logo-print

Επαναλειτουργία δικαστηρίων από 1η Ιουνίου: Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4690/2020

31/05/2020

11/06/2020

Κληρονομικό Δίκαιο Στ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ζητήματα από την εφαρμογή του κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφασεων

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 104/30.5.2020) ο Νόμος 4690/2020 για την κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις.

Ο Νόμος περιλαμβάνει διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και τον επαναπροσδιορισµό των υποθέσεων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

Διαβάστε επίσης: Ενημερωτικό σημείωμα για τις νέες ρυθμίσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων

Ένορκη βεβαίωση σε δικηγόρους

Μεταξύ άλλων, ο Νόμος 4690/2020 προβλέπει στο άρθρο 74 τη δυνατότητα οι ένορκες βεβαιώσεις για το διάστημα έως 15 Σεπτεμβρίου να γίνονται και σε δικηγόρους.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, οι διάδικοι µπορούν να προσκοµίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαµβάνονται ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαµονής του µάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή συµπληρώνεται µε τα επόµενα εδάφια.

Η ένορκη βεβαίωση δεν µπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

Αµέσως µετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει ηλεκτρονικά στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαµβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης.

Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη χρονολογία και µοναδικό αριθµό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης µαζί µε την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης.

Όµοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος µέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr.

Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαµβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά την παρούσα παρ., τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύµφωνα µε αποφάσεις των διοικητικών τους συµβουλίων.

Αναλυτικά οι διατάξεις του Νόμου 4690/2020 για τη λειτουργία των δικαστηρίων:

Άρθρο 74 Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης

1. Το χρονικό διάστηµα της επιβολής του µέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας (13.3.2020 - 31.5.2020) δεν υπολογίζεται στις νόµιµες και δικαστικές προθεσµίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συµβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασµού, υποθηκοφυλακείων, κτηµατολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσµίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστηµα υπολείπεται για να συµπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόµενη από τον νόµο προθεσµία. Ειδικότερα οι προθεσµίες της παρ. 2 του άρθρου 215, των παρ. 1 και 2 του 237 και του άρθρου 238 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (ΚΠολΔ), καθώς και οι προθεσµίες άσκησης ανακοπών, µε εξαίρεση τις προθεσµίες άρθρου 934 του ΚΠολΔ, ένδικων µέσων και πρόσθετων λόγων δεν συµπληρώνονται, αν δεν παρέλθουν επιπλέον τριάντα (30) ηµέρες από την προβλεπόµενη λήξη τους.

Διαβάστε επίσης: Πρωτοδικείο Αθηνών: Πώς θα λειτουργήσει από 1η Ιουνίου

2. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθµού δικαιοδοσίας και µε οποιαδήποτε διαδικασία µαταιώθηκε διαρκούσης της αναστολής, δηλαδή µέχρι και τις 31.5.2020, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, µε πράξη του προέδρου του τµήµατος ή του δικαστή, ηµέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντοµη κατά το δυνατόν δικάσιµο και κατά προτεραιότητα εντός του χρονικού διαστήµατος από 1.7.2020 έως 15.7.2020 ή από 1.9.2020 έως 15.9.2020. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεµα, το οποίο µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενηµέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιµος γνωστοποιείται από τον γραµµατέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.

Με πρωτοβουλία επίσης του γραµµατέα µπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιµος µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των διαδίκων ή µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα.

3. Στις εκκρεµείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής διαδικασίας του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, καθώς και στις εκκρεµείς δίκες ενώπιον του Εφετείου, που αφορούν εφέσεις κατά ερήµην αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κατά την ίδια διαδικασία, αν ο χρόνος πριν από τη δικάσιµο, που πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι προτάσεις και οι αντικρούσεις των διαδίκων, εµπίπτει στο χρονικό διάστηµα της αναστολής, οι δε διάδικοι δεν έχουν καταθέσει ήδη προτάσεις και αντικρούσεις µε τα σχετικά αποδεικτικά τους µέσα και διαδικαστικά έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιµο µετά τις 31.5.2020, αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως και µε πράξη του προέδρου του τριµελούς συµβουλίου ή του αρµόδιου δικαστή, ορίζεται οίκοθεν ηµέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντοµη κατά το δυνατόν δικάσιµο και κατά προτεραιότητα εντός του χρονικού διαστήµατος από 1.7.2020 έως 15.7.2020 και από 1.9.2020 έως 15.9.2020. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το οποίο µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενηµέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιµος γνωστοποιείται από τον γραµµατέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Με πρωτοβουλία επίσης του γραµµατέα µπορεί να γνωστοποιείται η δικάσιµος που ορίστηκε µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των διαδίκων ή µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα.

4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο βαθµό, όπως και στον Άρειο Πάγο, κατά το χρονικό διάστηµα από 1.6.2020 έως 15.9.2020, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο αρµόδιος δικαστής κατανέµει χρονικά εντός της αυτής ηµέρας τις εγγεγραµµένες στο πινάκιο ή έκθεµα υποθέσεις και ο καταµερισµός αυτός µε πρωτοβουλία του γραµµατέα γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούµενη της δικασίµου εργάσιµη ηµέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα. Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή µπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεµα κατά την ηµέρα της δικασίµου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτηµα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραµµατεία του δικαστηρίου µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου το αργότερο µέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούµενης της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας.

Διαβάστε επίσης: Επίσημο: Πότε και πώς ξεκινούν τα ποινικά δικαστήρια

5. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυµούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων µάρτυρα, µπορούν να το δηλώσουν στη γραµµατεία του δικαστηρίου µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το αργότερο µέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούµενης της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας, προκειµένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέµατος. Η ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για τη συζήτηση των υποθέσεων της παρ. 3.

6. Οι διάδικοι µπορούν να προσκοµίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαµβάνονται ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαµονής του µάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή συµπληρώνεται µε τα επόµενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν µπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αµέσως µετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει ηλεκτρονικά στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαµβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη χρονολογία και µοναδικό αριθµό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης µαζί µε την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όµοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος µέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαµβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά την παρούσα παρ., τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύµφωνα µε αποφάσεις των διοικητικών τους συµβουλίων.

7. Αν οι προθεσµίες του άρθρου 228, της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 2 του άρθρου 686 και της παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προθεσµίες κλήτευσης των διαδίκων έληγαν ή λήγουν εντός του χρονικού διαστήµατος της αναστολής και ο υπολειπόµενος χρόνος συµπλήρωσής τους, όπως οριοθετείται στην παρ. 1, δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσµιών αυτών, οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά µετά από αίτηµα οποιουδήποτε των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.

8. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 του ΚΠολΔ, καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν µέχρι τη µαταιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες µέχρι τη νέα δικάσιµο που ορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 7.

9. Όταν το χρονικό διάστηµα µετά τη λήξη της αναστολής δεν επαρκεί για να τηρηθούν, σε σχέση µε την ορισθείσα δικάσιµο, οι προθεσµίες άσκησης των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης, η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς µε αίτηµα των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Στις εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου η κατά τα άνω άσκηση των προσθέτων λόγων αναίρεσης στη νέα δικάσιµο είναι παραδεκτή. Στις άνω περιπτώσεις η µη άσκηση των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης από τον διάδικο που ζήτησε την αναβολή, έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινής τάξεως κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ. 10. Στις εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, όταν η κατά την παρ. 1 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσµία κατάθεσης των προτάσεων ή η κατά την παρ. 3 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσµία κατάθεσης των εγγράφων έληξε ή λήγει εντός του χρονικού διαστήµατος της αναστολής, όµως η συζήτηση της αναίρεσης έχει προσδιορισθεί σε χρόνο βραχύτερο της συµπλήρωσης των ως άνω προθεσµιών, δικαιούται ο έχων το αντίστοιχο βάρος διάδικος να υποβάλει αίτηµα αναβολής της συζήτησης της αναίρεσης. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο υποχρεούται να χορηγήσει αναβολή, ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Αν ο διάδικος δεν προβεί στις ενέργειες για τις οποίες του χορηγήθηκε η αναβολή, του επιβάλλεται ποινή τάξης κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.

11. Πλειστηριασµοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (µε εξαίρεση πράγµατα υποκείµενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ηµέρα πλειστηριασµού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστηµα από 1.6.2020 έως 31.7.2020 µαταιώνονται. Με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος ορίζεται, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσας και µε την αρχικά εκτιµηθείσα αξία και τιµή πρώτης προσφοράς (δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 954 και παρ. 2 του άρθρου 993 ΚΠολΔ), νέα ηµέρα πλειστηριασµού µετά την 31η.7.2020, τηρουµένων των νόµιµων προθεσµιών και ιδίως της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 954 και της παρ. 2 του άρθρου 993, της παρ. 2 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ ή της ειδικής νοµοθεσίας (ιδίως του ν.δ. 17.07/13.08.1923, Α΄ 224) εκτός αν πριν από την έναρξη της αναστολής των προθεσµιών, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του παρόντος, είχαν παρέλθει άπρακτες οι προβλεπόµενες στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 934 ΚΠολΔ προθεσµίες ή είχε συζητηθεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή, οπότε η νέα ηµέρα πληστειριασµού ορίζεται τηρουµένης της προθεσµίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ. Εντός της αυτής προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών, ο επισπεύδων υποχρεούται να προσδιορίσει νέα ηµέρα πλειστηριασµού και για τους πλειστηριασµούς που ήδη µαταιώθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής τηρουµένης της προθεσµίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ. Αν ο επισπεύδων δεν προσδιορίσει νέα ηµέρα πλειστηριασµού εντός της άνω προθεσµίας, τότε κάθε δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη, η οποία στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο, αφού επιδώσει σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, επιταγή προς εκτέλεση, µπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασµό τηρουµένων των προθεσµιών των παραπάνω άρθρων. Τα χρονικά διαστήµατα της επιβολής του µέτρου της προσωρινής αναστολής, καθώς και του προσδιορισµού του νέου, κατά τα ως άνω, πλειστηριασµού, δεν υπολογίζονται στις άνω προθεσµίες της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 954, της παρ. 2 του άρθρου 993, της παρ. 2 του άρθρου 1011Α και της παρ. 1 του άρθρου 1019 ΚΠολΔ. Προκειµένου για πλειστηριασµούς κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), ισχύουν οι εκεί προβλεπόµενες διατάξεις, ο δε πλειστηριασµός ορίζεται επίσης σε νέα ηµεροµηνία µετά τις 31.07.2020. Πλειστηριασµοί που έχουν προσδιορισθεί να διεξαχθούν µετά την 1η.9.2020 µαταιώνονται, αν ο χρόνος µέχρι τη διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσµιών που αφορούν τον προσδιορισµό της συζήτησης της ανακοπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔ και την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής κατά την παρ. 6 του αυτού άρθρου. Η νέα ηµέρα διεξαγωγής των πλειστηριασµών αυτών ορίζεται τηρουµένης της προθεσµίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ.

12. Στις περιπτώσεις ορισµού ηµέρας πλειστηριασµού κατ’ εφαρµογή του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσµία του άρθρου αυτού εµπίπτει, έστω και µερικώς, εντός του χρονικού διαστήµατος της αναστολής, ο πλειστηριασµός µαταιώνεται και ορίζεται νέα ηµέρα πλειστηριασµού, τηρουµένων των προθεσµιών που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.

13. Οι πλειστηριασµοί που επισπεύδονται σύµφωνα µε το άρθρο 973, την παρ. 4 του άρθρου 1006 και την παρ. 4 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ, µε ορισθείσα ηµέρα διεξαγωγής έως τις 15.6.2020, µαταιώνονται και ορίζεται νέα ηµέρα πλειστηριασµού τηρουµένων των προθεσµιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτήν.

14. Η έναρξη ισχύος των άρθρων 6 και 7 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190) µετατίθεται αναδροµικώς για την 1η.7.2020, ως προς τις υποθέσεις της περ. β΄ του άρθρου 44 του ν. 4640/2019.

15. Για το χρονικό διάστηµα της αναστολής (13.3.2020 - 31.5.2020) δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας.

16. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.6.2020 έως 15.9.2020.

Διαβάστε επίσης: Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4689/2020 για τη Δικαιοσύνη - Νομική βοήθεια, παραγραφή αδικημάτων και άλλες διατάξεις

17. Οι υποθέσεις αρµοδιότητας του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που µαταιώθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από 9.3.2020 έως 12.3.2020 λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9.3.2020 στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επαναφέρονται προς συζήτηση αυτεπαγγέλτως σε νέα δικάσιµο, που ορίζεται µε πράξη της Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου Διεύθυνσης του άνω Δικαστηρίου. Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο ή έκθεµα, το οποίο µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενηµέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιµος αναρτάται στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr και γνωστοποιείται από τον γραµµατέα στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. Με πρωτοβουλία επίσης του γραµµατέα µπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιµος µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των διαδίκων.

Άρθρο 75 Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων

1. Οι νόµιµες προθεσµίες άσκησης όλων των προβλεπόµενων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96) και τους ειδικούς ποινικούς νόµους ένδικων µέσων, οιονεί ενδίκων µέσων και ένδικων βοηθηµάτων, που ανεστάλησαν σύµφωνα µε τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17734/12.3.2020 (Β΄ 833), Δ1α/Γ.Π.οικ. 21159/27.3.2020 (Β΄1074), Δ1α/Γ.Π.οικ. 24403/11.4.2020 (Β΄ 1301), Δ1α/Γ.Π.οικ. 26804/25.4.2020 (Β΄ 1588) και την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ 30340/15.5.2020 (Β΄ 1857), συνεχίζουν να τρέχουν από τη 1.6.2020 και για όσο χρονικό διάστηµα υπολείπεται για να συµπληρωθεί η προβλεπόµενη στο νόµο διάρκειά τους, προσαυξανόµενη σε κάθε περίπτωση κατά δέκα (10) επιπλέον ηµέρες.

2. Οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισµό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηµατικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσµίας κατά τα άρθρα 80 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στη µετατροπή της χρηµατικής ποινής ή του προστίµου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ, δύνανται, µαζί µε τα συνοδευτικά αυτών αποδεικτικά έγγραφα, να υποβάλλονται και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Για την ορισθείσα δικάσιµο ειδοποιείται ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του µε κάθε πρόσφορο µέσο και επισυνάπτεται στη δικογραφία σχετική βεβαίωση ειδοποίησης του αρµόδιου γραµµατέα. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων αυτών το δικαστήριο συνεδριάζει µε µόνη την παρουσία του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος, ο οποίος, στην περίπτωση που κρατείται, δεν µετάγεται. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αιτών δεν έχει διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, δύναται να υποβάλει µε κάθε πρόσφορο µέσο υπόµνηµα ενώπιον του δικαστηρίου.

3. Αν κατά την ενηµέρωση των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους για τη λήψη αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, την παρ. 2 του άρθρου 308 και την παρ. 2 του άρθρου 309 του ΚΠΔ, ο ενδιαφερόµενος διάδικος ή πληρεξούσιος δικηγόρος γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στην οποία κατά δήλωσή του επιθυµεί να λάβει αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης, ο αρµόδιος γραµµατέας υποχρεούται να αποστείλει την εισαγγελική πρόταση µε τον τρόπο αυτόν. Στην περίπτωση αυτή η ειδοποίηση αποδεικνύεται από το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη δικογραφία. Η υποβολή υποµνηµάτων κατά τα άρθρα 308 και 309 ΚΠΔ διενεργείται και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

4. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.6.2020 έως 15.9.2020.

Άρθρο 76 Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισµό των υποθέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Σε περίπτωση µαταίωσης της συζήτησης οποιασδήποτε υπόθεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων (13.3.2020 – 31.5.2020), επαναπροσδιορίζεται η συζήτησή της οίκοθεν µε πράξη του προέδρου του οικείου δικαστικού σχηµατισµού σε προσεχή δικάσιµο, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, εφόσον αυτοί είχαν κληθεί νόµιµα στη µαταιωθείσα συζήτηση. Οι διάδικοι ενηµερώνονται από την ανάρτηση των πινακίων στους αντίστοιχους δικαστικούς σχηµατισµούς και την εµφάνιση των εκθεµάτων στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου, οι οποίες, στην περίπτωση αυτή, γίνονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη δικάσιµο.

Άρθρο 77 Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισµό των υποθέσεων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Σε περίπτωση µαταίωσης της συζήτησης οποιασδήποτε υπόθεσης ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής 72 (13.3.2020 – 31.5.2020), επαναπροσδιορίζεται η συζήτησή της οίκοθεν µε πράξη του Προέδρου του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο σε προσεχή δικάσιµο, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, εφόσον αυτοί είχαν κληθεί νόµιµα στη µαταιωθείσα συζήτηση. Οι διάδικοι ενηµερώνονται από την ανάρτηση των πινακίων στα αντίστοιχα τµήµατα και την εµφάνιση των εκθεµάτων στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου, οι οποίες, στην περίπτωση αυτήν, γίνονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη δικάσιµο.

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4690/2020, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κληρονομικό Δίκαιο Στ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ

send