logo-print

Αλλαγές στις Ανώνυμες Εταιρείες από 1/1/2019 (Τροπολογία)

Τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του Νόμου 4548/2018 για λόγους αποσαφήνισης

21/12/2018

21/12/2018

Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προσωπικές Εταιρείες

Την τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Νόμου 4548/2018 αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών προβλέπει, μεταξύ άλλων, τροπολογία που κατατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».

Αιτιολογική Έκθεση

Tροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α' 104)

Mε το προτεινόμενο άρθρο τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν. 4548/2018 για λόγους αποσαφήνισης.

Συγκεκριμένα:

1. Mε την παρ. 1 αποσαφηνίζεται η αρμοδιότητα τήρησης του ΓΕΜΗ των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών από τη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει σήμερα με το Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). Συγκεκριμένα, καθίσταται σαφές ότι τηρείται το μητρώο υποκαταστημάτων αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και πιστωτικών ιδρυμάτων και το μητρώο των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή που έχουν λάβει σχετική άδεια από ομόλογη αρχή άλλου Κράτους Μέλους σύμφωνα με την σχετική ειδική νομοθεσία.

2. Mε την παρ. 2 διευκρινίζεται ότι η έκτακτη αύξηση κεφαλαίου δεν υπόκειται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται στο νόμο 4548/2018 (και όχι μόνο στο άρθρο 9 παρ. 3 του νόμου αυτού).

3. Mε την παρ. 3 διευκρινίζεται ότι, παρά το μη επιτρεπτό της χωριστής διάθεσης των κατ' ιδίαν δικαιωμάτων που ενσωματώνονται στους τίτλους λόγω της αρχής του αδιαιρέτου του τίτλου, είναι ελεύθερη η διάθεση απαιτήσεων εκ κερδών ή τόκων, καθώς και η διάθεση αυτοτελών περιουσιακών δικαιωμάτων (όπως είναι π.χ. το δικαίωμα προτίμησης μετά από αύξηση κεφαλαίου, το δικαίωμα στο προϊόν μείωσης ή απόσβεσης κεφαλαίου, το δικαίωμα στο προϊόν εκκαθάρισης κλπ.), που έχουν προκύψει από τους τίτλους. Επιφυλάσσεται όμως τυχόν άλλη ρύθμιση στο καταστατικό ή τους όρους έκδοσης.

4. Mε την παρ. 4 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 35 ν. 4548/2018, ώστε να προβλεφθεί ότι η υπέρ το άρτιο διαφορά μπορεί όχι μόνο να κεφαλαιοποιηθεί, αλλά και να συμψηφισθεί με την απόσβεση ζημιών. Η δυνατότητα αυτή είναι επικουρική, υπάρχει δηλ. μόνο αν η εταιρεία δεν διαθέτει αποθεματικά ή άλλα κονδύλια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απόσβεση των ζημιών.

5. Mε την παρ. 5 αντικαθίσταται η περ. στ' της παρ. 3 του άρθρου 99 ν. 4548/2018 για λόγους απλούστευσης και μεγαλύτερης εγγύτητας προς την Οδηγία.

6. Mε την παρ. 6 εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 99 ν. 4548/2018 εκείνες οι συναλλαγές, για τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων και οι σχετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων και προστατεύουν επαρκώς τα συμφέροντα της εταιρείας, καθώς και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Στις συναλλαγές αυτές πρέπει π.χ. να υπαχθούν οι εταιρικοί μετασχηματισμοί (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή), η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η απόκτηση ιδίων μετοχών κλπ., πράξεις για τις οποίες το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας (και μάλιστα σε ενωσιακό επίπεδο) έχει εισαγάγει εξειδικευμένο σύστημα προστασίας των συμφερόντων των μετόχων. Με τη νέα ρύθμιση η παραπάνω εξαίρεση ισχύει ανεξάρτητα από το αν την προβλέπει το καταστατικό.

7. Mε την παρ. 7 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, προκειμένου να απαλυνθούν οι συνέπειες της πλήρους απαγόρευσης ψήφου του μετόχου που πρόκειται να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση για παροχή άδειας συναλλαγής της εταιρίας με συνδεδεμένο μέρος, αν αποτελεί ο ίδιος συνδεδεμένο μέρος. Η Οδηγία 2017/828 προβλέπει μεν ότι στην περίπτωση αυτή ο μέτοχος δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου, επιτρέπει όμως την πρόβλεψη ενδιάμεσων λύσεων, αν προστατεύονται παράλληλα τα συμφέροντα της μειοψηφίας. Με δεδομένο ότι η αφαίρεση της ψήφου ισχύει κατά την Οδηγία μόνο για εισηγμένες εταιρίες, κρίνεται σκόπιμο να μην ισχύει η απαγόρευση στις μη εισηγμένες, ενώ για τις εισηγμένες προκρίνεται ενδιάμεσο σύστημα, όπου το δικαίωμα ψήφου διατηρείται στη συνέλευση με την προϋπόθεση ότι τα ανεξάρτητα μέλη του δ.σ. έχουν συμφωνήσει κατά πλειοψηφία στην παροχή της άδειας. Προστίθεται ότι σε κάθε περίπτωση (τόσο δηλ. στις εισηγμένες όσο και στις μη εισηγμένες εταιρίες), η μειοψηφία του 1/3 του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου έχει δικαίωμα αρνησικυρίας στην παροχή της άδειας, όπως προέβλεπε το άρθρο 23α παρ. 3 του κ .ν. 2190/1920. Υπενθυμίζεται ότι κατά την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, αν, πριν αποφανθεί η γενική συνέλευση, η συναλλαγή έχει ήδη συναφθεί, το δικαίωμα αρνησικυρίας το έχει μειοψηφία του 1/20.

8. Mε την παρ. 8 διευκρινίζεται ότι στο ζήτημα της έγκρισης των αποδοχών ισχύουν επί εισηγμένων εταιρειών τα άρθρα 110-112 ν. 4548/2018, ενώ με την παρ. 9 διορθώνεται η αναφορά στα άρθρα «110 και 111» στο ορθό «110-112».

9. Mε την παρ. 10 καταργείται το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 110 ν. 4548/2018. Πρόκειται για την απαγόρευση ψήφου του μέλους του δ.σ. που είναι και μέτοχος και καλείται να ψηφίσει για την έγκριση της πολιτικής αποδοχών. Η απαγόρευση αυτή κρίνεται υπερβολική όχι μόνο διότι δεν την προβλέπει η Οδηγία 2017/828, αλλά και διότι η πολιτική αποδοχών (σε αντίθεση με την έκθεση αποδοχών, όπου όμως η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική) δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα της εταιρικής διοίκησης.

10. Mε την παρ. 11 καταργείται η παρ. 7 του άρθρου 110 ν. 4548/2018, ως περιττή, αφού σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται το άρθρο 109 παρ. 5 και επί εισηγμένων εταιρειών. Αυτό ορίζεται ρητά πλέον στη νέα παρ. 7 του άρθρου 112, η οποία εισάγεται με την παρ. 12 της τροπολογίας.

11. Mε την ίδια παρ. 13 τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 124 ν. 4548/2018, που αφορά την εκλογή ελεγκτών, ώστε, σε αρμονία με τη νέα διάταξη του άρθρου 100 παρ. 5, ο αποκλεισμός από την ψηφοφορία του μετόχου που είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου να μην ισχύει, αν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προστασία που παρέχεται με την παρ. 8 εξασφαλίζεται και με τις υποχρεώσεις ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας, αλλά και τις ευθύνες των ελεγκτών, όπως διαγράφονται στους νόμους 4336/2015 και 4449/2017, αλλά και τις ποινικές διατάξεις του ν. 4548/2018.

12. Mε την παρ. 14 διορθώνεται εσωτερική παραπομπή.

13. Mε την παρ. 15 προστίθεται παρ. 18 στο άρθρο 187, προκειμένου να παρασχεθεί ικανός χρόνος για την μεταφορά των φακέλων των εταιρειών των οποίων το Γ.Ε.ΜΗ. θα τηρείται, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου από διαφορετικές υπηρεσίες, προκειμένου να μην προκληθεί σοβαρή αναστάτωση στην λειτουργία των εταιρειών αυτών αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών, πρωτίστως της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Έτσι, για διάστημα 6 μηνών η αρμοδιότητα παραμένει στις υπηρεσίες που τηρούσαν τα σχετικά μητρώα και ασκούσαν έλεγχο νομιμότητας επί των καταχωριστέων πράξεων και στοιχείων πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4548/2018. Η σχετική αρμοδιότητα θα ασκείται πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

14. Tέλος με την παρ. 16 ορίζεται ότι οι παραπάνω παρεμβάσεις στο ν. 4548/2018 θα ισχύσουν από 1.1.2019.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία

Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23
Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

send