logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4700/2020: Βεβαιώσεις ακινήτων από δικηγόρους, ειδικά τμήματα σε δικαστήρια και δικαστικά στατιστικά στοιχεία

Ενιαία δικονομία Ελεγκτικού Συνεδρίου, θητεία προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, αμοιβή δικαστικού επιμελητή για ηλεκτρονικές επιδόσεις

01/07/2020

11/07/2020

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4700/2020 "Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις".

Διαβάστε επίσης: 

Πέραν της θέσπισης ενός ενιαίου κειμένου δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο νέος νόμος περιλαμβάνει μία σειρά από σημαντικές διατάξεις:

Έκδοση βεβαιώσεων από δικηγόρους

Προς άρση των υφιστάμενων γραφειοκρατικών βαρών, ελάφρυνση του έργου των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και διευκόλυνση των πολιτών, με το άρθρο 364 προβλέπεται ότι στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται και η έκδοση βεβαιώσεων, που επέχουν θέση πιστοποιητικού μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων για ακίνητα, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα εμμίσθων υποθηκοφυλακείων.

Οίκοθεν νοείται ότι διατηρείται η δυνατότητα έκδοσης πι­στοποιητικών απευθείας από το οικείο Υποθηκοφυλακείο.

Με το άρθρο 366 εισάγεται πρόβλεψη για τις βεβαιώσεις και στα σχετικά Παραρτήματα του κώδικα δικηγόρων:

- Έκδοση βεβαίωσης για ακίνητο (επέχουσας θέση πιστοποιητικού μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων) εξήντα (60) ευρώ ανά ακίνητο

- Έκδοση βεβαίωσης για ακίνητο (επέχουσας θέση πιστοποιητικού μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων) Δικηγορικός Σύλλογος δυόμισι (2,5) ευρώ ανά ακίνητο.»

Εκδίκαση υποθέσεων μεταβολής φορολογικής κατοικίας

Με το άρθρο 362 προβλέπεται η μεταφορά των ως άνω ακυρωτικών διαφορών στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Φορολογική Αρχή που αρνήθηκε το σχετικό αίτημα περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, το οποίο αποφαίνεται ανέκκλητα, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι διάδικοι και οι σχετικές διαφορές, οι οποίες, ως ακυρωτικές, δεν υπόκεινται ούτε σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, να επιλύονται οριστικά, άμεσα και οικονομικά.

Αμοιβή δικαστικού επιμελητή για ηλεκτρονικές επιδόσεις

Με το άρθρο 363 καθορίζεται το ύψος της αμοιβής του Δικαστικού Επιμελητή στη περίπτωση επίδοσης εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 122Α.

Θητεία μελών του ΔΣ Δικηγορικών Συλλόγων

Με το άρθρο 365 επιχει­ρείται η άρση του αδιεξόδου , στο οποίο κινδύνευαν να βρεθούν οι λεγόμενοι μικρότεροι, δικηγορικοί σύλλογοι, όσοι δηλαδή έχουν εγγεγραμμένα λιγότερα από 400 (τετρακόσια) μέλη, αναφορικά με το θέμα της διοίκησης τους και της συγκρότησης και λειτουργίας των οργάνων τους. Στους συλλόγους αυτούς, λόγω του μειωμένου αριθμού ενεργών μελών και της παρατηρούμενης στην πράξη απροθυμίας συμμετοχής στη διοίκηση του νομικού προσώ­που, υπάρχει ο κίνδυνος εξαιτίας και του περιορισμού των θητειών που προβλέπει το ισχύον άρθρο 97, να παρατηρηθεί έλλειψη επαρκούς αριθμού υποψηφίων και να κατ' επέκταση δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία των οργάνων τους.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη «Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί για δύο (2) συνεχόμενες θητείες και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τρεις (3). Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για Συλλόγους, που την 30η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών έχουν μέχρι και τετρακόσια (400) μέλη».

Διατάξεις για το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Με το άρθρο 368 δίνεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να παραχωρεί κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τους φορείς του δημόσιου τομέα, ακίνητα για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών, με σκοπό την ανέγερση επί αυτών Δικα­στικών Κτιρίων ή τη συντήρηση και επισκευή αυτών, η οποία μπορεί να υλοποιείται ως Σύ­μπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005 (Α' 182). Η ρύθμιση αυτή, η οποία θεσπίζεται προς τον σκοπό της καλύτερης αξιοποίησης των ακινήτων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την επίτευξη των σκοπών του, επιτρέπει να μπορέσουν να ανα­γερθούν άμεσα δύο δικαστικά μέγαρα στην'Εδεσσα και το Ηράκλειο Κρήτης.

Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat)

Με το άρθρο 358 συστήνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτοτελές γραφείο για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, με απώτερο σκοπό την υποβολή προτάσεων στα αρμόδια δικαστικά όργανα σχετικά με την ομαλή ροή των υποθέσεων, τον βέλτιστο αριθμό απασχολούμενων στις διάφορες οργανωτικές δομές, την αντιμετώπιση δομικών και λειτουργικών στρεβλώσεων και, γενικότερα, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης.

Ειδικά τμήματα πολιτικών δικαστηρίων

Με το άρθρο 359 δίνεται η δυνατότητα στις Ολομέλειες των πολιτικών Πρωτοδικείων και Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ειδικά τμήματα για την εκδίκαση των ενδίκων βοηθημάτων που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους (ήτοι έχουν σήμερα αντικείμενο ανώτερο των 20.000 ευρώ) επί διαφορών που δημιουργούνται μεταξύ ιδιωτών και αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενέργεια και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ως άνω ενδίκων βοηθημάτων.

Ειδικά τμήματα διοικητικών δικαστηρίων

Με το άρθρο 360 τροποποιείται το σχετικό άρθρο του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που προέβλεπε τη δυνατότητα σύστασης ειδικών τμημάτων στα διοικητικά δικαστήρια μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων (σχετικές με φόρους, δασμούς, εισφορές και παροχή διεθνούς προστασίας) και θεσμοθετείται πλέον, αυτό που ήδη ίσχυε στην πράξη, ήτοι η δυνατότητα των Ολομελειών των μεγάλων τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων να δημιουργούν, μετά από πρόταση των οικείων διοικήσεων, ειδικά τμήματα για την εκδίκαση όποιων κατηγοριών διοικητικών διαφορών κρίνεται κάθε φορά σκόπιμο. Τα τμήματα αυτά θα στελεχώνονται, κατά προτίμηση, από εξειδικευμένους δικαστές, έτσι ώστε οι διαφορές που εισάγονται σε αυτά, οι οποίες συχνά διέπονται από ειδικές νομοθεσίες και είναι κρίσιμες τόσο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας όσο και για τη διεθνή αξιολόγηση του δικαιοδοτικού μας συστήματος, να επιλύονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4700/2020, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
send