logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4745/2020 για τα υπερχρεωμένα νοικοικυριά (επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων)

Εκτενείς αλλαγές σε Κώδικα Δικηγόρων, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, διαμεσολάβηση και νομική βοήθεια και άλλες διατάξεις

09/11/2020

27/11/2020

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 214/06.11.2020) ο Νόμος 4745/2020 "Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις".

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με τη νέα ρύθμιση επιχειρείται η επίσπευση της συζήτησης των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά τις 15.6.2021.

Οι επιχειρούμενες παρεμβάσεις κινούνται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

1. Εκκαθάριση των πινακίων μέσω της υποχρεωτικής για τους ενδιαφερόμενους υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού της συζήτησης. Από την επισκόπηση των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων διαπιστώνεται ότι ένα σημαντικό μέρος των υποθέσεων του ν. 3869/2010, που εισάγονται στο ακροατήριο και ανέρχεται σε ποσοστό 25% περίπου, δεν συζητείται είτε λόγω ματαίωσης είτε λόγω παραίτησης από το δικόγραφο.

2. Καθιέρωση της υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και εξοικονόμηση δαπανών, με δυνατότητα ηλεκτρονικής διενέργειας των κοινοποιήσεων, που αφορούν στην επίσπευση της διαδικασίας, και λοιπών διαδικαστικών πράξεων.

3. Εφαρμογή του δικονομικού προτύπου της νέας τακτικής διαδικασίας του ν. 4335/2015 με την κάμψη της υποχρεωτικής προφορικότητας και την καθιέρωση της κατ’ εξαίρεση διαδικασίας εμμάρτυρης απόδειξης.

Πέραν των διατάξεων για τον ν. 3869/2010, ο Νόμος 4745/2020 περιλαμβάνει εκτενείς αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τις προτεινόμενες διατάξεις εισάγονται αυστηρές προϋποθέσεις ακαδημαϊκής κατάρτισης προκειμένου να επιτραπεί σε αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε., πτυχιούχους νομικής σχολής ελληνικού ΑΕΙ, να αποκτήσουν δυνατότητα πρόσβασης στο δικηγορικό λειτούργημα.

Περαιτέρω, ανατίθεται η ευθύνη και εποπτεία του διαγωνισμού στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και προβλέπονται διάφορες σχετικές διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Δείτε αναλυτικά τις αλλαγές εδώ.

Παράλληλα, ο Νόμος περιλαμβάνει τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (δείτε αναλυτικά εδώ), αλλά και διατάξεις για τη νομική βοήθεια στη διαμεσολάβηση.

Διατάξεις για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη

Ο Νόμος 4745/2020 περιλαμβάνει ορισμένες ενδιαφέουσες διατάξεις σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ειδικότερα:

Άρυρο 36 - Διασκέψεις εξ αποστάσεως

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παγιοποιείται η δυνατότητα της διενέργειας διασκέψεων εξ αποστάσεως με την χρήση τεχνολογικών μέσων, εφόσον δεν είναι εφικτή η φυσική συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων δικαστών σε αυτές

Άρθρο 38 - Συμμετοχή δικαστικών λειτουργών και λοιπών προσώπων σε ομάδες εργασίας για έργα πληροφορικής της Δικαιοσύνης

Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων εργασίας για την υλοποίηση έργων ΤΠΕ στο πλαίσιο προγραμμάτων και δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ρυθμίζονται ζητήματα, τα οποία αφορούν ειδικώς στη συμμετοχή στις ως άνω ομάδες δικαστικών ή εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων , καθώς επίσης και ζητήματα σχετικά με την αμοιβή των μελών των εν λόγω συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 39 - Επεξεργασία διαταγμάτων με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι τα σχέδια διαταγμάτων που αποστέλλονται προς επεξεργασία προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα στοιχεία που κατά νόμο τα συνοδεύουν και η σχετική γνωμοδότηση του Δικαστηρίου πρέπει να φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και διακινούνται αποκλειστικά με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4745/2020, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση
Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο