logo-print

Έρχονται νέοι κανόνες για την κοινοχρησία των δεδομένων του δημόσιου τομέα (Σχέδιο Οδηγίας)

Open Data: Αξιοποίηση δεδομένων του δημοσίου τομέα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, στην ΕΕ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνει την περαιτέρω χρήση δεδομένων που είναι στην κατοχή του δημόσιου τομέα.

Οι πρέσβεις των κρατών μελών συμφώνησαν σήμερα επί της διαπραγματευτικής θέσης του Συμβουλίου σχετικά με μεταρρυθμίσεις που ανήκουν στη ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλει η ΕΕ με σκοπό να αυξηθεί η παροχή δεδομένων για τη στήριξη της οικονομίας και να εξασφαλισθεί ότι η χρήση περισσότερων δεδομένων προς το κοινό όφελος. Οι νέοι κανόνες θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών με βάση δεδομένα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Αποτελούν επίσης σπουδαίο βήμα προκειμένου να καταστούν τα ανοικτά δεδομένα ευρύτερα διαθέσιμα στην ΕΕ.

Η σημερινή συμφωνία δείχνει ότι ο δημόσιος τομέας είναι πρωτοπόρος στην κοινοχρησία δεδομένων. Οι μικρότερες επιχειρήσεις και οι νεοφυείς δεν έχουν πάντοτε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν δεδομένα του δημόσιου τομέα· επομένως η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και το χαμηλότερο κόστος τους μπορούν να ευνοήσουν πρωτοποριακές καινοτομίες από τις οποίες όλοι έχουμε να επωφεληθούμε.

Margarete Schramböck, Υπουργός για Ψηφιακά και Οικονομικά Θέματα της Αυστρίας

Βάσει της ισχύουσας οδηγίας για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (PSI), κάθε περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στο κοινό βάσει της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα μπορεί, κατ' αρχήν, να χρησιμοποιείται περαιτέρω για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών.

Διαβάστε επίσης: Εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός για τα μη προσωπικά δεδομένα

Με τις μεταρρυθμίσεις θα επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των κανόνων και πέρα από τους φορείς του δημόσιου τομέα προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις των τομέων των μεταφορών και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Δεν θα υπάρχει καμία υποχρέωση των εν λόγω τομέων να καθιστούν διαθέσιμα τα δεδομένα, εκτός αν απαιτείται σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε περίπτωση που δημοσιεύσουν δεδομένα, θα πρέπει να σέβονται τις ίδιες αρχές με τους δημόσιους φορείς, μεταξύ άλλων για τη διαφάνεια, τη μη διακριτική μεταχείριση και τους αποκλειστικούς διακανονισμούς.

Επιπλέον, οι κανόνες θα επεκταθούν ώστε να περιλάβουν τα ερευνητικά δεδομένα που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση και είναι ήδη διαθέσιμα σε δημόσια αποθετήρια. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να καθίστανται περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα, παραδείγματος χάριν με τον καθορισμό κατάλληλων όρων αδειοδότησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να θεσπίσουν εθνικές πολιτικές ανοικτής πρόσβασης για να στηρίξουν τη διαθεσιμότητα των ερευνητικών δεδομένων.

Το σχέδιο κανόνων ενθαρρύνει τη διάδοση των δυναμικών δεδομένων, όπως τα μεταφορικά ή μετεωρολογικά δεδομένα πραγματικού χρόνου τα οποία προέρχονται από αισθητήρες ή δορυφόρους.

Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να καθιστούν τα δεδομένα αυτά διαθέσιμα μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API).

Το κείμενο που συμφωνήθηκε ορίζει ότι τα σύνολα δεδομένων μεγάλης αξίας (σύνολα δεδομένων μεγάλης κοινωνικοοικονομικής σπουδαιότητας) θα χαρακτηρισθούν ως το δεύτερο βήμα μετά την έκδοση της οδηγίας. Τα εν λόγω σύνολα δεδομένων θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν σε ολόκληρη την ΕΕ, θα πρέπει δε να είναι μηχανικώς αναγνώσιμα και αυτομάτως μεταβιβάσιμα μέσω API. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταρτίσει κατάλογο συγκεκριμένων τύπων συνόλων δεδομένων μεγάλης αξίας σε χωριστή εκτελεστική πράξη, η οποία θα ισχύει τόσο για τους δημόσιους φορείς όσο και τις δημόσιες επιχειρήσεις.

Τα δεδομένα του δημόσιου τομέα θα γίνουν γενικά φθηνότερα. Θα πρέπει κανονικά να διατίθενται είτε δωρεάν είτε με οριακό κόστος. Ωστόσο, οι κανόνες λαμβάνουν υπόψη ότι είναι αναγκαίο ορισμένοι δημόσιοι φορείς να παράγουν έσοδα και, γι’ αυτό, επιτρέπουν περιορισμένη χρέωση για τα δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Διαβάστε επίσης: Supercomputers: Επενδύει στους υπερυπολογιστές η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το κείμενο του Συμβουλίου ενισχύει επίσης την έννοια των ανοικτών δεδομένων ως δεδομένων ανοικτών μορφοτύπων με ελεύθερη χρήση και ανταλλαγή για οποιονδήποτε σκοπό. Πρόσθεσε μάλιστα την έννοια των ανοικτών δεδομένων στον τίτλο της πρότασης για να είναι εμφανής αυτή η ενίσχυση.

Μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους μία διετία προκειμένου να θεσπίσουν εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή της στην πράξη. Τα κράτη μέλη μπορούν να προχωρήσουν πέρα από τις στοιχειώδεις προδιαγραφές που προβλέπει η οδηγία.

Η υπό εξέταση πρόταση αποτελεί βασική συνιστώσα της «δέσμης για τα δεδομένα» την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2018 στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Αποτελεί επίσης μέρος της επιθεώρησης της Επιτροπής για την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου (REFIT).

Η σημερινή συμφωνία στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων συνιστά εντολή προς την Προεδρία να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία για το τελικό κείμενο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη συμφωνήσει τη θέση του.

Σχέδιο οδηγίας σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα – πλήρες κείμενο της εντολής του Συμβουλίου

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Οικογενειακό Δίκαιο 9η έκδοση
send