logo-print

Διακυβέρνηση διαδικτύου και δεδομένων: Σειρά σεμιναρίων από τις Εκδόσεις Σάκκουλα

Tο δίκαιο των eShops, το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Κυβερνοασφάλεια, το μέλλον της online διαφήμισης, επιχειρηματικά μοντέλα με χρήση Raw Data

18/01/2024

19/02/2024

Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην Πνευματική Ιδιοκτησία - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 13 21
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα διοργανώνουν σειρά τετράωρων σεμιναρίων για τις νέες τεχνολογίες και το δίκαιο, με τη συμμετοχή έγκριτων εκπροσώπων της νομικής πράξης.

Οι θεματικές που καλύπτονται είναι το δίκαιο των eShops, η κυβερνοασφάλεια, η online διαφήμιση και η χρήση μη προσωπικών δεδομένων (Raw Data) για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η σειρά περιλαμβάνει τα εξής σεμινάρια:

1. Tο δίκαιο των eShops

31/01/2024

The Rise of the Platform Economy. Το ψηφιακό επιχειρείν διενεργείται μέσα από οικοσυστήματα πλατφορμών. Συμβατικές σχέσεις αναπτύσσονται όχι μόνο ανάμεσα σε καταναλωτές και εμπόρους, αλλά ανάμεσα σε πλατφόρμες και χρήστες, πλατφόρμες και επιχειρήσεις, οι οποίες δρουν συμβιωτικά και εν μέρει αυτορρυθμιζόμενα. Η τομεακότητα του ενωσιακού δικαίου καθιστά επιβεβλημένη τη συστηματική παρουσίαση των τριών κατ’ αρχάς αυτόνομων συστημάτων και την ανάδειξη της πρακτικής εφαρμογής τους με παραδείγματα από την online καθημερινότητα.

Το νομικό πλαίσιο για τις online πλατφόρμες απεικονίζεται σε ένα σύγχρονο νομικό σύμπαν, με τρεις βασικούς αστερισμούς:

Την Οδηγία 2161/2019 (Ν. 4933/2022) για την επικαιροποίηση της Οδηγίας 2011/83 για τα δικαιώματα καταναλωτή και της Οδηγίας 2005/29 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και τις τροποποιήσεις που επέφερε στον Ν. 2251/1994, εισάγοντας εκτεταμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης (προσυμβατικής) του καταναλωτή για τις online συμβάσεις που θα καταρτίζει με εμπόρους και νέες μορφές απαγορευμένων εμπορικών πρακτικών (Reviews προϊόντων, πληρωμένη προώθηση, bots), υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (eCommerce Directive)

Τον Κανονισμό DSA –για τις υποχρεώσεις της Πλατφόρμας απέναντι σε καταναλωτές– με την επικαιροποίηση του συστήματος απαλλαγής από την ευθύνη (safe harbour), την πρόβλεψη για πρώτη φορά εκτεταμένων υποχρεώσεων λογοδοσίας και διαφάνειας (reporting, auditing, notice and action) και τις ειδικές προβλέψεις για τον καταναλωτή της πλατφόρμας
Τον Κανονισμό P2B για τις σχέσεις της πλατφόρμας με τον έμπορο (κατάταξη eShops, όροι συμμετοχής, πληρωμές).

Εισηγητής

Ευάγγελος Ι. Μαργαρίτης, Δ.Ν., Δικηγόρος, PostDoc Νομικής Αθηνών (Προσωπικά Δεδομένα και Προστασία Καταναλωτή), CIPP/E

2. Το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Κυβερνοασφάλεια

07/02/2024

Το επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων στον Κυβερνοχώρο αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα τόσο για την προστασία βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων όσο και για την ικανότητα των οργανισμών να ανταπεξέλθουν σε ένα περίπλοκο και απαιτητικό περιβάλλον όπου κάθε μη επαρκώς προστατευμένη υποδομή και πληροφορία μπορεί να επιφέρει σημαντικές βλάβες σε μέρος ή το σύνολο ενός Κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό θα αναλύσουμε το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Κυβερνοασφάλεια με έμφαση στην προστασία των κρίσιμων υποδομών κάθε κράτους.

Εισηγητής

Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος, LL.M.

3. Το μέλλον της online διαφήμισης: Τεχνολογικές και ρυθμιστικές προκλήσεις

14/02/2024

Η online διαφήμιση αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα στο δημόσιο διάλογο σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Από τη χρήση ιχνηλατών (trackers) για σκοπούς διαφήμισης, έως την επικείμενη κατάργηση των cookies τρίτων μερών και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως τα paywalls, και τεχνολογικών λύσεων, όπως η χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, το παρόν και το μέλλον της online διαφήμισης παρουσιάζει ιδιάζουσες νοµικές, εµπορικές και τεχνολογικές πτυχές.

Το νομικό πλαίσιο για την online διαφήμιση εξελίσσεται διαρκώς, τόσο σε επίπεδο θέσπισης νέων κανόνων, όπως αυτών της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act) όσο και ερμηνείας του υφιστάμενου πλαισίου από εποπτικές αρχές και δικαστήρια κρατών μελών έως το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.

Ενόψει των τεκτονικών αλλαγών που ήδη σε ένα βαθμό συντελούνται και θα συνεχίσουν με αυξανόμενη ένταση το επόμενο χρονικό διάστημα, και την εξαιρετικά σημαντική επίδρασή τους στα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο, κρίνεται απαραίτητη η απόκτηση επικαιροποιημένης και τεκμηριωμένης γνώσης σχετικά με την εφαρμογή του νομικού πλαισίου και των τεχνονομικών χαρακτηριστικών του.

Εισηγητής

Βασίλης Καρκατζούνης, Δικηγόρος, LL.M.

4. Επιχειρηματικά μοντέλα με χρήση Raw Data: Ελευθερίες και νομικοί περιορισμοί

21/02/2024

Στόχος

Ενώ το ενδιαφέρον του νομικού κόσμου για την ψηφιακή οικονομία επικεντρώνεται εδώ και χρόνια στη σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εσχάτως έχει αναδυθεί στην επιφάνεια η νομική προβληματική της χρήσης μη προσωπικών δεδομένων [Raw Data] για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Όροι όπως “Internet of Things”, “Big Data”, “Screen Scraping” και “Text & Data Mining” ακούγονται όλο και περισσότερο στον επιχειρηματικό κόσμο και αφορούν συχνά την οικονομική αξιοποίηση μη προσωπικών δεδομένων.

Σε αντίθεση όμως με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπου η νομοθετική ρύθμιση είναι πυκνή, η επεξεργασία μη προσωπικών δεδομένων δεν διέπεται από ένα κεντρικό νομοθετικό κείμενο, όπως είναι ο GDPR, αφήνοντας έτσι ανοικτό πεδίο για την υπαγωγή της στο πεδίο εφαρμογής κλάδων του δικαίου όπως είναι η διανοητική ιδιοκτησία, το δίκαιο ανταγωνισμού και το δίκαιο συμβάσεων. Παρ’ όλα αυτά, η ΕΕ, αναγνωρίζοντας την αξία των μη προσωπικών δεδομένων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας έχει αναλάβει συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, που οδήγησαν ή θα οδηγήσουν σε θέσπιση παράγωγου ενωσιακού δικαίου.

Ενόψει αυτών των εξελίξεων, η οριοθέτηση της νομικής δυνατότητας επεξεργασίας μη προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως αυτή υφίσταται σήμερα, αλλά και η επισκόπηση των επερχόμενων νομοθετικών εξελίξεων, θα εξοπλίσει τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο με το θεωρητικό υπόβαθρο και την πρακτική καθοδήγηση που είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων.από τη χρήση μη προσωπικών δεδομένων

Εισηγητής

Γιάννος Παραμυθιώτης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο sakkoulas.gr

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
send