logo-print

Δημοσιονομικές διορθώσεις συνολικού ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε στην Ελλάδα το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ

19/12/2019

07/01/2020

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

Το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε σήμερα δύο προσφυγές της Ελλάδας με αιτήματα τις ακυρώσεις αποφάσεων της Επιτροπής για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στον τομέα των στρεμματικών ενισχύσεων και στον τομέα αγροτικής ανάπτυξης, καταλήγοντας στην επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων συνολικού ύψους 12 482 555,68 ευρώ (υπόθεση Τ-14/18) και 17 869 131,75 ευρώ (υπόθεση Τ-295/18).

Απόφαση στην υπόθεση T-295/18, Ελλάδα κατά Επιτροπής

Επιβολή στην Ελλάδα δημοσιονομικών διορθώσεων συνολικού ύψους (ακαθάριστου) ποσού 17 869 131,75 ευρώ για μέτρα  αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ)

Η Επιτροπή καθορίζει τους όρους και κανόνες που εφαρμόζονται στη χρηματοδότηση των δαπανών που υπάγονται στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) με δύο ταμεία: το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί τις δαπάνες για τον τομέα των αγορών και το ΕΓΤΑΑ τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Η Επιτροπή, κατόπιν ερευνών που διενήργησε τον Απρίλιο και το Νοέμβριο του 2015, διαπίστωσε ανεπάρκειες όσον αφορά την εφαρμογή στην Ελλάδα του καθεστώτος των μέτρων που εντάσσονταν στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ για την περίοδο προγραμματισμού 20072013. Κατά την Επιτροπή, οι επίμαχες ανεπάρκειες αφορούσαν τα μέτρα 125A, με τίτλο «Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» και 123A «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων».  

Επιπλέον, μετά από τη διεξαγωγή έρευνας τον Οκτώβριο του 2015 από την ίδια σχετικά με τη χρηματοδότηση από το ΕΓΤΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 εντοπίστηκαν ανεπάρκειες ως προς τον έλεγχο των εμπορικών εγγράφων. 

Στις 27 Φεβρουαρίου 2018 η Επιτροπή εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/304, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της ΕΕ ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση).  

Στη συνέχεια, η Ελλάδα προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου ζητώντας να ακυρωθεί η ως άνω απόφαση κατά το μέρος που αποκλείονται από την χρηματοδότηση της ΕΕ δαπάνες της Ελλάδας, συνολικού (ακαθάριστου) ποσού 17 869 131,75 ευρώ (δημοσιονομική επίπτωση 14 857 076,98 ευρώ), σχετικά με τα μέτρα 125A, 321 και 322 και το μέτρο, καθώς και ποσού 588 103,59 ευρώ στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ σε συνέχεια του μέτρου ελέγχου των συναλλαγών κατά τα οικονομικά έτη 2011 – 2014. 

Στη σημερινή του απόφαση το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά ότι, δεδομένου ότι τα μέτρα 125A, 321, 322 και 123A εμπίπτουν σε προγράμματα του ΕΓΤΑΑ που καλύπτουν τα  περισσότερα έτη, εν προκειμένω την περίοδο από το 2007 έως το 2013, η Επιτροπή δεν υπερέβη την κατά χρόνο αρμοδιότητά της κατά τον κανονισμό 1306/2013 ούτε υπέπεσε σε εκ παραδρομής σφάλμα κατά τον υπολογισμό της βάσης της διόρθωσης

Έπειτα, σχετικά με το μέτρο 125Α για την επίκληση εκ μέρους της Ελλάδας παράβασης της αρχής ne bis in idem, δηλαδή ότι ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να υποστεί δυο φορές την ίδια κύρωση, το Γενικό Δικαστήριο τονίζει ότι οι δημοσιονομικές διορθώσεις δε συνιστούν κυρώσεις και, άλλωστε, η Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα προσαρμογής του ποσοστού της διόρθωσης με βάση την εκ μέρους της οριστική εκτίμηση της διαπιστωθείσας έλλειψης. 

Επίσης, για το μέτρο 125Α το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι η Επιτροπή, αφενός, δεν υπέπεσε σε πλάνη περί τα πράγματα εκτιμώντας ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών (ΔΤΜΚ) παρεμβαλλόταν στην διαδικασία «προεπιλέγοντας έργα» κατά τρόπο αδιαφανή και είχε υποκαταστήσει τις διαχειριστικές αρχές και, αφετέρου, αιτιολόγησε επαρκώς την απόφασή της να καθορίσει ποσοστό διόρθωσης 10 %. 

Όσον αφορά την κατ’ αποκοπή διόρθωση 5 % που επιβλήθηκε στα μέτρα  321, 322 και 123Α το ΓΔΕΕ διαπιστώνει ότι η Επιτροπή παρέθεσε επαρκή αιτιολογία για τις αποδιδόμενες ελλείψεις, ενώ δεν προκύπτει πλάνη περί τα πράγματα

Τέλος, επισημαίνει ότι η επιβολή της διόρθωσης της χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ δεν πάσχει από έλλειψη νόμιμης βάσης ούτε έλλειψη αιτιολογίας για τα οικονομικά έτη 2011 έως 2013 και δεν ενέχει παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης για το οικονομικό έτος 2013. Η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε πλάνη περί τα πράγματα ούτε παραβίασε τα δικαιώματα άμυνας των ελληνικών αρχών. 

Δεδομένων των παραπάνω σκέψεών του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή στο σύνολό της και καταδικάζει την Ελλάδα στα δικαστικά έξοδα.

Κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.

ΓΔΕΕ: Απόφαση στην υπόθεση T-14/18, Ελλάδα κατά Επιτροπής

Επιβολή στην Ελλάδα δημοσιονομικών διορθώσεων συνολικού ύψους 12 482 555,68 ευρώ στον τομέα των στρεμματικών ενισχύσεων (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ)

Η Επιτροπή καθορίζει τους όρους και κανόνες που εφαρμόζονται στη χρηματοδότηση των δαπανών που υπάγονται στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) με δύο ταμεία: το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί τις δαπάνες για τον τομέα των αγορών και το ΕΓΤΑΑ τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Η Επιτροπή, κατόπιν έρευνας που διενήργησε το Νοέμβριο του 2014 σχετικά με την ορθή εφαρμογή, εκ μέρους της Ελλάδας, των κανόνων σχετικά με τις ενισχύσεις σε βοσκοτόπους, διαπίστωσε ότι οι εκτάσεις που είχαν καταγραφεί στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) ως επιλέξιμες εξακολουθούσαν να ενέχουν σφάλματα. Ειδικότερα, εξακολουθούσαν να περιλαμβάνονται αγροτεμάχια που καλύπτονταν από θάμνους, υψηλούς θάμνους, βράχια κ.λπ., τα οποία θα έπρεπε να έχουν αφαιρεθεί. 

Βάσει των πορισμάτων της Επιτροπής το 2016 ορισμένες δαπάνες δεν είχαν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης για το έτος υποβολής αιτήσεων 2014, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ορθή λειτουργία των διασταυρωτικών ελέγχων που οδηγούσε σε παράτυπες πληρωμές. Για την Επιτροπή ελλείψει αναλυτικού υπολογισμού ή ποσοτικού προσδιορισμού του κινδύνου για τα ως άνω Ταμεία η επιβολή κατ’ αποκοπήν διόρθωσης ήταν ο καλύτερος τρόπος εκτίμησης του κινδύνου για τα Ταμεία. 

Μετά από απόρριψη του αιτήματος της Ελλάδας για συμβιβασμό από το αρμόδιο όργανο συμβιβασμού, η Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα για συμπληρωματικές πληροφορίες. Ακολούθησε η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2014, της 8ης Νοεμβρίου 2017, με την οποία η Επιτροπή απέκλεισε την Ελλάδα από τη χρηματοδότηση της Ένωσης ποσό καθαρό 12 482 555,68 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 5 % του συνολικού ποσού των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για ενισχύσεις σε βοσκοτόπους για το έτος υποβολής αιτήσεων 2014 (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση). Κατά της απόφασης αυτής η Ελλάδα άσκησε προσφυγή ακύρωσης.

Στη σημερινή του απόφαση το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά ότι, από τις διάφορες ανταλλαγές εγγράφων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκαθάρισης προκύπτει σαφής και ρητή αιτιολογία εκ μέρους της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να της προσαφθεί ότι δεν αιτιολόγησε επαρκώς την προσβαλλόμενη απόφαση

Έπειτα, διαπιστώνει ότι, δεδομένου ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα συμπληρωματικά στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τις ελληνικές αρχές με τα έγγραφα της 31ης Ιουλίου 2015 και της 9ης Ιανουαρίου 2017, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν ενέχει πλάνη περί τα πράγματα ούτε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας

Επίσης, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι  ορθώς η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα δυο ως άνω έγγραφα των ελληνικών αρχών δεν περιέχουν καμία περιγραφή της μεθόδου υπολογισμού ή εκτίμησης του κινδύνου και, κατά συνέπεια,  δεν πληρούν τις απαιτήσεις αξιοπιστίας του κανονισμού 907/2014 με αποτέλεσμα να μην ήταν δυνατόν βάσει αυτών να προσδιοριστούν τα αδικαιολογήτως δαπανηθέντα ποσά, σύμφωνα με τον κανονισμό 1306/2013. 

Τέλος, κατά το ΓΔΕΕ η επιβολή της κατ’ αποκοπήν διόρθωσης δεν ισοδυναμεί με την επιβολή διπλής διόρθωσης για την ίδια αιτία, καθώς η μέθοδος υπολογισμού που υιοθέτησε η Επιτροπή αποσκοπεί ακριβώς στην αποφυγή της σωρευτικής επιβολής διορθώσεων και, συνεπώς, δεν προκύπτει παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας

Δεδομένων των παραπάνω συμπερασμάτων του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή στο σύνολό της και καταδικάζει την Ελλάδα στα δικαστικά έξοδα.

Κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.

Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ

Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

send