logo-print

Ετήσιος διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης (ΦΕΚ)

Η Ποιοτική Ιδιαιτερότητα της Ενωσιακής Έννομης Τάξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τον ετήσιο διαγωνισμό και την απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Ο Διαγωνισμός Ψηφιακής Διακυβέρνησης διενεργείται σε ετήσια βάση προκειμένου να απονεμηθούν τα ομώνυμα βραβεία σε φορείς του δημόσιου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα, την ανάπτυξη καινοτόμων και πρωτοπόρων εφαρμογών που βασίζονται στις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και έχουν ως στόχο τον (α) τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και (β) να υπάρξει ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και διάχυση στο ευρύτερο κοινό και στους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς σχετικά με την πολιτική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσα από την παρουσίαση σημαντικών ζητημάτων που άπτονται της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας. Ο ετήσιος διαγωνισμός δύναται να είναι θεματικός, αφιερωμένος σε έναν τομέα πολιτικής ή μια κατηγορία δράσεων ή έναν φορέα με την προσθήκη ειδικών διακρίσεων και θεματικών εκδηλώσεων στις κατηγορίες βραβείων του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού λαμβάνει χώρα το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου. Για την ανάδειξη των νικητών του προηγούμενου εδαφίου, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την αξιολόγησή των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 5 της παρούσας. Ειδικά, για την πρώτη χρονιά η ανάδειξη των βραβευμένων προτάσεων του διαγωνισμού, θα διεξαχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022 και θα αφορά σε ιδέες και προτάσεις ετών 2020 και 2021.

3. Η εκδήλωση προς τιμήν των νικητών του Διαγωνισμού, στην οποία θα συμμετέχουν οι ήδη βραβευθέντες υποψήφιοι, δύναται να διεξάγεται και σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

4. Αρμόδια υπηρεσία διοργάνωσης (Διοργανωτής) ορίζεται δια της παρούσης η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η οποία συνεπικουρείται για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το οποίο αναλαμβάνει την ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος για την υποβολή και την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφιοτήτων και παρέχει οποιαδήποτε άλλη οργανωτική υποστήριξη του ζητηθεί. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δύναται να συγκροτηθεί Οργανωτική Επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή των εποπτευόμενων φορέων αυτού για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εργασιών διοργάνωσης του Διαγωνισμού.

Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαίωμα μεμονωμένης συμμετοχής στα βραβεία έχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι λειτουργοί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εργάζονται σε οποιοδήποτε φορέα του Δημοσίου, των ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου Τομέα.

2. Δικαίωμα ομαδικής συμμετοχής στα βραβεία έχουν (α) οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος και άνω, (β) συμπράξεις υπηρεσιακών μονάδων επιπέδου Τμήματος και άνω για περιπτώσεις διυπηρεσιακών συνεργασιών ή (γ) συμπράξεις μεμονωμένων υπαλλήλων διαφορετικών φορέων/υπηρεσιών/οργανικών μονάδων, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή πρόταση. Στις περιπτώσεις αυτές, την αίτηση υποβάλει συντονιστής-εκπρόσωπος της πρότασης ο οποίος επιλέγεται από τα μέλη της ομάδας και ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας. Για την υποβολή υποψηφιότητας των περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου, ο αριθμός των συμμετεχόντων υπαλλήλων ανά ομαδική πρόταση δεν δύναται να υπερβαίνει τους επτά (7).

3. Στις περιπτώσεις ομαδικής συμμετοχής, μετά τη λήξη της διορίας υποβολής προτάσεων, δεν επιτρέπεται να προστεθούν επιπλέον άτομα ως μέλη ομάδας και στις περιπτώσεις ατομικής συμμετοχής δεν επιτρέπεται να προστεθούν άτομα και να μετατραπεί η ατομική συμμετοχή σε ομαδική.

4. Ο Διοργανωτής δύναται να ζητήσει σχετικά έγγραφα για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

5. Κάθε συμμετέχων ή ομάδα συμμετεχόντων, δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει έχει παραχθεί από τον ίδιο ή/και την ομάδα, ανήκει δε αποκλειστικά σε αυτόν ή/και την ομάδα και ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσής της, καθώς επίσης και ότι δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.

6. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για το εμπρόθεσμο και την ορθότητα των στοιχείων των υποβαλλόμενων προτάσεών τους, καθώς και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από αυτές. Ειδικότερα, σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, ο Διοργανωτής, ουδεμία ευθύνη φέρει επί των ανακριβώς δηλωθέντων στοιχείων, διατηρώντας το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής σε οποιοδήποτε φάση του Διαγωνισμού.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εθνικό Κτηματολόγιο και διαμεσολάβηση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

send