logo-print

Διευκρινίσεις για την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και τη λήξη των αλλοδαπών διαβατηρίων

25/06/2020

26/06/2020

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με εγκύκλιό της η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας προχώρησε στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και τη λήξη των αλλοδαπών διαβατηρίων (πολιτογράφηση και εφαρμογή διατάξεων του ν.4332/2015).

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

Με την απόφαση με αρ.οικ.14119/2020 (ΦΕΚ 1654/τ.Β’/4.5.2020) του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου αποφασίστηκε ότι οι τίτλοι διαμονής που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 αντίστοιχα, οι οποίοι έληξαν από την 1η Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την 11η Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/ 2007, κατά περίπτωση, καθώς και όσοι λήγουν από την 12η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 (παρ.1).

Η παραπάνω απόφαση (όπως και η προγενέστερή της με αρ. οικ.12889/2020, ΦΕΚ 1086 / τ.Β΄/ 30.3.2020) εκδόθηκε κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και εξαιτίας της αναστολής υποδοχής κοινού των υπηρεσιών μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με την παράγραφο 3 της ανωτέρω απόφασης προβλέπεται η αυτοδίκαιη παράταση, χωρίς δηλαδή την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης, των εν λόγω αδειών διαμονής προκειμένου να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο αίτημα ανανέωσής της έως τις 31/12/2020, εξαιτίας των ιδιαζουσών συνθηκών που διαμορφώθηκαν και των επακόλουθων καθυστερήσεων.

Στην τελική ανανέωση ή μη, όμως, εξακολουθεί να υπεισέρχεται η κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας για τη συνδρομή των εκάστοτε προϋποθέσεων που ο νόμος ορίζει, συνεπώς η ανανέωση δίδεται για σαφώς οριοθετημένο χρονικό διάστημα (από την ημερομηνία λήξης του τίτλου διαμονής έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωσή του) και σε κάθε περίπτωση τελεί υπό την αίρεση της κρίσης της αρμόδιας Υπηρεσίας Μετανάστευσης. Ως εκ τούτου, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 3 της ΥΑ 14119/2020, η ισχύς του νέου τίτλου που θα εκδοθεί σε εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 της ιδίας απόφασης αρχίζει από την επόμενη ημέρα λήξης των προηγούμενων (και όχι από 1/1/2021).

Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι για την υποβολή αιτήματος για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, τόσο με τη διαδικασία της πολιτογράφησης όσο και με βάση τις διατάξεις του ν.4332/2015 (γέννηση/φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα) απαιτείται από τους αιτούντες η κατοχή οριστικού τίτλου Άδειας Διαμονής σε ισχύ, δεν είναι εφικτή η κατάθεση αιτήματος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με Άδεια Διαμονής που έχει λήξει και ενόσω εκκρεμεί η ανανέωσή της κατά τα ανωτέρω.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση υποβολής αιτήματος κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1Β του ν.4332/2015 για τις οποίες υφίσταται εκ του νόμου αποκλειστική προθεσμία υποβολής του σχετικού αιτήματος (άρθρα 1Β παρ.5α, 1Β παρ.5β, 1Β παρ.2). Στην περίπτωση αυτή, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών και της αντικειμενικής αδυναμίας έγκαιρης προσκόμισης οριστικού τίτλου διαμονής, προκειμένου οι δικαιούχοι να μην απωλέσουν το δικαίωμα στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με τις εν λόγω διατάξεις, μπορεί να γίνει δεκτή η κατάθεση αιτήματος με άδεια διαμονής που έχει λήξει και τελεί υπό ανανέωση. Επισημαίνεται, όμως, ότι η εξέταση του αιτήματος, καθώς και η τελική απόφαση περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας μπορεί να λάβει χώρα μόνο κατόπιν έκδοσης και προσκόμισης από την πλευρά του ενδιαφερομένου του οριστικού τίτλου άδειας διαμονής του και υπό την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω άδειας ανατρέχει σε χρόνο που καλύπτει την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήματος.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι, για λόγους τήρησης της αρχής της νομιμότητας, η άδεια διαμονής οφείλει να είναι σε ισχύ και κατά το χρόνο έκδοσης της τελικής πράξης, δηλαδή της σχετικής απόφασης περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Κατά συνέπεια, ομοίως, δεν είναι εφικτή η έκδοση απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ενόσω η άδεια διαμονής του αιτούντος/των αιτούντων γονέων τελεί σε διαδικασία ανανέωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στην με αρ. οικ.14119/2020 Υπουργική Απόφαση. Για λόγους, δε, χρηστής διοίκησης και για τη μη περαιτέρω επιβάρυνση των αιτούντων με χρονικές καθυστερήσεις, παρακαλείσθε, στο μέτρο του δυνατού, να επισπεύδετε τη διαδικασία υπογραφής των αποφάσεων για τις υποθέσεις που η εξέτασή τους έχει ολοκληρωθεί, δεν υφίσταται κάποιου είδος εκκρεμότητα και επίκειται η λήξη της Άδειας Διαμονής/ των Αδειών Διαμονής που τηρούνται στους οικείους φακέλους.

Τέλος αναφορικά με την ισχύ των αλλοδαπών διαβατηρίων/ταξιδιωτικών εγγράφων, επισημαίνεται ότι είναι εφικτή η έκδοση τελικής πράξης περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, σε περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα που τηρούνται στον οικείο φάκελο φέρουν ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 11 η /3/2020 έως την 30η /6/2020 και υπό τις προϋποθέσεις ότι α. το αλλοδαπό Διαβατήριο/ταξιδιωτικό έγγραφο ήταν σε ισχύ κατά την υποβολή του αιτήματος και β. η εξέταση της υπόθεσης έχει ολοκληρωθεί και δεν υφίσταται κάποιου είδους άλλη εκκρεμότητα, ειδικά ως προς τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο.

H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

send