logo-print

Εισήγηση για τη σταδιακή επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

19/05/2020

22/05/2020

Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023
Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την εισήγησή του για τη σταδιακή επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ζητώντας παράλληλα τις προτάσεις - παρατηρήσεις των δικηγόρων.

Διαβάστε επίσης: Κορωνοιός και δημόσιες συμβάσεις: Τροποποίηση σύμβασης λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19 με βάση το Ν. 4412/2016

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ενόψει της σταδιακής επαναλειτουργίας των ποινικών δικαστηρίων, η οποία θα αποτελέσει βάση διαλόγου κατά την αυριανή Συνεδρίαση (20.5.2020) της ad hoc Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων υπό την προεδρία του Υφυπουργού κ. Δημήτριου Κράνη και με συμμετοχή εκπροσώπων της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει τις προτάσεις - παρατηρήσεις του επί της επισυναπτόμενης εισηγήσεως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dsa.gr, προκειμένου να ληφθούν υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση των σχετικών θέσεων του δικηγορικού σώματος.

Αναλυτικά η εισήγηση αναφέρει:

Άρθρο …

1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας για το χρονικό διάστημα …….. έως και την ……, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από …..5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID – 19 και ειδικότερα την αναστολή:

α) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,

γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 1:

[….]

γ) Η εκδίκαση των αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

δ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις ε΄ και στ΄ καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση.

ε) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

στ) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων κατά τα άρθρα 497 και 471 ΚΠΔ, ακύρωσης απόφασης κατά τα άρθρα 430 επ. ΚΠΔ, ακύρωσης διαδικασίας, κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής, κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας, κατά τα άρθρα 80 ΠΚ και 82 προϊσχύοντος ΠΚ. Στις περιπτώσεις αυτές το αρμόδιο δικαστήριο συνεδριάζει με μόνη την παρουσία του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος. Για την ορισθείσα δικάσιμο ειδοποιείται ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του με κάθε πρόσφορο μέσο. Αν ο αιτών δεν έχει διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο δύναται να υποβάλει με κάθε πρόσφορο μέσο υπόμνημα ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου.

ζ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

η) Η δημοσίευση αποφάσεων.

θ) Οι νόμιμες προθεσμίες άσκησης όλων των προβλεπομένων από τον ΚΠΔ ενδίκων μέσων οιονεί ενδίκων μέσω και ενδίκων βοηθημάτων, που ανεστάλησαν σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ’ αριθμ. Δ 1α/Γ.Π.οικ. 17734/12.3.2020 (ΦΕΚ Β΄ 833, 12.3.2020), Δ 1α/Γ.Π.οικ. 21159/27.3.2020 (ΦΕΚ Β΄1074, 27.3.2020), Δ 1α/Γ.Π.οικ. 24403/10.4.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1301, 10.4.2020), Δ 1α/Γ.Π.οικ. 26804/25.4.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1588, 25.4.2020) κατά παρέκκλιση από τις ρυθμίσεις του ΚΠΔ εκκινούν εκ νέου από την έναρξη ισχύος της παρούσας για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η προβλεπόμενη στο νόμο προθεσμία και δεν συμπληρώνονται πριν παρέλθει ένα επιπλέον εικοσαήμερο.

3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.

4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων και την άσκηση των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, καθώς και των εργασιών που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.

5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στα ακόλουθα:

α) Στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που σύμφωνα με την παρούσα απόφαση εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Οι αιτήσεις που εκδικάζονται κατ’ εξαίρεση σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 2 και τα συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα δύνανται να υποβληθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

β) Στην ενημέρωση των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους δικηγόρων για την λήψη αντιγράφου της εισαγγελικής πρότασης, κατά τα άρθρα 138 παρ. 1 εδ. γ΄, 308 παρ. 2 και 309 παρ. 2 ΚΠΔ. Αν στο πλαίσιο της ενημέρωσης, γνωστοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο διάδικο ή πληρεξούσιο δικηγόρο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσει ότι επιθυμεί να λάβει αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αρμόδιος γραμματέας υποχρεούται να αποστείλει την πρόταση με τον τρόπο αυτό. Στην περίπτωση αυτή η ειδοποίηση αποδεικνύεται από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη δικογραφία.

γ) Στην υποβολή υπομνημάτων κατά τα άρθρα 308 και 309 ΚΠΔ, η οποία διενεργείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ,

δ) Στην υποβολή και επεξεργασία αιτήσεων κατ’ άρθρο 556 ΚΠΔ.

Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.

6. Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την περ. στ΄ της παρ. 2 και την παρ. 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από το γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της Έδρας του Δικαστηρίου και, αν το δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν.

7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας.

Δείτε αναλυτικά στο dsa.gr

Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
send