logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4590/2019 για το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

Αλλαγές στον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

08/02/2019

08/02/2019

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Πολιτειολογία

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4590/2019 "Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις".

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, o Νόμος διαιρείται σε πέντε μέρη:

Με τις διατάξεις του πρώτου μέρους του Νόμου εγκαθιδρύεται σύστηµα πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασµού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού, πλήρως εναρµονισµένου µε το δηµοσιονοµικό κύκλο, για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των φορέων της δηµόσιας διοίκησης, αλλά και τη λειτουργική διασύνδεση µε τις πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού του δηµοσίου, όπως το ενιαίο σύστηµα κινητικότητας, η κατάρτιση περιγραµµάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράµµατος της δηµόσιας διοίκησης.

Περαιτέρω, εισάγονται ρυθµίσεις για την αναβάθµιση του Α.Σ.Ε.Π., µε γνώµονα τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας αυτού, την εγγύηση της συνταγµατικά κατοχυρωµένης προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των µελών του, αλλά και την απλοποίηση των διαδικασιών που υλοποιούνται από αυτό, προς όφελος των πολιτών και του δηµοσίου συµφέροντος.

Στο δεύτερο μέρος περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της στρατηγικής διοικητικής ανασυγκρότησης.

Ενδεικτικά:

1. Συνιστώνται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

α. Γνωµοδοτικό Συµβούλιο για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση, το οποίο αποτελείται από 12 µέλη και έχει τις οριζόµενες αρµοδιότητες.

β. Ειδική Γραµµατεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης, εφεξής «Ειδική Γραµµατεία», υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και θέση Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα, µε βαθµό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.), ως προϊσταµένου αυτής.

Στο τρίτο μέρος περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την ενίσχυση και αναβάθµιση της Δηµόσιας Διοίκησης και, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται συγκεκριµένες διατάξεις των νόµων 3528/2007 και 3584/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας και Κώδικας Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, αντίστοιχα) και ειδικότερα:

α. Επανακαθορίζεται η διαδικασία απόλυσης υπαλλήλου για πειθαρχικούς λόγους και προβλέπεται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόµενο για τη διαπίστωση του ανωτέρω σχετικού κωλύµατος διορισµού.

β. Χορηγείται άδεια τριών (3) µηνών µε πλήρεις αποδοχές, πέραν των ισχυουσών διευκολύνσεων (µείωση ωραρίου κ.λπ.), σε υπαλλήλους που: i) υιοθετούν τέκνο, ii)
γίνονται ανάδοχοι γονείς και iii) αποκτούν τέκνο µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας, υπό τους ειδικότερα αναφερόµενους όρους και προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, καθορίζεται µε κοινή τους δήλωση ποιος θα κάνει χρήση των ανωτέρω διευκολύνσεων, κατά τα οριζόµενα. 

Παράλληλα, καταργούνται οι ισχύουσες διατάξεις, σύµφωνα µε τις οποίες χορηγείται τρίµηνη άδεια µόνο στους υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο.

γ. Αυξάνεται κατά τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες (δεκατέσσερις (14) αντί για δέκα (10), που ισχύει) η άδεια εξετάσεων µε αποδοχές, που χορηγείται στους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι µαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύµατα και των τριών βαθµίδων εκπαίδευσης.

Αυξάνεται, οµοίως, κατά µία (1) ηµέρα (δύο (2) ηµέρες αντί για µία (1), που ισχύει), η άδεια που χορηγείται για κάθε ηµέρα εξετάσεων.

δ. Προβλέπεται ανάλογη εφαρµογή και στο προσωπι κό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των ισχυουσών διατάξεων για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης, τις άδειες για επιµορφωτικούς λόγους και τις άδειες εξετάσεων.

ε. Ορίζεται ρητά ότι η συµµετοχή υπαλλήλων άνω των σαράντα πέντε (45) ετών σε προγράµµατα µεταπτυχιακής εκπαίδευσης πριν την έναρξη ισχύος των προτεινοµένων ρυθµίσεων, θεωρείται νόµιµη για κάθε συνέπεια.

Παράλληλα, καταργούνται οι σχετικές διατάξεις, δυνάµει των οποίων δεν πρέπει ο υπάλληλος να έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό πέµπτο (45ο) έτος της ηλικίας του, προκειµένου να συµµετάσχει σε προγράµµατα µεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

Με το τέταρτο μέρος τροποποιούνται οργανωτικές διατάξεις του Εθνικού Τυπογραφείου (ν. 3469/2006 και π.δ. 29/2018) και ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία αυτού. Μεταξύ άλλων:

1. Επανακαθορίζεται η αποστολή του Εθνικού Τυπογραφείου, όπου, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η συνεργασία του µε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) για την παροχή προς αυτό σχετικής τεχνογνωσίας. (άρθρο 47)

2. Προσδιορίζονται εκ νέου ζητήµατα σχετικά µε τις εκδόσεις του Εθνικού Τυπογραφείου. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:

α. Το Εθνικό Τυπογραφείο µπορεί να πραγµατοποιεί µε ίδια µέσα έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις που στηρίζουν την αποστολή και το έργο του, καθώς και να τιµολογεί µέσω της προβλεπόµενης τριµελούς επιτροπής αυτού και να πωλεί τις εκδόσεις και εκτυπώσεις αυτού.

β. Περαιτέρω, απαγορεύεται η διάθεση εκδόσεων, σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή, που εκτυπώθηκαν ή σχεδιάστηκαν από το Εθνικό Τυπογραφείο σε ιδιώτες, προς πώληση και δεν επιτρέπεται η ανάθεση σε τρίτους της µερικής ή ολικής εκτύπωσης ή επανεκτύπωσης ή αναπαραγωγής των ανωτέρω εκδόσεων, εκτός των οριζοµένων εξαιρετικών περιπτώσεων.

Στο πέμπτο μέρος ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συγκεκριµένα:

1. Καταργείται η διάταξη της παρ. 1γ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται ο έλεγχος, από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την Ενιαία Αρχή Πληρωµών (Ε.Α.Π.) της έκτακτης προσωρινής παρακράτησης αποδοχών όσων υπαλλήλων τελούν σε διαθεσιµότητα ή αργία, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4093/2012. (άρθρο 59)

2. Καταργείται επίσης, η υποχρέωση τήρησης, από τις αρµόδιες Υπηρεσίες των φορέων της περίπτωσης 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Προεδρία της Δηµοκρατίας, Βουλή των Ελλήνων, Ο.Τ.Α., Ανεξάρτητες Αρχές κ.λπ.), των στοιχείων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου, για τη µεταφορά υπαλλήλων από Τράπεζες, Ν.Π.Ι.Δ. και δηµόσιες επιχειρήσεις που ανήκουν στο Κράτος καθώς και της έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης εισαγωγής των υπαλλήλων αυτών στο Μητρώο.

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4590/2019 και την αιτιολογική του έκθεση.

Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος
Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση
send