεί κεφαλαίου. 

Εν προκειμένω, το δικαστήριο έκρινε ότι βάσει του περιεχόμενου της ένδικης επιταγής, ο ανακόπτων αδυνατεί να διαγνώσει με σαφήνεια και ασφάλεια τόσο το ακριβές ποσό της οφειλής του όσο και το ποιόν αυτής. Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι δεν καθίσταται σαφές ποιο είναι το επιτασσόμενο να καταβληθεί ποσό και ποια είναι η αιτία αυτού, ήτοι εάν αυτό αφορά σε κεφάλαιο, τόκους ή έξοδα, με αποτέλεσμα ο ανακόπτων να αδυνατεί να ελέγξει και τη νομιμότητα των αξιούμενων να καταβληθούν τόκων, επί του ποσού αυτού, το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού τους, αλλά και το ζήτημα του ανατοκισμού αυτών, δεδομένου ότι αυτό διαφοροποιείται αναλόγως με το εάν το επιτασσόμενο να καταβληθεί ποσό αφορά σε κεφάλαιο, τόκους ή έξοδα.

Καθίσταται, έτσι, αδύνατη η εκούσια συμμόρφωση του ανακόπτοντος προς το περιεχόμενο της επιταγής, αλλά και ο έλεγχος της ορθότητας του ποσού τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων, την είσπραξη των οποίων αξιώνει και θα αξιώσει στο μέλλον η καθ' ης η ανακοπή στο πλαίσιο της επισπευδόμενης εις βάρος του ανακόπτοντος διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία συνεχίσθηκε με την επιβολή κατάσχεσης σε ακίνητο του ανακόπτοντος. 

Απόσπασμα απόφασης

Ειδικότερα, ενώ σε αυτήν αναλύεται ότι ο ανακόπτων επιτάσσεται να καταβάλει α) για επιταχθέν ποσό με την από 12-04-2013 κοινοποιηθείσα επιταγή προς πληρωμή το ποσό των 268.635,68 ευρώ, β) για νόμιμους τόκους από 24-02-2012 μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της επιταγής προς πληρωμή το ποσό των 275.351,56 ευρώ, γ) για σύνταξη της επιταγής το ποσό των 4.545,00 ευρώ, και δ) για κοινοποίηση της επιταγής το ποσό των 173,60 ευρώ, και συνολικά το ποσό των 548.705,84 ευρώ, στη συνέχεια αναφέρεται ότι το ποσό των 548.705,84 ευρώ «έχει διαμορφωθεί σήμερα στο ποσό των 177.069,23 ευρώ». Με αυτή τη διατύπωση όμως προκαλείται παντελής αοριστία ως προς την επιτασσόμενη να καταβληθεί απαίτηση αφού δεν προσδιορίζεται 1ον) ποιο ποσό τελικά επιτάσσεται ο ανακόπτων να καταβάλει, ήτοι το ποσό των 548.705,84 ευρώ, ή το ποσό των 177.069,23 ευρώ, 2ον) για ποιο λόγο το ποσό των 548.705,84 ευρώ έχει διαμορφωθεί στο ποσό των 177.069,23 ευρώ, ήτοι εάν έλαβε χώρα μερική εξόφληση, ή μερική άφεση του χρέους ή κάποιος άλλος αποσβεστικός του χρέους λόγος ή εάν αντιθέτως δεν έχει αποσβεσθεί μερικά η οφειλή του ανακόπτοντος, αλλά απλώς η δεύτερη καθ'ης η ανακοπή τον επιτάσσει να καταβάλει μέρος μόνο του συνολικού χρέους, το οποίο όμως εξακολουθεί να ανέρχεται στο ποσό των 548.705,84 ευρώ, 3ον) εάν υποτεθεί ότι ο ανακόπτων επιτάσσεται τελικά να καταβάλει το ποσό των 177.069,23 ευρώ, σε τι αφορά το εν λόγω -μικρότερο του συνολικού ποσού των 548.705,84 ευρώ- ποσό, ήτοι Α) εάν αποτελεί τμήμα του υπό στοιχείο α της από 31-05-2022 επιταγής κονδυλίου, ήτοι του επιταχθέντος να καταβληθεί με την από 12-04-2013 κοινοποιηθείσα επιταγή προς πληρωμή ποσού των 268.635,68 ευρώ και σε καταφατική περίπτωση σε ποιο εκ των κονδυλίων της από 12-04-2013 επιταγής προς πληρωμή αφορά, δεδομένου ότι όπως ανωτέρω αναφέρθηκε με την από 12-04-2013 επιταγή προς πληρωμή ο ανακόπτων διατάχθηκε να καταβάλει «(i) το ισόποσο σε ευρώ του συνολικού ποσού των 322.041,80 ελβετικών φράγκων με βάση την επίσημη ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου κατά την ημέρα της καταβολής, ως επιδικασθέν με τη διαταγή πληρωμής κεφάλαιο, εντόκως νομίμως από 24-02-20212 και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, (ii) το ποσό των 4.545,00 ευρώ ως επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, (iii) το ποσό των 2,00 ευρώ ως έξοδα λήψης απογράφου της διαταγής πληρωμής, (iv) το ποσό των 120,00 ευρώ ως έξοδα έκδοσης αντιγράφου εξ απογράφου, σύνταξης της επιταγής, της παραγγελίας προς επίδοση και της επίδοσης αυτής, (ν) τόκους υπερημερίας επί των προαναφερόμενων υπ' αριθ. .. ποσών, από την επίδοση της επιταγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, υπολογιζόμενους με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας», Β) εάν αποτελεί τμήμα του υπό στοιχείο β της από 31-05-2022 επιταγής κονδυλίου, ήτοι των νόμιμων τόκων από 24-02-2012 μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της επιταγής προς πληρωμή, ποσού 275.351,56 ευρώ, ή Γ) εάν περιλαμβάνει τα επιτασσόμενα να καταβληθούν υπό στοιχεία γ και δ της από 31-05-2022 επιταγής έξοδα και Δ) εάν εν τέλει αφορά σε τμήμα του επιδικασθέντος με τη διαταγή πληρωμής κεφαλαίου και μέχρι ποιου ποσού, ή/και σε τμήμα των οφειλόμενων τόκων και μέχρι ποιου ποσού ή εάν περιλαμβάνει και έξοδα και ποια συγκεκριμένα. Με αυτόν τον τρόπο ο ανακόπτων αδυνατεί να διαγνώσει με σαφήνεια και ασφάλεια τόσο το ακριβές ποσό της οφειλής του όσο και το ποιόν αυτής. Περαιτέρω, από τη στιγμή που δεν καθίσταται σαφές ποιο είναι το επιτασσόμενο να καταβληθεί ποσό και ποια είναι η αιτία αυτού, ήτοι εάν αυτό αφορά σε κεφάλαιο, τόκους ή έξοδα, ο ανακόπτων αδυνατεί να ελέγξει και τη νομιμότητα των αξιούμενων να καταβληθούν τόκων, επί του ποσού αυτού, το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού τους, αλλά και το ζήτημα του ανατοκισμού αυτών, δεδομένου ότι αυτό διαφοροποιείται αναλόγως με το εάν το επιτασσόμενο να καταβληθεί ποσό αφορά σε κεφάλαιο, τόκους ή έξοδα. Καθίσταται, έτσι, αδύνατη η εκούσια συμμόρφωση του ανακόπτοντος προς το περιεχόμενο της από 31-05-2022 επιταγής προς πληρωμή, αλλά και ο έλεγχος της ορθότητας του ποσού τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων, την είσπραξη των οποίων αξιώνει και θα αξιώσει στο μέλλον η καθ' ης η ανακοπή στο πλαίσιο της επισπευδόμενης εις βάρος του ανακόπτοντος διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία συνεχίσθηκε με την επιβολή κατάσχεσης σε ακίνητο (οριζόντια ιδιοκτησία) του ανακόπτοντος κείμενου στη θέση Λειβάδι ή Καμίνια του δήμου Πειραιά Αττικής, το οποίο αποτελεί και την κύρια του κατοικία, συνταχθείσας σχετικώς της με αριθμ../26-07-2022 κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών .. Η αοριστία αυτή της επιταγής δεν ήρθη, αλλά, αντιθέτως επιτάθηκε και από τις μετέπειτα ακολουθήσασες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας, το ορισμένο και νόμιμο των οποίων παραδεκτώς εξετάζεται από το παρόν Δικαστήριο, στο πλαίσιο της έρευνας της δικονομικής βλάβης που έχει υποστεί ή όχι ο ανακόπτων λόγω της κατά τα ανωτέρω αοριστίας της επιταγής προς πληρωμή.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr

Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send