logo-print

Έρχεται ο Κώδικας Οδοντιάτρων (Σχέδιο νόμου)

Κωδικοποιούνται σε ένα ενιαίο κείμενο οι διατάξεις για οδοντιατρικούς συλλόγους, ομοσπονδία και οδοντιατρική δεοντολογία

20/08/2018

31/08/2018

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Υγείας το σχέδιο νόμου «Κώδικας Οδοντιάτρων».

Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα, τα νέα δεδομένα στην άσκηση και λειτουργία του οδοντιατρικού επαγγέλματος, όπως –ενδεικτικά- η θεσμοθέτηση σύστασης και λειτουργίας εταιρειών παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών, η χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας οδοντιατρείου και σε φυσικά πρόσωπα μη οδοντιάτρους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις {(ΠΔ 84/2001 (Α΄ 70), η άρση των περιορισμών στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος {ν. 3919/2011 (Α΄32)}, η παροχή των υπηρεσιών του οδοντιάτρου και εκτός της περιφέρειας του Συλλόγου, όπου είναι εγγεγραμμένος, η διασφάλιση του οδοντιατρικού απορρήτου, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ασθενών κ.α., καθιστούν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, που διέπει τη λειτουργία των οδοντιατρικών συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) καθώς και τη δεοντολογία του οδοντιατρικού λειτουργήματος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι διατάξεις του Νόμου 1026/1980, που διέπουν σήμερα τη λειτουργία των οδοντιατρικών συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, εκτός του ότι σε πλείστες όσες περιπτώσεις έχουν αποδειχθεί ατυχείς και ελλιπείς, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους είναι παρωχημένες και δεν ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση και λύση.

Το ίδιο ισχύει και για τον Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας {Π.Δ 39/2009 (Α΄ 55)}, ο οποίος πρέπει επίσης να εκσυγχρονιστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας.

Όλα τα παραπάνω ζητήματα αντιμετωπίζονται, σύμφωνα με το Υπουργείο, με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, στο οποίο, για λειτουργικούς λόγους, οι διατάξεις που εκσυγχρονίζουν και αναμορφώνουν αφενός τη λειτουργία των οδοντιατρικών συλλόγων και της οδοντιατρικής ομοσπονδίας και αφετέρου την οδοντιατρική δεοντολογία ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Οδοντιάτρων».

Διαφήμιση οδοντιάτρων

Σύμφωνα με το άρθρο 114 του προτεινόμενου Κώδικα, η οδοντιατρική διαφήμιση απαγορεύεται.

Ως διαφήμιση νοείται κάθε άμεση ή συγκεκαλυμμένη ενέργεια συγκριτικής παρουσίασης ή/και έξαρσης πλεονεκτημάτων ενός οδοντιάτρου, ενός φορέα παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών ή και των ίδιων των παρεχομένων υπηρεσιών με κάθε μέσο επικοινωνίας, με ή χωρίς αμοιβή, με σκοπό τον επηρεασμό του κοινού και την προσέλκυση ασθενών.

Οποιαδήποτε παρουσία ή δημοσίευση δεν πρέπει ιδίως να: α) είναι αθέμιτη, β) είναι αναληθής ή παραπλανητική, προκαλεί ή δύναται να προκαλεί σύγχυση στο κοινό, γ) περιλαμβάνει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους φορείς σε σχέση με τον αριθμό των ασθενών, την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ή την αμοιβή, τη γνώμη ασθενών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα υλικά, τις τεχνικές, δ) περιέχει ονόματα ή ιδιότητες ασθενών ή φωτογραφίες ε) προβάλει δωρεάν παροχή υπηρεσιών ή εκπτώσεις ή προσφορές ή ευκολίες πληρωμής στ) προκαλεί απαξιωτικές εντυπώσεις και σχόλια στην κοινή γνώμη για το οδοντιατρικό λειτούργημα.

Η συστηματική δημόσια παρουσία ή αναφορά του ονόματος του οδοντιάτρου με την επαγγελματική του ιδιότητα είναι διαφήμιση και όχι προβολή ή ενημέρωση.

Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνιστά βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται πέρα από άλλη πειθαρχική ποινή και με πρόστιμο που κυμαίνεται από 1.000 έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση

Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται οπωσδήποτε η ποινή της προσωρινής διακοπής λειτουργίας από δύο έως έξι μήνες και πρόστιμο μέχρι το διπλάσιο του ανώτατου ορίου

Σε περίπτωση παραβίασης ή υποτροπής νομικού προσώπου, η πιο πάνω ποινή επιβάλλεται και στο νόμιμο εκπρόσωπο ή στους νόμιμους εκπροσώπους αυτού που ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 

Διαβάστε επίσης: Αθέμιτη η γενική απαγόρευση οποιασδήποτε διαφήμισης για οδοντιατρικές υπηρεσίες

Στη διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 27 Αυγούστου, μπορείτε να συμμετέχετε εδώ.

Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ.,
Ανώνυμες Εταιρίες
send