logo-print

ΑΣΕΠ: Μη πρόσληψη σε Δήμο κατόπιν διαγωνισμού (ΜονΕφΔυτΣτερΕλλάδας 31/2022)

Δεν αποδείχθηκε ότι η μη πρόσληψη της ενάγουσας στον εναγόμενο Δήμο, παρά την αναμόρφωση του πίνακα κατάταξης, οφείλεται σε αμέλεια των οργάνων του Δήμου

11/03/2022

11/03/2022

Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Δεκτή έγινε από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έφεση του Δήμου Λευκάδας, κρίνοντας ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, με το να θεωρήσει ότι η μη πρόσληψη της ενάγουσας οφείλεται σε αμέλεια των οργάνων του εναγομένου, η οποία εν συνεχεία κρίθηκε ότι προσέβαλε την προσωπικότητά της, έσφαλε στην εκτίμηση των αποδείξεων (ΜονΕφΔυτΣτερΕλλάδας 31/2022).

Πιο αναλυτικά, ανακοινώθηκε η διενέργεια διαδικασίας για την πρόσληψη στο Δήμο Λευκάδας ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε θέση κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων. Σύμφωνα με την ανωτέρω ανακοίνωση, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λευκάδας προτάσσονταν των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που θα συγκέντρωναν, ενώ μεταξύ των δικαιολογητικών - πιστοποιητικών που απαιτούνταν να συνυποβάλει με την αίτηση του ο υποψήφιος προς απόδειξη του κριτηρίου εντοπιότητας ήταν και πρόσφατη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  του οικείου Δήμου.

Η ενάγουσα, η οποία είχε καταταγεί δεύτερη κατά σειρά στον πίνακα κατάταξης, άσκησε ενώπιον του ΑΣΕΠ αρχικά ένσταση κατά αυτού, αμφισβητώντας τη συνδρομή του κριτηρίου της εντοπιότητας στο πρόσωπο της προσληπτέας, και, εν συνεχεία, απευθύνθηκε στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Κατόπιν ελέγχου νομιμότητας του προσκομισθέντος πιστοποιητικού εντοπιότητας, αποδείχθηκε ότι πράγματι το κριτήριο αυτό δεν συνέτρεχε.

Ακολούθως, ο Δήμος,  μετά από σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ, αναμόρφωσε τον πίνακα επιτυχόντων. Η αρχικά επιλεγείσα ως προσληπτέα, προσέφυγε ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, επί της οποίας εκδόθηκε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που υποχρέωνε τον Δήμο να αποδέχεται προσωρινά και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθεισομένης αγωγής, τις προσηκόντως προσφερόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, ο Δήμος αφενός μεν δεν μπορούσε να προβεί σε απόλυση της αρχικώς επιλεγείσας ως προσληπτέας, αφετέρου δε δεν μπορούσε να προβεί άμεσα στην πρόσληψη της ενάγουσας, καθώς δεν θα είχε τους πόρους για την καταβολή μισθών και στις δύο προσληφθείσες δεδομένου ότι μια τέτοια δαπάνη δεν θα κρινόταν νόμιμη από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Συνεπώς, κρίθηκε πως δεν αποδείχθηκε ότι η μη πρόσληψη της ενάγουσας στον εναγόμενο Δήμο Λευκάδας οφείλεται σε αμέλεια των οργάνων του Δήμου Λευκάδας και, ειδικότερα, σε παράλειψη των οργάνων του εναγομένου να προσλάβει την ενάγουσα. Και τούτο, διότι όφειλε αφενός μεν να συμμορφωθεί προς την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, αφετέρου δεν είχε ακόμη εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης ακύρωσης της ενάγουσας από το αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο Πατρών.

Απόσπασμα απόφασης

Κατόπιν τούτων το εναγόμενο αφενός μεν δεν μπορούσε να προβεί σε απόλυση της .. αφετέρου δε δεν μπορούσε να προβεί άμεσα στην πρόσληψη της ενάγουσας, καθώς δεν θα είχε τους πόρους για την καταβολή μισθών και στις δύο προσληφθείσες δεδομένου ότι μια τέτοια δαπάνη δεν θα κρινόταν νόμιμη από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Από τα ανωτέρω δεν αποδείχθηκε ότι η μη πρόσληψη της ενάγουσας στον εναγόμενο Δήμο Λευκάδας οφείλεται σε αμέλεια των οργάνων του Δήμου Λευκάδας, και ειδικότερα σε παράλειψη των οργάνων του εναγομένου να προσλάβει την ενάγουσα δεδομένου ότι όφειλε αφενός μεν να συμμορφωθεί προς την υπ. αρίθμ. 89/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, αφετέρου δεν είχε ακόμη εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως ακυρώσεως της ενάγουσας από το αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο Πατρών, η οποία δημοσιεύτηκε στις 12-3-2019 και ακύρωνε την παράλειψη των οργάνων του εναγομένου, όπως κατόπιν της με αριθμ. ./28-2-2017 πράξης του Δημάρχου αναμόρφωσης του πίνακα επιτυχόντων, να προβεί στην απόλυση της . και στην πρόσληψη της ενάγουσας. Επομένως το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση με το να θεωρήσει ότι η μη πρόσληψη της ενάγουσας οφείλεται σε αμέλεια των οργάνων του εναγομένου, η οποία εν συνεχεία κρίθηκε ότι προσέβαλε την προσωπικότητα της ενάγουσας έσφαλε στην εκτίμηση των αποδείξεων δεκτού γενομένου του σχετικού λόγου της υπό κρίση εφέσεως ενώ συνακόλουθα πρέπει να απορριφθεί ο αντίστοιχος λόγος της αντέφεσης. Εν συνεχεία πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση κατά το κεφάλαιο αυτό. Ακολούθως, κατά ουσιαστική παραδοχή του άνω λόγου της κρινόμενης εφέσεως και, κατά το μέρος αυτό, πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση κατά το μέρος που έσφαλε, και ακολούθως, διακρατουμένης και εκδικαζομένης κατ' ουσίαν της ένδικης από 20-7-2018 (αριθμ.εκθ.καταθ. ./20-7-2018) αγωγής κατά το ως άνω κεφάλαιο της ηθικής βλάβης, από το Δικαστήριο τούτο (άρθρα 522 και 535 παρ.1 του ΚΠολΔ), πρέπει αυτή, να απορριφθεί ως κατ' ουσίαν αβάσιμη. Τέλος πρέπει να καταδικαστεί η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη σε μέρος αντίστοιχα των δικαστικών εξόδων του εναγομένου και ήδη εκκαλούντος και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, μετά από κατανομή αυτών ανάλογα με την έκταση της νίκης και ήττας των διαδίκων αντίστοιχα (άρθρα 178 παρ.1, 183, 189 παρ.1 και 191 παρ.2 του ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr

send