logo-print

Δημοσιεύθηκε το Πρ. Διάταγμα για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού

Επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και άλλων Μηχανικών

06/11/2018

06/11/2018

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.

Το διάταγμα αποτελείται από 17 άρθρα, τα οποία ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, ζητήματα όπως οι κοινές δραστηριότητες μηχανικής, καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικών, Αρχιτεκτόων, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και άλλων Μηχανικών.

Γενικές Αρχές

1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο:

α. Στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής κατόπιν τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται από το ν. 3328/2005 (Α’ 80),

β. σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005», όπως ισχύει και κατά τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής αναγνώρισης.

2. Η σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού - μέλους Τ.Ε.Ε.». Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων, με αρμοδιότητα την εξέταση ενστάσεων κατά των βλαπτικών αποφάσεων του TEE σχετικά με την απονομή άδειας άσκησης επαγγέλματος. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής, αρχίζει από την συγκρότησή της και λήγει την 31.12 του επόμενου ημερολογιακού έτους. Μετά τη λήξη της θητείας της και μέχρι την 31.3 του επομένου έτους συγκροτείται η νέα Επιτροπή. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία της συγκροτηθείσας Επιτροπής λήγει την 31.12.2019. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Π.Ε. Μηχανικό με βαθμό Α’, και έναν εκπρόσωπο του συλλόγου της αντίστοιχης ειδικότητας. Εάν στο Υπουργείο υπηρετεί υπάλληλος Π.Ε. Μηχανικός με βαθμό Α’ αντίστοιχης ειδικότητας, τότε ως μέλος της επιτροπής ορίζεται αυτός. Τα ανωτέρω μέλη ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Ειδικώς τον Πρόεδρο, κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος υπηρετών στο Υπουργείο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η ένσταση ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στα γραφεία του TEE ή στον σχετικό ιστότοπο και κατατίθεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στο πρωτόκολλο του TEE. Ο ενιστάμενος λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται εντός προθεσμίας 90 ημερών από την κατάθεση της ένστασης. Οι προθεσμίες άσκησης των κατά νόμο ενδίκων μέσων αναστέλλονται όσο διαρκεί η προθεσμία άσκησης της ένστασης και μέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής.

3. Τα μέλη του TEE εντάσσονται στις βασικές ειδικότητες, όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν. Οι βασικές ειδικότητες δύνανται να τροποποιηθούν με προεδρικό διάταγμα και με τη διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 1486/1984 (Α’ 18).

4. Σε κάθε βασική ειδικότητα αντιστοιχεί η πρόσβαση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως κατωτέρω ορίζεται.

5. Ο διπλωματούχος μηχανικός, στον οποίο έχει αναγνωρισθεί αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα, αναλαμβάνει και την τεχνική ευθύνη, όσον αφορά τη μελέτη, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την επίβλεψη, την υλοποίηση, την αποτίμηση, την αξιολόγηση και την ολοκληρωμένη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των προϊόντων, υλικών, έργων, τεχνικών έργων, συστημάτων, εγκαταστάσεων, διεργασιών και δικτύων.

6. Η μελέτη και η εκτέλεση έργων επιπέδου διπλωματούχου μηχανικού δύναται, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, να υλοποιείται από διεπιστημονική ομάδα, υπό τον συντονισμό διπλωματούχου μηχανικού. Η κεντρική ευθύνη αναφορικά με την οργάνωση, επιμερισμό καθηκόντων, διοίκηση και συντονισμό εργασίας διεπιστημονικής ομάδας ειδικοτήτων διπλωματούχων μηχανικών και άλλων, αναλαμβάνεται από τον συντονιστή διπλωματούχο μηχανικό.

7. Τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των διπλωματούχων μηχανικών ορίζονται από τα Πολυτεχνεία, τις Πολυτεχνικές Σχολές ή τα Τμήματα της ημεδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την περίπτωση ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ως γνωστικό αντικείμενο ορίζεται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών της εν λόγω σχολής.

Δείτε αναλυτικά το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ