logo-print

Αλλαγές στο νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών αναφορικά με την καλλιέργεια κάνναβης

Σχετικά με την καλλιέργεια συγκεκριμένων ποικιλιών κάνναβης (ανώτατο επιτρεπτό όριο περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη)

02/12/2017

09/12/2017

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11

Την τροποποίηση του άρθρου 1 του Νόμου 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών αναφορικά με την καλλιέργεια συγκεκριμένων ποικιλιών κάνναβης προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης: Όλες οι νέες αλλαγές σε Κώδικες με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης - Αναλυτική παρουσίαση των διατάξεων

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου, η προσαρμοστικότητα των ποικιλιών κάνναβης του είδους cannabis sativa, αλλά και η αντίδρασή τους σε έντονα ξηροθερμικές συνθήκες, όπως αυτές που επικρατούν στη χώρα μας, δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως.

Για τον λόγο αυτό, δίνεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής του ανώτατου επιτρεπτού ορίου περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη, με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον αυτό κριθεί επιστημονικά ενδεδειγμένο.

Εξάλλου, το ανώτατο επιτρεπτό όριο περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη τέθηκε από τον νομοθέτη στο 0,2%, ώστε να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη που θέτει το άρθρο 32 παρ. 6 του Κανονισμού 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προκειμένου οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης να αποτελούν επιλέξιμα εκτάρια για άμεσες ενισχύσεις βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κρίσιμο, ωστόσο, για την ποινικοποίηση της καλλιέργειας κάνναβης είναι το όριο περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη, που καθιστά την ποικιλία πρόσφορη να δημιουργήσει ψυχική ή σωματική εξάρτηση, σύμφωνα με τον ειδικότερο ορισμό του άρθρου 1 του ν. 4139/2013.

 Το όρια αυτό δεν καθορίζεται από διεθνή συμβατικά κείμενα και είναι συνεπώς επιτρεπτή η αυξομείωσή του, εφόσον αυτό κριθεί επιστημονικά ενδεδειγμένο.

Οι ίδιοι λόγοι επιβάλλουν περαιτέρω την προστασία των εγκεκριμένων καλλιεργητών βιομηχανικής κάνναβης από τα ενδεχόμενο ποινικής δίωξης, όταν το ποσοστό περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη υπερέβη το νόμιμο εξαιτίας παραγόντων και περιβαλλοντικών συνθηκών που δεν μπορούσαν οι ίδιοι να προβλέψουν.

Ως εκ τούτου, ορίζεται ως δικονομική προϋπόθεση για την άσκηση ποινικής δίωξης, προηγούμενη αίτηση του Προϊσταμένου της Αρχής που διεξήγαγε τον έλεγχο της συγκομιδής των εγκεκριμένων καλλιεργητών βιομηχανικής κάνναβης, η οποία πρέπει να αιτιολογεί ειδικά και εμπεριστατωμένα αφενός ότι η υπέρβαση του νόμιμου ορίου σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν οφείλεται στις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες ή άλλους παράγοντες που ήταν άγνωστοι στον παραγωγό, αφετέρου ότι η συγκομιδή είναι πρόσφορη να οδηγήσει στην παραγωγή ουσίας που προκαλεί ψυχική ή σωματική εξάρτηση, φέρει δηλαδή τις ιδιότητες των ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4139/2013.

Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται, αφενός, ο κίνδυνος πρόωρων και αυθαίρετων διώξεων έναντι εγκεκριμένων καλλιεργητών βιομηχανικής κάνναβης, όταν, εξαιτίας παραγόντων που δεν μπορούσαν να ελέγξουν, το όριο περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη υπερέβη το οριζόμενο στον νόμο αλλά και όταν, παρά την υπέρβαση ταυ ανωτέρω ορίου, η συγκομιδή είναι απρόσφορη να χαρακτηριστεί ναρκωτική ουσία, αφετέρου, η ειδική και εμπεριστατωμένη αναφορά της διοίκησης, αναφορικά με εξειδικευμένα τεχνικά θέματα για τα οποία είναι αρμόδια και κατάλληλη να εκφράσει γνώμη, ενισχύει την αποτελεσματικότητα του ποινικού δικαιοδοτικού μηχανισμού, στις περιπτώσεις που ο τελευταίος καλείται να επέμβει.

Αναλυτικά η ρύθμιση του άρθρου 28:

Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 (Α' 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στις παραπάνω ουσίες δεν περιλαμβάνονται τα ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L χαμηλής περιεκτικότητας σε τετραυδροκανναβινόλη (THC) μέχρι 0,2%, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω όριο, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, οι έλεγχοι τήρησης των όρων και προϋποθέσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Αν, κατά τον έλεγχο της συγκομιδής εγκεκριμένου καλλιεργητή βιομηχανικής κάνναβης, διαπιστώνεται ότι η περιεκτικότητα της καλλιέργειας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) υπερβαίνει το όριο του 0,2% αλλά δεν εκτείνεται πέραν του ορίου του 0,8%, ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Αρχής που διεξήγαγε τον έλεγχο προς τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Στην αίτηση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι: α) η υπέρβαση του νόμιμου ορίου σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν οφείλεται στις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες ή άλλους παράγοντες που ήταν άγνωστοι στον παραγωγό και β) ότι η συγκομιδή είναι πρόσφορη να οδηγήσει στην παραγωγή ουσίας που προκαλεί ψυχική ή σωματική εξάρτηση. Πριν από την υποβολή της αίτησης, καλείται ο ελεγχόμενος προς ακρόαση και παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον ελεγχόμενο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης.»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
Κληρονομικό Δίκαιο Στ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send