logo-print

Διάταξη νόμου για τη μη ένταξη στο εισόδημα των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Και με διάταξη νόμου τα προνοιακά επιδόματα σε ΑμεΑ δεν εντάσσονται σε καμία κατηγορία εισοδήματος και προστατεύονται από την κατάσχεση και τον συμψηφισμό

24/06/2019

27/06/2019

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ

Μετά από παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, κατοχυρώθηκε πλέον και µε διάταξη νόµου ότι τα προνοιακά επιδόµατα σε ΑµεΑ δεν εντάσσονται εφεξής σε καµία κατηγορία εισοδήµατος και προστατεύονται από την κατάσχεση και τον συµψηφισµό (άρθρο 81 του προσφάτως ψηφισθέντος ν. 4611/2019).

Οι ανωτέρω ρυθµίσεις για τα προνοιακά επιδόµατα σε ΑµεΑ είχαν αρχικά προβλεφθεί στο άρθρο 11 της υπ’αρ ∆12α/Γ.Π.οικ. 68856/2202 (ΦΕΚ 5855/Β/28.12.2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών. Ο Συνήγορος είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, ωστόσο στη συνέχεια διαπίστωσε σοβαρά προβλήµατα κατά την εφαρµογή της Απόφασης, κυρίως λόγω της απουσίας σχετικής πρόβλεψης σε νόµο και της παράλειψης ενηµέρωσης της Α.Α.∆.Ε. ώστε να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές στο ηλεκτρονικό σύστηµα TAXIS.

Συγκεκριµένα, µε αφορµή την υποβολή µεγάλου αριθµού αναφορών από δικαιούχους του επιδόµατος στέγασης, διαπιστώθηκε ότι τα αναπηρικά επιδόµατα εξακολουθούν να συµπεριλαµβάνονται στο εισόδηµα, επειδή προσυµπληρώνονται από τους αρµόδιους για τη χορήγησή τους φορείς ή τους φοροτεχνικούς σε κωδικούς που τα εντάσσουν στα εισοδηµατικά όρια. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την υπέρβαση του προβλεπόµενου εισοδηµατικού ορίου από τους δικαιούχους και τον κίνδυνο απώλειας του επιδόµατος. Μετά από παρέµβαση της Αρχής, το πρόβληµα επιλύθηκε για το επίδοµα στέγασης ad hoc, µέσω της τροποποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Ωστόσο, ο Συνήγορος, µε έγγραφό του στους συναρµόδιους Υπουργούς, τόνισε ότι παραµένει ο κίνδυνος της απώλειας άλλων προνοιακών ή κοινωνικών παροχών καθώς και φορολογικών απαλλαγών, µε χαρακτηριστική την περίπτωση της απαλλαγής από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Η Αρχή ζήτησε να επιλυθούν συνολικά όλα τα ανωτέρω προβλήµατα µέσω της νοµοθετικής ρύθµισης του θέµατος και να δοθούν οδηγίες ως προς την αλλαγή των κωδικών του TAXIS ώστε τα αναπηρικά προνοιακά επιδόµατα να µην υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια. Ζήτησε επίσης να ρυθµιστεί µε νόµο και η προστασία των επιδοµάτων αυτών από την κατάσχεση και τον συµψηφισµό.

Πράγµατι, µετά από την παρέµβαση του Συνηγόρου, στον ν. 4611/2019 συµπεριλήφθηκε το άρθρο 81 σύµφωνα µε το οποίο «τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακές παροχές σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία δεν εµπίπτουν σε καµία κατηγορία εισοδήµατος και δεν φορολογούνται. Το ποσό των προνοιακών παροχών σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν κατάσχεται εις χείρας του ∆ηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το ∆ηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθµού, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

Ειδικά για το Επίδοµα Στέγασης, στο άρθρο 78 του ανωτέρω νόµου προβλέπεται ότι «…δεν εµπίπτει σε καµία κατηγορία εισοδήµατος, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου, συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α` 167), δεν κατάσχεται εις χείρας του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται για τον καθορισµό της εισοδηµατικής ενίσχυσης ή στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης και του Επιδόµατος Παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α` 5).».

Ο Συνήγορος θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντικές τις ανωτέρω εξελίξεις, επισηµαίνει ωστόσο ότι η νέα ρύθµιση θα ισχύσει σε κάθε περίπτωση για τα επιδόµατα που θα χορηγηθούν κατά το οικονοµικό έτος 2019 και αναµένει από την Α.Α.∆.Ε. την έκδοση σχετικών οδηγιών τόσο προς τους φορείς χορήγησης των επιδοµάτων όσο και προς τους φορολογούµενους και φοροτεχνικούς.

Περισσότερες πληροφορίες στο synigoros.gr

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Η έκδοση
send