logo-print

Επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους νομούς της χώρας

Γνωμοδότηση της ΡΑΕ σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3054/2012

Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονομική Ελευθερία: Από τη σύγκρουση συμφερόντων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αστική Ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΠΡΙΑΝΟΣ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά με την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους νομούς της χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3054/2012.

Όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση, απώτερος στόχος της Αρχής είναι η προστασία του τελικού καταναλωτή, µέσω της παρακολούθησης της διεθνούς και εγχώριας αγοράς, και όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο, µέσω της λήψης κατασταλτικών ή/και προληπτικών µέτρων, προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα κερδοσκοπίας και καταχρηστικής εκµετάλλευσης των εκάστοτε τρεχόντων πραγµατικών και οικονοµικών δεδοµένων.

Κατά τούτο, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική και συστηµατική, κατά την τελευταία χρονική περίοδο, ιδίως την τουριστική, αύξηση των τιµών των πετρελαιοειδών προϊόντων σε ορισµένους νοµούς της χώρας, σε σχέση µε τις τιµές των αντίστοιχων προϊόντων στην υπόλοιπη επικράτεια και ιδίως σε σχέση με το νοµό Αττικής, σε συνδυασμό με τη γενικότερη οικονοµική ύφεση που παρουσιάζεται σε εθνικό επίπεδο, κρίνει σκόπιµο να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, τουλάχιστον για τη χρονική περίοδο έως το τέλος της τουριστικής περιόδου, προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα εκµετάλλευσης των ως άνω συνθηκών µέσω της καταχρηστικής αύξησης των τιµών λιανικής πώλησης των πετρελαιοειδών και να αποσοβηθεί ο κίνδυνος εµφάνισης φαινοµένων στρέβλωσης του υγιούς ανταγωνισµού και έκθεσης των καταναλωτών σε τιµές προµήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων που δεν ερείδονται σε πραγµατικά κόστη.

Ειδικότερα, επειδή η αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων (95 RON, «απλή αµόλυβδη») χρησιµοποιείται από το ευρύ κοινό και ιδίως τους οικονοµικά ασθενέστερους, κρίνεται σκόπιµο, σε πρώτη φάση, να επιβληθεί Ανώτατη Τιµή Καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) σε αυτόν µόνο τον τύπο καυσίµου κίνησης, ενώ στη συνέχεια και κατά την εφαρμογή του μέτρου να εφαρμοστεί η ίδια μεθοδολογία για το πετρέλαιο κίνησης και το υγραέριο κίνησης. 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, τα διαθέσιµα έως σήµερα στοιχεία, τα οποία αντανακλούν τη µέση αριθµητική τιµή λιανικής και χονδρικής, και όχι την αντίστοιχη µεσοσταθµική τιµή, σταθµισµένη µε τους πραγματικούς όγκους πωλήσεων των πρατηρίων ή των εταιριών εµπορίας, δεν είναι δυνατόν να καταδείξουν πλήρως το µέγεθος της στρέβλωσης, καθώς είναι εύλογο πρατήρια σε αποµακρυσµένες περιοχές, τα οποία παρουσιάζουν πολύ µικρό όγκο πωλήσεων, να επηρεάζουν υπέρµετρα τη µέση τιµή ανά Νοµό, κρίνεται απαραίτητη, σε µεταγενέστερο στάδιο, η συλλογή και επεξεργασία και στοιχείων όγκων πωλήσεων

Παρά ταύτα, η επιβολή Α.Τ.Κ. αφενός µεν µειώνει βραχυπρόθεσµα τις τιµές σε πρατήρια που πουλούν σε τιµή άνω του µέσου όρου, πλην όµως ταυτόχρονα παρατηρείται ότι κάποιες φορές -8- ωθεί ορισµένους πρατηριούχους -οι οποίοι έως την επιβολή αυτής πουλούσαν σε χαµηλότερες τιµές - να αυξάνουν τις τιµές στα επίπεδα της ανώτατης τιµής, µε αποτέλεσµα την αύξηση της µέσης τιµής λιανικής για τον καταναλωτή στην Επικράτεια.

Εκ του λόγου τούτου, κρίνεται σκόπιµο - αµέσως µετά τη λήξη εφαρµογής του µέτρου και µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία – όπως µελετηθούν τα αποτελέσµατα που θα έχει η εφαρµογή του µέτρου επιβολής Α.Τ.Κ., για διάστηµα µεγαλύτερο της παρούσας εφαρµογής αυτού και ιδίως σε σχέση µε τα αποτελέσµατα που είχε το εν λόγω µέτρο σε προγενέστερες εφαρµογές αυτού.

Σηµειώνεται πάντως ότι στη περίπτωση που, κατά τα ανωτέρω, η επιβολή πλαφόν οδηγήσει σε φαινόµενο εξισορρόπησης της τιµής κοντά στην επιβαλλόµενη ανώτατη τιµή, γεγονός που θα σηµαίνει ότι πιθανώς οι καταναλωτές θα βρεθούν σε δυσµενή θέση, τονίζεται ότι και οι ίδιοι οι καταναλωτές θα πρέπει να επιδεικνύουν µεγαλύτερη προσοχή ως προς την προσδιοριζόµενη από τα πρατήρια τιµή, και θα πρέπει –προς υποβοήθηση στην άρση του εν λόγω φαινοµένου - να αναζητούν και να επιλέγουν συστηµατικά τα πρατήρια µε τις σχετικά χαµηλότερες τιµές.

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση εδώ.

Η προβληματική στέγαση της δικαιοσύνης στον Πειραιά

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νομικά ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

send