logo-print

ΑΣΕΠ και προσωπικά δεδομένα: Η πρώτη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων με βάση το άρθρο 36 ΓΚΠΔ (Προηγούμενη διαβούλευση)

Συστάσεις της Αρχής για την ανάρτηση προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

06/04/2020

04/05/2020

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε η πρώτη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορά σε διαβούλευση, βάσει του άρθρου 36 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, σχετικά με υπολειπόμενο υψηλό κίνδυνο κατά την ανάρτηση δεδομένων ειδικών κατηγοριών στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) υπέβαλε στην Αρχή αίτημα διαβούλευσης, βάσει του άρθρου 36 ΓΚΠΔ, σχετικά με υπολειπόμενο κίνδυνο κατά την επεξεργασία που αφορά την ανάρτηση στο διαδικτυακό του τόπο (www.asep.gr) πινάκων κατάταξης και διοριστέων, οι οποίοι δύναται να περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων.

Διαβάστε επίσης: Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: Η παράνομη εγκατάσταση καμερών αποτελεί ποινικό αδίκημα

Ειδικότερα, το ΑΣΕΠ, ζήτησε τη γνώμη της Αρχής διότι η μελέτη εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ) την οποία εκπόνησε, υπέδειξε ότι, και μετά τη λήψη μέτρων μετριασμού του κινδύνου, η επεξεργασία, δια της ως άνω ανάρτησης ειδικών κατηγοριών δεδομένων, δύναται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Η γνωμοδότηση της Αρχής

Η Αρχή, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις και τους σκοπούς, στους οποίους αποβλέπει η ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και διοριστέων στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ καθώς και τους ισχυρισμούς του τελευταίου, μεταξύ των οποίων οι σχετικοί με το κόστος της τεχνικής υλοποίησης της πρόσβασης των συνυποψηφίων μέσω ατομικού λογαριασμού πρόσβασης/κωδικού.

Ως προς το θέμα αυτό το ΑΣΕΠ υποστηρίζει ότι το κόστος είναι υψηλό με διακύμανση από 5.000 έως 20.000 ευρώ, η εκτίμηση, ωστόσο, αυτή βασίζεται σε εμπειρικό υπολογισμό και όχι σε συγκεκριμένα τεχνικά δεδομένα.

Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ υπάρχει ήδη η τεχνική δυνατότητα για πρόσβαση του κάθε πολίτη στο σύστημα με χρήση ατομικού λογαριασμού πρόσβασης και με δυνατότητα σύνδεσης μέσω της ΓΓΠΣ.

Σε κάθε περίπτωση και ιδίως σε σχέση με την προστασία που θα παρέχεται μέσω του εν λόγω μέτρου, φαίνεται εφικτό να περιοριστεί το κόστος στο μικρότερο δυνατό, ώστε να υλοποιηθεί η ελάχιστη απαιτούμενη διαχειριστική λειτουργικότητα.

Ενόψει των ανωτέρω η Αρχή διατυπώνει την ακόλουθη γνώμη:

Με την ανάρτηση των ως άνω αναφερομένων πινάκων κατάταξης και διοριστέων στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ ικανοποιείται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη διαφάνεια.

Προκειμένου, όμως, να είναι σύμφωνη με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως θεσπίζονται με τον ΓΚΠΔ και το ν. 4624/2019, η ανάρτηση αυτή πρέπει να ενεργείται με τους εξής όρους:

1. Οι συνυποψήφιοι που μετέχουν στους σχετικούς, των ως άνω πινάκων, διενεργηθέντες διαγωνισμούς έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία (τόσο των ιδίων όσο και των λοιπών υποψηφίων), τα οποία, κατά τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, οφείλουν να περιέχουν οι πίνακες κατάταξης και διοριστέων, με τη χρήση ατομικού λογαριασμού πρόσβασης. Ήτοι, το ΑΣΕΠ θα χορηγεί μοναδικό ατομικό λογαριασμό πρόσβασης στους συνυποψηφίους των ανωτέρω διαγωνισμών, με ειδική ενημέρωση στις οικείες προκηρύξεις.

2. Το ευρύτερο κοινό (εκτός των συνυποψηφίων) θα δύναται να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των ως άνω διαγωνισμών μέσω της ανάρτησης των μικτών πινάκων κατάταξης (με γενικές και ειδικές θέσεις) και διοριστέων χωρίς να υπάρχει επεξηγηματική ένδειξη της συγκεκριμένης ειδικής κατηγορίας, στην οποία ανήκει ο υποψήφιος (π.χ. ότι πρόκειται για άτομο με αναπηρία 50%). Συνεπώς, το ΑΣΕΠ, κατά το μέτρο αυτό, πρέπει να αντικαταστήσει την επικεφαλίδα της στήλης/στηλών που αναφέρονται σε συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες δεδομένων (όπως «αναπηρία του ιδίου») με πιο γενική επικεφαλίδα (όπως «Ειδική κατηγορία»), από την οποία δεν αποκαλύπτεται η συγκεκριμένη ειδική κατηγορία. Περαιτέρω, το ΑΣΕΠ πρέπει να απαλείψει τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων από τα πεδία της αντίστοιχης στήλης (όπως το ποσοστό αναπηρίας). Στους πίνακες αυτούς μπορούν να παραμένουν τα στοιχεία ταυτοποίησης.

3. Το ευρύτερο κοινό (εκτός των συνυποψηφίων) θα δύναται να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των ως άνω διαγωνισμών μέσω της ανάρτησης των πινάκων κατάταξης ειδικών κατηγοριών και διοριστέων χωρίς τη συμπερίληψη σε αυτούς των στοιχείων ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΔΤ), αλλά με παράθεση των υπολοίπων στοιχείων. Κατά συνέπεια, το ΑΣΕΠ πρέπει να απαλείψει τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία ταυτοποίησης.

4. Αναφορικά με τον χρόνο διατήρησης της ανάρτησης των επίμαχων πινάκων κατάταξης και διοριστέων, προτείνεται ο χρόνος αυτός να περιοριστεί στον απολύτως αναγκαίο και απαραίτητο και σύμφωνα με τον αρχικώς επιδιωκόμενο σκοπό της ανάρτησης. Επισημαίνεται ότι το ΑΣΕΠ κατά τη διαβούλευση με την Αρχή δεν κατέστησε σαφή τα κριτήρια για την ανάγκη χρονικής διατήρησης των επίμαχων πινάκων, δεν θα πρέπει, όμως, σε κάθε περίπτωση ο χρόνος αυτός να υπερβαίνει τα σχετικά αναφερόμενα στις διατάξεις περί χρόνου ισχύος των πινάκων διοριστέων (βλ. αρ. 17 παρ. 11 Ν. 2190/1994).

5. Τέλος, τα ως άνω προτεινόμενα μέτρα ισχύουν κατ’ αναλογία για την ανάρτηση των επίμαχων πινάκων και από τον εκάστοτε δημόσιο φορέα πρόσληψης, είτε στο κατάστημα της υπηρεσίας του, είτε στο διαδικτυακό του τόπο. Το μέτρο αυτό προτείνεται για την ομοιόμορφη ανάρτηση των εν λόγω πινάκων και, ιδίως,

6. αποφυγή διατήρησης του υπολειπόμενου υπό εξέταση κινδύνου μέσω της διασταύρωσης στοιχείων από άλλους πίνακες.

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση 2/2020 στο dpa.gr

Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ