logo-print

Άλλαξε ο τρόπος εκλογής πρυτάνεων με ΠΝΠ

Αλλαγές και στη διαδικασία εκλογής κοσμητόρων

08/10/2015

29/01/2018

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε πριν λίγο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 127/8.10.2015), αλλάζει ο τρόπος εκλογής Πρύτανη στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Τις αλλαγές αυτές είχε προαναγγείλει εδώ και μέρες ο αρμόδιος υπουργός, κύριος Νίκος Φίλης.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 7 της ΠΝΠ 8/10/2015, τροποποιώντας το Νόμο 4009/2011, προβλέπει ότι «ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος». 

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από την τροποποίηση του Ν. 4076/2012, η εν λόγω διάταξη προέβλεπε ότι «ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία».

Παράλληλα, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται η διάταξη αναφορικά με τον τρόπο εκλογής Πρύτανη, ως εξής:

«α) Ο Πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Ιδρύματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και διορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη για το διορισμό του Πρύτανη. Ο Πρύτανης δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία στο ίδιο ίδρυμα.

β) Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος, τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη. Στα Α.Ε.Ι. των οποίων η θητεία του Πρύτανη ολοκληρώνεται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50), στις 31−10−2015, η προκήρυξη των εκλογών γίνεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας. Στα ίδια Α.Ε.Ι. παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων σήμερα Πρυτάνεων μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από την περίπτ. α΄ διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το διορισμό του Πρύτανη. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω κατά περίπτωση προθεσμιών η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στη Σύγκλητο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για την εκλογή των Κοσμητόρων.

γ) Το Συμβούλιο ή η Σύγκλητος κατά περίπτωση, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

δ) Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη υποβάλλονται, με αίτηση των ενδιαφερομένων, ενώπιον του Συμβουλίου ή της Συγκλήτου σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την περ. β΄, έχει περιέλθει σε αυτήν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών. Το ίδιο ισχύει και για την εκλογή των Κοσμητόρων.

ε) Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η Επιτροπή συγκροτείται, εντός δέκα (10) ημερών, με απόφαση της Συγκλήτου. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους πρυτάνεις και κοσμήτορες μέσα σε δύο μέρες από την συγκρότησή της.

στ) Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας µέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας µέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, επαναλαμβάνεται η όλη εκλογική διαδικασία, μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων».

Παράλληλα, η ΠΝΠ προβλέπει ότι τα μονομελή όργανα διοίκησης των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ΠΝΠ και η θητεία των οποίων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4327/2015 λήγει στις 31−10−2015, αναδεικνύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας διατάξεις.

Επιπλέον, τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. των οποίων η θητεία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4327/2015 λήγει στις 31−10−2015, συγκροτούνται με το ισχύον κατά τη δημοσίευση της παρούσης νομικό καθεστώς.

Τέλος, όσον αφορά στη εκλογή κοσμητόρων, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου καταργείται η δυνατότητα του Συμβουλίου του εκάστοτε ιδρύματος, «να επιλέγει, εφόσον είναι ενδεκαμελές δύο και εφό­σον είναι δεκαπενταμελές, τρεις υποψηφίους μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο νόμο και ύστερα από εκτίμηση των ουσιαστικών τους προσόντων».

Τα τυπικά αυτά προσόντα, σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, είναι «να είναι αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές πρώτης βαθμίδας της Σχολής με διοικητική εμπειρία, οι οποί­οι υποβάλλουν υποψηφιότητα ύστερα από πρόσκλη­ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται από τον Πρύτανη δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του απερχόμενου κοσμήτορα».

Ολόκληρη την ΠΝΠ της 8ης Οκτωβρίου 2015 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η παραγραφή των εγκλημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ