logo-print

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τις θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού

15 θέσεις Νομικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

22/01/2018

05/02/2018

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 1/22.1.2018) η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), εκ των οποίων δεκαπέντε (15) θέσεις Νομικών.

Διαβάστε επίσης: Διαγωνισμός για 10 θέσεις Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι/ες για όλες τις θέσεις ΕΕΠ στην ΑΕΠΠ πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με την επιστημονική υποβοήθηση των κλιμακίων κατά την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και των λοιπών ένδικων βοηθημάτων που ασκούνται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., τη δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία των βάσεων δεδομένων που αναπτύσσονται στην Α.Ε.Π.Π., την προετοιμασία της συμμετοχής της Α.Ε.Π.Π. σε συλλογικά όργανα, ομάδες, επιτροπές σε εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή βάση, με αντικείμενο την έννομη προστασία, καθώς επίσης και την προετοιμασία εισηγήσεων της Α.Ε.Π.Π. επί ρυθμίσεων που θέτουν ζητήματα έννομης προστασίας, καθώς επίσης και με οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη για την εύρυθμη ή/και ασφαλή λειτουργία της Α.Ε.Π.Π.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΩΝ:

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

- Διδακτορικό δίπλωμα στο δημόσιο δίκαιο ή

- Μεταπτυχιακός τίτλος στο δημόσιο δίκαιο και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων ή

- Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- Άριστη ή πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Για όλες τις θέσεις θα συνεκτιμηθεί πρόσθετη εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και για τις θέσεις ΕΕΠ Νομικών (κωδ. 10005) θα συνεκτιμηθεί ειδικότερα η εμπειρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.

Για τους πτυχιούχους της Νομικής που είναι δικηγόροι:

Οι πτυχιούχοι της Νομικής που είναι δικηγόροι προκειμένου να αποδείξουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση εμπειρία, πρέπει να προσκομίσουν:

(1) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει, πότε ο δικηγόρος απέκτησε την ιδιότητα του ασκούμενου και πότε αυτή του δικηγόρου.

(2) Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να προκύπτει πότε ο υποψήφιος ασφαλίστηκε ως δικηγόρος ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου ότι η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετική).

(3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των ετήσιων «καταστάσεων παραστάσεων στα Δικαστήρια» και των «καταστάσεων προεισπράξεων συμβολαίων» μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία. Η προσκόμιση των ανωτέρω καταστάσεων είναι ενδεικτική και αρκεί να αναφέρεται σε αυτές έστω και μία μόνο παράσταση στα Δικαστήρια ή ένα μόνο συμβόλαιο κατ’ έτος. Μόνο δε για τα έτη κατά τα οποία ο δικηγόρος θα εμφανίζει μηδενική απασχόληση (καμία απολύτως παράσταση και κανένα συμβόλαιο) δεν θα προσμετράται χρόνος εμπειρίας. Οι έμμισθοι δικηγόροι, εφόσον τυχόν αυτοί δεν πραγματοποιούν παραστάσεις στα δικαστήρια και δεν συντάσσουν συμβόλαια πελατών τους, επί όσον τουλάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως έμμισθοι είτε αυτός είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός, από την οποία να προκύπτει το αντικείμενο και η χρονική διάρκεια της δικηγορικής υπηρεσίας που προσφέρουν και ο τρόπος πληρωμής τους.

(4) Στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει τον τόπο παροχής των υπηρεσιών του (γραφείο, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας) καθώς και το αντικείμενο και τη χρονική διάρκεια της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας και προσκομίζει

(5) Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια της εν λόγω εμπειρίας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ