logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4498/2017 για τα ωράρια εργασίας των ιατρών του ΕΣΥ

Καθιερώνεται ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης στο διαδίκτυο

16/11/2017

16/11/2017

Ηγεσία, πολιτική και κορωνοϊός

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ηγεσία, πολιτική και κορωνοϊός

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4498/2017 για την εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. 

Διαβάστε σχετικά: Δικαστήριο ΕΕ: Καταδίκη της Ελλάδας για τα ωράρια εργασίας των γιατρών

Πέρα από την ενσωμάτωση της Οδηγίας, ο Νόμος 4498/2017 περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), καθώς και τον επαναπροσδιορισμό της διαδικασίας εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου, καθιερώνεται ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα.

Δείτε σχετικά την αντίδραση της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου(ΕΝΕΔ).

Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου, με την έκδοση της απόφασης στην υπόθεση C-180/14 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), η Ελληνική Δηµοκρατία κλήθηκε να άρει τις ασυµβατότητες της ιατρικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/88/ΕΚ σχετικά µε την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και να εναρµονίσει το δίκαιό της, εισάγοντας κανόνες προστασίας κατά της επαγγελµατικής εξουθένωσης των ιατρών.

Το ζήτηµα αυτό δεν επιλύθηκε από Ελληνικής πλευράς κατά το χρονικό διάστηµα εκδίκασης της υπόθεσης µε αποτέλεσµα την ανωτέρω καταδικαστική απόφαση και την επιβολή σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προστίµου.

Το 2016 το Υπουργείο Υγείας ανταποκρίθηκε θετικά σε αυτήν την πρόκληση και ανέλαβε πρωτοβουλίες προς επίλυση του προβλήµατος, που όχι µόνο παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο και τη νοµολογία του ΔΕΕ, αλλά έχει επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των ιατρών του Ε.Σ.Υ., στους ασθενείς και στην καλή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, νοσοκοµείων και µονάδων Π.Φ.Υ..

Συνεπώς, οι αλλαγές που επιχειρούνται µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του σχεδίου νόµου επιφέρουν καταρχήν σηµαντικές βελτιώσεις στην προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των ιατρών του Ε.Σ.Υ..

Παρά τις επανειληµµένες νοµοθετικές µεταβολές σχετικά µε το σχεδιασµό του χρόνου εργασίας των ιατρών του Ε.Σ.Υ. που αφορούν το τακτικό ωράριο και τις εφηµερίες, το χρόνο ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, τον αντισταθµιστικό χρόνο ανάπαυσης (ρεπό) κ.ά., η σε ισχύ νοµοθεσία δεν κατάφερε να επιλύσει το ακανθώδες αυτό ζήτηµα και να αναγνωρίσει ανθρώπινο ρυθµό εργασίας στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ..

Τα εξουθενωτικά ωράρια (τακτικό συν εφηµερίες) ξεπερνούσαν κατά πολύ τους ελάχιστους κανόνες, που προβλέπονται από την Οδηγία 2003/88/ΕΚ:

• σαράντα οκτώ (48) ώρες εργασίας την εβδοµάδα (άρθρο 6 Οδηγίας),

• ηµερήσια ανάπαυση έντεκα (11) τουλάχιστον ώρες, χωρίς διακοπή (άρθρο 3 Οδηγίας),

• εβδοµαδιαία ανάπαυση είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες, χωρίς διακοπή (άρθρο 5 οδηγίας),

• χρόνος διαλειµµάτων σε περίπτωση παρατεταµένης εργασίας (άρθρο 4 Οδηγίας),

• αντισταθµιστικός χρόνος (ρεπό) µετά την εφηµερία: αµέσως µετά τον περιορισµό ή απώλεια της ηµερήσιας ανάπαυσης ή εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών µετά τον περιορισµό ή απώλεια της εβδοµαδιαίας ανάπαυσης (παράγραφος 2 άρθρου 17 Οδηγίας)

Δείτε αναλυτικά τον Νόμο 4498/2017 εδώ και την αιτιολογική του έκθεση εδώ.

Πτωχευτικό Δίκαιο
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ / ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ
Ερμηνεία ΚπολΔ (Άρθρα 904-1054)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ