logo-print

Αλλάζει το πλαίσιο για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών και αιολικών με νομοσχέδιο του ΥΠΕN

Εκσυγχρονισμός της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

27/04/2022

28/04/2022

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σεμινάριο: Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός στον παράκτιο και δασικό χώρο

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ Φάση, Aδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών  Σταθμών και Ειδικότερες διατάξεις για την Ενεργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος».

 

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της αδειοδότησης των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε., Α’ Φάση), το προτεινόμενο Μέρος Β’ αποτελεί το επόμενο αναγκαίο βήμα, μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων (Β’ Φάση), μέσω:

α) πιο σύντομων και απλούστερων διαδικασιών, της σημαντικής μείωσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται σε κάθε αδειοδοτικό στάδιο που μεσολαβεί από την υποβολή αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, μέχρι και την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας,

β) εύλογων προθεσμιών υλοποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ασφαλές πλαίσιο επενδύσεων,

γ) ψηφιοποίησης των διαδικασιών, προς πλήρη συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, «για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» (L 328).

Στο Μέρος Γ’ προβλέπονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την αδειοδότηση και τη λειτουργία σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και για την τροποποίηση της αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, ενώ περαιτέρω πραγματοποιείται ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2019/944, αναφορικά με τα ανωτέρω αντικείμενα και τη δραστηριότητα της σωρευτικής εκπροσώπησης.

Με το Μέρος Δ΄ θεσπίζεται πιλοτικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση, αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία στη χώρα μας επενδύσεων που αφορούν στην καινοτόμα και πολλά υποσχόμενη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας από πλωτά φωτοβολταϊκά σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Με τo Μέρος Ε’ ενισχύεται η ένταξη περισσότερης ισχύος σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ενώ παράλληλα επιδιώκεται η υλοποίηση έργων επέκτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), απελευθερώνεται δεσμευμένος ηλεκτρικός χώρος και παράλληλα δημιουργείται νέος, διευκολύνεται η αποδέσμευση σταθμών Α.Π.Ε. που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων τους, προωθούνται η αύξηση του περιθωρίου ισχύος για την εγκατάσταση φ/β σταθμών στις κορεσμένες περιοχές και η στροφή κατόχων αιολικών πάρκων στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά σε επενδύσεις σε ανεμογεννήτριες μεσαίας ισχύος, λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών προς χρήση στα ΜΔΝ, προωθούνται ο ενεργειακός συμψηφισμός και η αυτοπαραγωγή, με σκοπό να αντιμετωπιστεί η σφοδρή αύξηση του ενεργειακού κόστους, εισάγονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων, εξορθολογίζονται τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, ανάλογα με τον τύπο της σύμβασης που έχει συνάψει ο κάτοχος του σταθμού ή και τον τρόπο συμμετοχής του σταθμού στην αγορά και αίρονται υφιστάμενοι περιορισμοί που αφορούν στη διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων κατά τη χορήγηση αδειών εμπορίας του ν. 3054/2002.

Με το Μέρος Στ’ ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα με το Κεφάλαιο Α’, επιδιώκεται η ορθολογική διαχείριση της μεταλλευτικής και λατομικής δραστηριότητας. Με το Κεφάλαιο Β’ επιλύονται επιμέρους χωροταξικά και πολεοδομικά ζητήματα, ενώ με το Κεφάλαιο Γ’ σκοπείται η πλήρης συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 «για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» (L 135). 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και μπορείτε να συμμετέχετε εδώ.

 

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send