logo-print

ΑΠΔΠΧ: Πρόστιμο 4.000 ευρώ για αποστολή αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (απόφαση 45/2021)

Το μήνυμα αφορούσε ενημέρωση για το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης επιστημόνων 600€ - Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταγγέλλοντος

12/11/2021

12/11/2021

Black Friday Books
Black Friday Books

Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υποβλήθηκε καταγγελία κατά Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, για την αποστολή αζήτητης επικοινωνίας προωθητικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με σκοπό την εμπορική προώθηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του. Η Αρχή, κατόπιν ελέγχου,  επέβαλε πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ για διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006 (απόφαση 45/2021).

Πιο αναλυτικά, ο καταγγέλλων κατέθεσε στην Αρχή πως έλαβε email, χωρίς να έχει προηγούμενη συναλλακτική επαφή ή άλλη σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή να έχει δώσει με άλλον τρόπο τη συγκατάθεσή του για ηλεκτρονική επικοινωνία προωθητικού χαρακτήρα, με σκοπό την εμπορική προώθηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών τηλεκατάρτισης της καταγγελλόμενης εταιρείας.

Κατά τους ισχυρισμούς της καταγγελλόμενης εταιρείας, αν και φροντίζουν να έχουν πάντα τη συγκατάθεση των αποδεκτών των προωθητικών email που στέλνουν, λόγω της ασφυκτικής πίεσης που υπήρχε για την οργάνωση του εν λόγω προγράμματος τηλεκατάρτισης, έγινε κάποιο λάθος με τη διεύθυνση του καταγγέλλοντος και εστάλη ατυχώς το μήνυμα.

Το ζήτημα, της πραγματοποίησης μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, ρυθμίζεται στο το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006 για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μία τέτοια επικοινωνία επιτρέπεται μόνο εφόσον ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς.

Εν προκειμένω, η Αρχή επεσήμανε πως ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη προηγούμενη συγκατάθεση του καταγγέλλοντος. Κάτι τέτοιο, εξάλλου, δεν θα ήταν εφικτό, καθώς ο υπεύθυνος επεξεργασίας επισημαίνει ότι εκ παραδρομής εστάλη σε αυτόν το επίμαχο διαφημιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Όσον αφορά στον ισχυρισμό του υπεύθυνου επεξεργασίας περί ύπαρξης σύγχυσης με παρόμοιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που υπήρχαν στο αρχείο του, αυτός απορρίφθηκε από την Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι δεν υποβλήθηκε κάποιο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. άλλη παρόμοια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία νόμιμα βρίσκεται στην κατοχή του) αφετέρου ότι μοιάζει εξαιρετικά απίθανο να υπάρχουν δύο παρόμοιες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να ανήκουν σε υποψήφιους δικαιούχους του ίδιου προγράμματος.

Συνεπώς, η Αρχή έκρινε ομόφωνα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006, συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής σε βάρος του υπευθύνου επεξεργασίας της διοικητικής κύρωσης προστίμου ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00) ευρώ.

Απόσπασμα απόφασης

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη προηγούμενη συγκατάθεση του καταγγέλλοντος, αφού κάτι τέτοιο, εξάλλου, δεν θα ήταν εφικτό, καθώς ο υπεύθυνος επεξεργασίας επισημαίνει ότι εκ παραδρομής εστάλη σε αυτόν το επίμαχο διαφημιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Συναφώς επισημαίνεται ότι στο αρχικό υπόμνημά του, ο υπεύθυνος επεξεργασίας αναφέρει ότι πραγματοποιούσε αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχοντας προηγουμένως εξασφαλίσει - στις περιπτώσεις που απαιτείται - την προηγούμενη συγκατάθεση των παραληπτών, χωρίς ωστόσο να υποβάλει κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό αυτόν.

Γενικότερα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας στις πληροφορίες που παρείχε στην Αρχή για τις διαδικασίες που ακολούθησε στο πλαίσιο της προώθησης των υπηρεσιών του, αναφέρει ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος λαθών στην καταγραφή των στοιχείων επικοινωνίας κάποιου ενδιαφερομένου. Ωστόσο, η υπ’ αριθμ. 2/2011 Οδηγία της Αρχής παρέχει μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές ως προς τη λήψη συγκατάθεσης με ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, ήτοι την εφαρμογή μηχανισμών επιβεβαίωσης της συγκατάθεσης «opt-in», προσαρμοσμένους στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιείται.

Για την περίπτωση των υποκειμένων που έχουν ήδη εγγραφεί στο παρελθόν σε ένα πρόγραμμα και προσεγγίζονται με αποστολή email για να ενημερωθούν για άλλα προγράμματα, τυχόν λάθος στην καταγραφή της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, που θα μπορούσε να υπάρξει κατά την αρχική τηλεφωνική εγγραφή, θα είχε εντοπιστεί όταν θα προσπαθούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα την πρώτη φορά, και συνεπώς θα είχε διορθωθεί.

Επιπλέον, ο καταγγελλόμενος υπεύθυνος επεξεργασίας ισχυρίζεται ότι, ως προς την πηγή προέλευσης των δεδομένων του καταγγέλλοντος, κατά πάσα πιθανότητα υπήρξε κάποια σύγχυση με παρόμοιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που υπήρχαν στο αρχείο του, ισχυρισμός όμως που δεν μπορεί να γίνει δεκτός, καθώς αφενός δεν υποβάλει κάποιο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. άλλη παρόμοια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία νόμιμα βρίσκεται στην κατοχή του) που να υποστηρίζει τον ισχυρισμό του, αφετέρου δε, μοιάζει εξαιρετικά απίθανο να υπάρχουν δύο παρόμοιες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να ανήκουν σε υποψήφιους δικαιούχους του ίδιου προγράμματος. Σημειώνεται επίσης ότι, πέραν της συγκεκριμένης καταγγελίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προσκόμισε σχετικά στοιχεία ούτε για άλλα πρόσωπα στα οποία απέστειλε παρόμοια προωθητικά μηνύματα.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dpa.gr

Black Friday Online
Black Friday Books