logo-print

Αυτό είναι το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας

15/11/2019

19/11/2019

Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής το ψηφισθέν νομοσχέδιο "Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και συναφείς διατάξεις".

Εν αναμονή της δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός των επόμενων ημερών θα δημοσιευθεί επικαιροποιημένη έκδοση του συγκριτικού πίνακα διατάξεων ανάμεσα στους προϊσχύσαντες και τον νέο Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο σημειώνονται εκτενείς τροποποιήσεις στους Κώδικες, οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις συνοδευτικές εκθέσεις του νομοσχεδίου:

Α. Τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του ΠΚ και μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. α. Προσδιορίζεται: i) το ανώτατο ύψος της χρηματικής ποινής (έως ενενήντα ημερήσιες μονάδες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις), όταν αυτή απειλείται διαζευκτικά με ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, ii) το ανώτατο όριο διάρκειας της κοινωφελούς εργασίας (έως δύο χιλιάδες ώρες και έως τρία έτη).

β. Αποσαφηνίζεται ο τρόπος έκτισης στερητικών της ελευθερίας ποινών, διάρκειας άνω του ενός (1) έτους, οι οποίες επιβάλλονται για κακούργημα ή πλημμέλημα με δόλο που τέλεσε κρατούμενος κατά τη διάρκεια της αδείας του.

γ. Αυξάνεται, κατά περίπτωση, το ανώτατο χρονικό διάστημα που πρέπει ο καταδικασθείς να έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα σε περίπτωση που συντρέχουν περισσότερες ποινές ή εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης, προκειμένου να απολυθεί. δ. Επιβάλλεται ποινή κάθειρξης έως δέκα ετών, για την τέλεση βασανιστηρίων από πρόσωπα στο πλαίσιο των διωκτικών ή ανακριτικών κ.λπ. καθηκόντων τους, που επιλέγουν τον παθόντα με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (χρώμα, καταγωγή, φύλο, θρησκεία κ.λπ.). (άρθρα 1, 2)

2. α. Επεκτείνεται και στους Υφυπουργούς και στους βουλευτές η εφαρμογή των διατάξεων περί δωροληψίας και δωροδοκίας πολιτικών προσώπων (κάθειρξη και χρηματική ποινή).

β. Επιβάλλονται οι μνημονευόμενες ποινές (φυλάκιση ή / και χρηματική ποινή): i) σε όποιον προκαλεί διακοπή ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής πλειστηριασμού, ii) στον κατηγορούμενο που παραβιάζει περιοριστικούς όρους, iii) στο πρόσωπο που συμμετέχει στην απόδραση κρατουμένου ενώ είναι επιφορτισμένος με τη φύλαξη αυτού, iv) σε όποιον παρέχει μέσα ή πληροφορίες ή στρατολογεί νέα μέλη εγκληματικής οργάνωσης κ.λπ., v) σε όποιον τελεί οποιοδήποτε έγκλημα γενικής διακινδύνευσης ή έγκλημα κατά της δημόσιας τάξης. ii) την ενεργητική δωροδοκία υπαλλήλου, καθώς και την παραβίαση από Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων συγκεκριμένων καθηκόντων τους, λόγω της οποίας, από αμέλειά τους, καθίσταται δυνατή πράξη δωροδοκίας. (άρθρο 3)

3. α. Προβλέπεται: i) η επιβολή ποινής κάθειρξης δέκα ετών, εάν διαπράττεται διατάραξη κοινής ειρήνης κατά την τέλεση του αδικήματος της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών, ii) η αυτεπάγγελτη δίωξη του αδικήματος σωματικής βλάβης που τελείται σε βάρος υπαλλήλου του πλειστηριασμού.

β. Εισάγεται ρύθμιση για την επιβολή της ποινής της κάθειρξης έως δέκα έτη και χρηματική ποινή, σε περίπτωση τέλεσης κλοπής από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί για την τέλεση κλοπών. (άρθρα 4 , 5 )

4. α. Προβλέπεται η αθροιστική έκτιση των χρηματικών ποινών σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης συρροής χρηματικής ποινής του ισχύοντος ΠΚ ή του προϊσχύοντος ΠΚ ή ειδικών ποινικών νόμων. β. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις σχετικά με τις εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες για απιστία. (άρθρο 6)

Β. Τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του ΚΠΔ και μεταξύ άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Προβλέπεται ρητή εξαίρεση στο δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης όσον αφορά στα εγκλήματα της δωροδοκίας.

β. Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς και του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος

 γ. Συμπληρώνονται οι διατάξεις για την αποχή από την ποινική δίωξη πλημμελημάτων.

δ. Εξαιρούνται οι δικαιούχοι νομικής βοήθειας από την υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων παραβολών για την προσφυγή επί απόρριψης της έγκλησης, καθώς και για την προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης του κατηγορουμένου.

ε. Επανακαθορίζεται η αρμοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων. στ. Ρυθμίζονται επιμέρους θέματα αναφορικά με την καθαρογραφή των αποφάσεων και την τήρηση πρακτικών με τεχνικά μέσα, καθώς και τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης και της προανάκρισης.

ζ. Προβλέπεται εξαίρεση από την απαγόρευση έκδοσης στα κατ’ έγκληση διωκόμενα περιουσιακά αδικήματα. η. Ρυθμίζονται ζητήματα έκδοσης στην Ελλάδα ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης με σκοπό την έκτιση της ποινής.

η. Συμπληρώνονται οι διατάξεις για την εκτέλεση της ποινής της δήμευσης. (άρθρα 7 - 8 )

2.α. Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (ν. 2287/1995) προκειμένου να προσαρμοσθεί στις προβλέψεις του ΚΠΔ.

β. Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες των Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στον ΚΠΔ, με αντίστοιχη τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 97, 98 και 100 του ν. 4622/2019. (άρθρο 9)

Προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως πέντε (5) μηνών ή χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα (150) ημερήσιες μονάδες για τις παραβιάσεις των π.δ. και των αστυνομικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 12 του ν. 1481/1984), σχετικά με τη διατάραξη της κοινής ησυχίας.

Δείτε αναλυτικά το ψηφισθέν σχέδιο νόμου.

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ