logo-print

Εξεταζόμενος σε διαδικασία πρόσληψης οδηγών έχει δικαίωμα πρόσβασης στο βίντεο της εξέτασής του

Η ισπανική Αρχή δεν συμφώνησε με την άρνηση της εταιρείας να χορηγήσει το υλικό λόγω απεικόνισης τρίτων προσώπων

16/09/2021

20/09/2021

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση

Επιμέλεια: Δημήτρης Βέρρας

Η Ισπανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων AEPD δέχθηκε την καταγγελία πολίτη για τη μη ικανοποίηση του αιτήματος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο καταγγέλλων συμμετείχε σε εξετάσεις για την πρόσληψη 60 οδηγών στα αστικά λεωφορεία της πόλης Χιχόν. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο μη επιλεγείς υποψήφιος απευθύνθηκε προς τη διενεργήσασα το διαγωνισμό Εταιρεία Αστικών Συγκοινωνιών Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón S.A., ζητώντας να του χορηγηθεί το οπτικοακουστικό υλικό από τη διαδικασία πρακτικής εξέτασής του. Το αίτημά του δεν απαντήθηκε ποτέ.

Η Ισπανική Αρχή προώθησε την καταγγελία προς την Εταιρεία, ζητώντας της να απαντήσει στο υποκείμενο και στην ίδια εντός ενός μηνός. Στην απάντηση που εστάλη εμπρόθεσμα προς την Αρχή και μόνο, η Εταιρεία εξέφρασε τις αντιρρήσεις της ως προς τη δυνατότητα ικανοποίησης του υποβληθέντος αιτήματος του υποψηφίου.

Σύμφωνα με την απάντηση, η καταγραφή της διαδικασίας εξέτασης δεν μπορεί να χορηγηθεί στον αιτούντα, καθώς σε αυτή δεν απεικονίζεται ο ίδιος, αλλά τρίτα πρόσωπα (περαστικοί) που διέρχονταν εξωτερικά του οχήματος. Τούτο διότι, η Εταιρεία είχε τοποθετήσει τρεις κάμερες στο όχημα εξέτασης, καμία εκ των οποίων δεν κατέγραφε το εσωτερικό του οχήματος και τον υποψήφιο οδηγό. Και οι τρεις αυτές κάμερες είχαν τοποθετηθεί εξωτερικά, προς τον αποκλειστικό σκοπό της αξιολόγησης της επίδοσης των υποψηφίων, με αποτέλεσμα να έχουν καταγράψει πεζούς και διερχόμενα οχήματα. Αυτό που ισχυρίστηκε δηλαδή η Εταιρεία ήταν πως αφενός το υλικό δεν περιελάμβανε προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων, αφετέρου δε και σε κάθε περίπτωση, η τυχόν χορήγηση αυτού θα επηρέαζε τα δικαιώματα τρίτων προσώπων.

Η απάντηση αυτή, κυρίως δε το γεγονός πως αυτή δεν κοινοποιήθηκε στον αιτούντα, δεν ικανοποίησαν την Ισπανική Αρχή, η οποία αποφάσισε να ασκήσει περαιτέρω τις αρμοδιότητές της και να καλέσει τα εμπλεκόμενα μέρη σε ακρόαση.

Ο καταγγέλλων εμφανίστηκε ενώπιον της Αρχής ιδιαίτερα προετοιμασμένος και ενημερωμένος. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε – και δεν αντικρούστηκαν από την Εταιρεία – από τη στιγμή που το ΔΕΕ έχει κρίνει1 πως οι γραπτές απαντήσεις υποψηφίου σε επαγγελματικές εξετάσεις συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το ίδιο πρέπει να γίνει δεκτό και ως προς το υλικό της πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Περαιτέρω και ως προς τον ισχυρισμό περί δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι η τεχνολογία παρέχει τεχνικές λύσεις, όπως την απόκρυψη των προσώπων, ώστε να μπορεί το αίτημά του να ικανοποιηθεί.

Η AEPD δέχθηκε και τους δύο ισχυρισμούς. Αφού πρώτα παρατήρησε πως, πράγματι, υπάρχουν τεχνικές ανωνυμοποίησης, οι οποίες επιτρέπουν τη χορήγηση του υλικού, με τρόπο που να μη θίγει τα δικαιώματα τρίτων προσώπων, η Αρχή εξέφρασε την άποψη πως δεν βλέπει κανένα λόγο που να δικαιολογεί την άρνηση ικανοποίησης του υποβληθέντος αιτήματος. Τούτο μάλιστα δεδομένου πως το υλικό της καταγραφής έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας του καταγγέλλοντος για πρόσληψη στην Εταιρεία. Κατά συνέπεια, το υλικό αυτό, ακόμη και αν δεν περιλαμβάνει εικόνες του ιδίου, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στα προσωπικά δεδομένα του.

Υπό τις κρίσεις αυτές, η Αρχή ζήτησε από την καταγγελλόμενη Εταιρεία να απαντήσει εντός 10 ημερών στο αίτημα πρόσβασης, είτε δια της ικανοποίησής του, είτε δια της άρνησης, αιτιολογώντας όμως τους λόγους για τους οποίους αυτή δεν είναι δυνατή, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση.

  • 1. Πρόκειται για την υπόθεση C-434/16, Peter Nowak κατά Data Protection Commissioner, όπου το Δικαστήριο έκρινε ότι «Το άρθρο 2, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, έχει την έννοια ότι, υπό συνθήκες όπως αυτές της διαφοράς της κύριας δίκης, οι γραπτές απαντήσεις υποψηφίου σε επαγγελματικές εξετάσεις και οι ενδεχόμενες διορθώσεις του εξεταστή σχετικά με τις απαντήσεις αυτές συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό την έννοια της διατάξεως αυτής».
Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας