logo-print

Ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της ΕΕ και των µελών των οικογενειών τους

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του π.δ. 106/2007, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 42 του ν. 4071/2012

03/11/2015

29/01/2018

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ

Εγκύκλιο σχετικά με την παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του π.δ. 106/2007, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 42 του ν. 4071/2012, σχετικά µε την «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους», εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος 40/2.11.2015 του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια σχετικών εγγράφων της Ε.Ε. και στο πλαίσιο της πάγιας νοµολογίας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου σχετικά µε τη µεταφορά των Οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο, σύµφωνα µε την οποία είναι σηµαντικό να εφαρµόζονται τα ατοµικά δικαιώµατα που απονέµονται από τη νοµοθεσία της Ε.Ε. κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να γνωρίζουν το πλήρες περιεχόµενο των δικαιωµάτων τους, {ανεξαρτήτως εάν αυτά απονέµονται ρητά από το παράγωγο δίκαιο ή απορρέουν από δικαιώµατα προβλεπόµενα στη Συνθήκη, σε συνδυασµό µε δικαιώµατα που υφίστανται βάσει του παράγωγου δικαίου}, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/38/Ε.Ε., η οποία έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο µε τις διατάξεις του αριθ. 106/2007 π.δ., όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 42 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’) σχετικά µε την «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους», το δικαίωµα εισόδου και διαµονής στο κράτος – µέλος στο οποίο ασκεί ελεύθερη κυκλοφορία πολίτης της Ε.Ε., παρέχεται αυτόµατα και στα µέλη της οικογένειάς του που είναι πολίτες της Ένωσης ή πολίτες τρίτων χωρών, τα οποία τον συνοδεύουν ή έρχονται να τον συναντήσουν.

Στον ορισµό των µελών οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, στους οποίους παρέχεται αυτόµατο δικαίωµα διαµονής, συµπεριλαµβάνονται:

(α) ο/η σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας,

(β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας: οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, των συζύγων, οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούµενοι, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου, κατά την ανωτέρω διάκριση, ως προς την ηλικία, καθώς και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί, επίσης κατά την ανωτέρω διάκριση,

(γ) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, οι απευθείας ανιόντες του πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου, εφόσον είναι συντηρούµενοι.

Υπό το πρίσµα των ανωτέρω δεν φαίνεται να παρέχεται δικαίωµα διαµονής σε πολίτη τρίτης χώρας, γονέα ανήλικου πολίτη της Ένωσης που ασκεί ελεύθερη κυκλοφορία, εφόσον ο γονέας δεν συντηρείται από τον πολίτη της Ένωσης.

Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη την εκδοθείσα νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε (βλ. ιδίως αποφάσεις ∆ΕΕ στις υποθέσεις C-200/02 Zhu & Chen της 19ης Οκτωβρίου 2004, C-34/09 Zambrano, της 8ης Μαρτίου 2011, C-86/12 Alokpa κ.ά.), το άρθρο 21 ΣΛΕΕ και ιδίως το γεγονός ότι µια άρνηση χορήγησης άδειας διαµονής θα έχει ως συνέπεια να υποχρεωθούν ανήλικοι πολίτες της Ένωσης να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ένωσης προκειµένου να συνοδεύσουν τους γονείς τους και επί της ουσίας να απολέσουν, κατά το ουσιώδες µέρος τους, τα δικαιώµατα που έχουν αποκτήσει από την ιδιότητά τους ως πολίτη της Ένωσης, και την οδηγία 2004/38/ΕΚ, στην οποία συµπεριελήφθη, κατά τα διαλαµβανόµενα στο προοίµιο αυτής, όλη η σχετική µε την ελεύθερη κυκλοφορία νοµολογία, παρέχεται δικαίωµα διαµονής σε ανήλικο αλλοδαπό πολίτη άλλου κράτους µέλους της ΕΕ, ο οποίος διαθέτει τη δέουσα υγειονοµική ασφάλιση και συντηρείται από γονέα πολίτη τρίτης χώρας, του οποίου οι πόροι επαρκούν ώστε να µην επιβαρύνει ο πρώτος τα δηµόσια οικονοµικά του κράτους µέλους υποδοχής.

Οι ίδιες διατάξεις επιτρέπουν στον γονέα, ο οποίος έχει πράγµατι την επιµέλεια του εν λόγω πολίτη, να διαµείνει µαζί του στο κράτος µέλος υποδοχής, υπό τον όρο ότι διαθέτει για τον εαυτό του και το/τα συντηρούµενο/α τέκνο/α του επαρκείς πόρους, ούτως ώστε να µην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια παραµονής τους το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους µέλους υποδοχής .

Στις περιπτώσεις αυτές, χορηγείται στον πολίτη τρίτης χώρας, γονέα του τέκνου, ∆ελτίο διαµονής πενταετούς διάρκειας, το οποίο παρέχει στον κάτοχό του όλα τα δικαιώµατα όπως αυτά ορίζονται στο π.δ.106/2007.

Συµπληρωµατικά, προς ενηµέρωση και ορθή συµµόρφωση των υπηρεσιών σας στην Οδηγία 2004/38/ΕΕ και στο δίκαιο που προκύπτει από συνδυασµό δικαιωµάτων που απορρέουν από τη Συνθήκη και το παράγωγο δίκαιο, σας γνωρίζουµε ότι οι σηµαντικότερες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο και αφορούν στην υπόψη Οδηγία είναι, εκτός από τις ως άνω αναφερόµενες, επιπλέον οι ακόλουθες:

Υποθέσεις ∆ΕΕ: C – 49/00, C-410/03, C-102/08, C-256/11, C-34/09, C- 325/09, C-1/05, C- 127/08,C-162/09. 

Τις παραπάνω αποφάσεις µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα «Europa lex» και στην επιλογή «νοµολογία» χρησιµοποιώντας ως κριτήριο αναζήτησης, τον αριθµό της υπόθεσης.

Τέλος σας υπενθυµίζουµε ότι για οποιοδήποτε ζήτηµα ερµηνείας των διατάξεων της Οδηγίας µπορείτε να ανατρέχετε στην υπ’ αριθ. COM(2009) 313 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε θέµα «Κατευθυντήριες γραµµές για την καλύτερη ενσωµάτωση και εφαρµογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών».

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ.

Θεμελιώδεις θεσμοί αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Πολιτική Δικονομία ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

send