logo-print

Απόρρητο επικοινωνιών: Πρόστιμα 840.000 ευρώ εντός του 2020 από την ΑΔΑΕ - Δημοσιεύθηκε η ετήσια έκθεση

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Την ετήσια έκθεσή της για το 2020 δημοσίευση η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, τo έτος 2020 υπήρξε έτος ιδιαίτερα δύσκολο για την ΑΔΑΕ, όπως, εξ άλλου και για το σύνολο της κοινωνίας, λόγω των περιορισμών που επι βλήθηκαν για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Επιβλήθηκε ο θεσμός της εκ περιτροπής και κατ’ οίκον εργασίας, μέσω της τηλε-εργασίας, η δε Ολομέλεια της Αρχής λειτούργησε επί μεγάλο χρονικό διάστημα εξ αποστάσεως και με τηλεδιάσκεψη.

Άλλη πηγή δυσκολίας στη λει ουργία του εν λόγω οργάνου διοικήσεως της Αρχής υπήρξε το γεγονός ότι, με ευθύνη της Πολιτείας, η Ολομέλεια της Αρχής, ενώ αποτελείται κατά το νόμο από 7 μέλη, παρέμεινε καθ’ όλο το διάστημα του έτους 2020 (και δη για δεύτερο συνεχόμενο έτος) υπό ελλιπή (τετραμελή) συγκρότηση.

Μόλις στις 30 Νοεμβρίου συμπληρώθηκε η σύνθεση της Αρχής από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Κατά τα λοιπά κατά το έτος 2020 η δράση της ΑΔΑΕ επικεντρώθηκε λόγω των υγειονομικών περιορισμών για την καταπολέμηση της πανδημίας και του θεσμού της εκ περιτροπής εργασίας κυρίως στους συνήθεις ελέγχους για την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν, μεταξύ άλλων, την ΑΔΑΕ: 

- Η ολοκλήρωση των εργασιών για την έκδοση σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία καθορίζονται οι ελάχιστες υποχρεώσεις, στις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις για

α) την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητας υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών και υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο που παρέχονται μέσω των δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και

β) την αδιάλειπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αδιάλειπτη διαβίβαση προειδοποιήσεων του κοινού. Η υπουργική αυτή απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της νέας αρμοδιότητας, που ανατέθηκε στην ΑΔΑΕ προκειμένου να την εισηγηθεί προς τους αρμόδιους υπουργούς, με βάση το άρθρο 216 (που έχει τον τίτλο «Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών») του πρόσφατου νόμου 4727/202 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 184/23.09.2020). 

- Ο εκσυγχρονισμός του απαρχαιωμένου και δυσλειτουργικού καθεστώτος που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της ΑΔΑΕ (Νόμος 3115/2003) καθώς και του καθεστώτος που διέπει τις νόμιμες άρσεις του απορρήτου των επικοινωνιών (Νόμος 2225/1994). Μέσα στο πλαίσιο αυτό η Αρχή επιφυλάσσεται να υποβάλει κάποια στιγμή προτάσεις για νομοθετικές μεταβολές και βελτιώσεις στο αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Επίσης πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα κατάρτισης νέου Οργανισμού και Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 παρ. 1 (τελευταίο εδάφιο), 2, 3, 4 και 5 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ A’ 133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». Επιπλέον η μεγαλύτερη ενεργοποίηση των μελών της Ολομέλειας καθώς και του προσωπικού της Αρχής καθώς και η περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης στη λειτουργία της στην πράξη. 

- Η επεξεργασία του κειμένου του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των επικοινωνιών (e-privacy), o οποίος θα αντικαταστήσει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, και συζητείται ήδη επί τέσσερα έτη και με μεγάλη βραδύτητα στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ΕΕ. Η ΑΔΑΕ έχει διατυπώσει σε διάφορες φάσεις των σχετικών διαβουλεύσεων τις προτάσεις της. Η σημασία του εν λόγω Κανονισμού είναι ζωτική για την ασφάλεια και ακεραιότητα των επικοινωνιών και κατά συνέπεια για τη διασφάλιση του απορρήτου.

Μεταξύ των νεωτερισμών που προβλέπεται ότι θα εισαγάγει ο Κανονισμός είναι η διασφάλιση του απορρήτου στις επιφυείς επικοινωνίες, για τις οποίες έγινε ήδη λόγος καθώς και στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing), οι οποίες μέχρι στιγμής δεν τυγχάνουν κανονιστικής προστασίας ως προς τη διασφάλιση αυτή. 

- Η εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος. Μέσα στο πλαίσιο αυτά αποτελεί διαχρονική μέριμνα της Αρχής η μεγαλύτερη δυνατή συμπίεση του μισθώματος, το οποίο καταβάλλεται για τη στέγασή της, αν παραστεί δε ανάγκη ακόμη και με τη μεταστέγασή της. 

- Πολύ σημαντικός στόχος της ΑΔΑΕ για το έτος 2021 είναι, σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές, τα συναρμόδια υπουργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και την ΕΥΠ, να καταρτισθεί και ει δυνατόν και να αρχίσει να λειτουργεί το νέο σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής ασφαλούς κρυπτογραφημένης κυκλοφορίας των διατάξεων, τις οποίες εκδίδουν οι εισαγγελικές αρχές με βάση τα προβλεπόμενα από το Ν. 2225/1994 για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας και για τη διακρίβωση βαρέων αδικημάτων.

Επίσης πολύ σημαντικός στόχος για το έτος 2021 είναι η ψηφιοποίηση και καταστροφή των επί 15ετία συσσωρευομένων εγχάρτων αρχείων της Αρχής. Οι δυνατότητες αυτές προβλέφθηκαν από τη διάταξη του 37 παρ.1 Ν. 4786/2021, (ΦΕΚ Α 43/23.3.2021). Αποτελούν, δε, ένα πολύ σημαντικό βήμα για την καλύτερη οργάνωση της Αρχής, για την ευρετηρίαση και καλύτερη, αποτελεσματικότερη επεξεργασία των διατάξεων άρσεως του απορρήτου και εν γένει των αρχείων της ΑΔΑΕ, προκειμένου η τελευταία να επιτελέσει το συνταγματικό της καθήκον να διασφαλίσει το απόρρητο των επικοινωνιών και στον τομέα των άρσεων του απορρήτου του άρθρου 19 παρ.1 εδάφιο β του Συντάγματος. Όταν θα ολοκληρωθούν οι πιο πάνω διαδικασίες, θα έχει συντελεστεί μια χωρίς υπερβολή πραγματική εκσυγχρονιστική επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας της Αρχής.

Αναφορικά με τις κυρώσεις, όπως αναφέρεται στην έκθεση, συνολικά εκδόθηκαν 44 αποφάσεις της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ: σε 8 περιπτώσεις δεν επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις, σε 13 περιπτώσεις επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση της σύστασης και στις λοιπές 23 περιπτώσεις επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 840.000 ευρώ.

Δείτα αναλυτικά την έκθεση στο adae.gr

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αγωγή περί κλήρου