logo-print

Το εταιρικό δίκαιο στην ψηφιακή εποχή: Έρχονται νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες

Η ΕΕ εκσυγχρονίζει τους κανόνες εταιρικού δικαίου ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής.

08/12/2018

12/12/2018

Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ανώνυμες Εταιρίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκσυγχρονίζει τους κανόνες εταιρικού δικαίου ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής.

Οι πρέσβεις των κρατών μελών, κατά τη σημερινή τους συνεδρίαση στην ΕΜΑ, συμφώνησαν σχετικά με νέους κανόνες που θα διευκολύνουν τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και των ηλεκτρονικών διαδικασιών κατά τις επαφές των εταιριών με τις δημόσιες αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Οι νέοι κανόνες εξασφαλίζουν ότι:

  • οι εταιρίες μπορούν να καταχωρούν εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, να συγκροτούν νέα υποκαταστήματα και να υποβάλουν στο μητρώο επιχειρήσεων έγγραφα για τις εταιρίες και τα υποκαταστήματά τους εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά,
  • διατίθενται στο διαδίκτυο υποδείγματα και πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις, σε γλώσσα ευρέως κατανοητή από την πλειονότητα των διασυνοριακών χρηστών,
  • οι κανόνες σχετικά με τα τέλη για τις ηλεκτρονικές διατυπώσεις είναι διαφανείς και εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις,
  • τα τέλη για την ηλεκτρονική καταχώριση των εταιρειών δεν υπερβαίνουν τις συνολικές δαπάνες οι οποίες βαρύνουν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,
  • ισχύει η αρχή «μόνον άπαξ», σύμφωνα με την οποία η εταιρεία πρέπει να υποβάλλει τις ίδιες πληροφορίες στις δημόσιες αρχές μόνο μία φορά,
  • τα έγγραφα που υποβάλλονται από εταιρείες αποθηκεύονται και ανταλλάσσονται από τα εθνικά μητρώα σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και με δυνατότητα αναζήτησης,
  • διατίθενται δωρεάν από τα μητρώα επιχειρήσεων περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Παράλληλα η προτεινόμενη οδηγία προβλέπει τις απαραίτητες διασφαλίσεις κατά της απάτης και της κατάχρησης στις ηλεκτρονικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού ελέγχου της ταυτότητας και της νομικής ικανότητας των ατόμων που συνιστούν την εταιρία και της δυνατότητας να επιβάλλεται η φυσική παρουσία ενώπιον αρμόδιας αρχής. Η συμμετοχή των συμβολαιογράφων ή δικηγόρων στις διαδικασίες εταιρικού δικαίου διατηρείται εφόσον οι διαδικασίες αυτές μπορούν να διεκπεραιωθούν πλήρως ηλεκτρονικά. Προβλέπει επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών για τα έκπτωτα διευθυντικά στελέχη με στόχο την ανίχνευση της απάτης.

Τα επόμενα στάδια

Η σημερινή συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ταχεία έκδοση της προτεινόμενης οδηγίας.

Ιστορικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, υπάρχουν περίπου 24 εκατομμύρια εταιρείες στην ΕΕ, εκ των οποίων κατά προσέγγιση το 80 % είναι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης

 Περίπου το 98-99 % των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα επωφεληθούν αμεσότερα από τις εν λόγω βελτιώσεις.

Η οδηγία δεν εναρμονίζει τις ουσιαστικές απαιτήσεις για τη σύσταση εταιρειών και την επιχειρηματική δραστηριότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Δεν θίγει κανόνες που έχουν θεσπιστεί σε ορισμένους τομείς, όπως η απόσπαση εργαζομένων, ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και οι οδικές μεταφορές, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις δεν εκμεταλλεύονται με καταχρηστικό ή δόλιο τρόπο τις ελευθερίες των Συνθηκών μέσω εταιρειών-βιτρινών οι οποίες στην πραγματικότητα δεν ασκούν γνήσιες δραστηριότητες.

Η προτεινόμενη οδηγία συμπληρώνει τις υφιστάμενες διατάξεις για το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ όπως κωδικοποιήθηκαν στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Πρόκειται για μία από τις δύο προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή τον Απρίλιο 2018 για τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου της ΕΕ.

Επίσης, συμπληρώνει και ενστερνίζεται τον προσφάτως εγκριθέντα κανονισμό για την Ενιαία ψηφιακή πύλη, ο οποίος καλύπτει τη γενική καταχώριση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με διαδικτυακά μέσα, εκτός της σύστασης εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Το συμφωνηθέν κείμενο θα δημοσιευθεί στη σελίδα αυτή στις 6 Δεκεμβρίου 2018.

Διαβάστε το συμφωνηθέν κείμενο εδώ

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ