logo-print

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ΤΝ στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα

Black Friday Online
Black Friday Online

Ψήφισμα σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μεταξύ άλλων, στο ψήφισμα αναφέρεται πως η ΤΝ και οι συναφείς τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας, ιδίως με την παροχή βοήθειας στα εκπαιδευτικά συστήματα ώστε να χρησιμοποιούν δίκαια δεδομένα για τη βελτίωση της μορφωτικής ισότητας και ποιότητας, με παράλληλη προώθηση προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καλύτερης πρόσβασης στην εκπαίδευση, και με βελτίωση και αυτοματοποίηση ορισμένων διοικητικών καθηκόντων.

Σύμφωνα με το ΕΚ, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας της ψηφιακής εκπαίδευσης από όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων από μειονεκτικά περιβάλλοντα και των ατόμων με αναπηρία, είναι ύψιστης σημασίας

Τα μαθησιακά αποτελέσματα δεν εξαρτώνται από την ίδια την τεχνολογία, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με ουσιαστικούς από παιδαγωγική άποψη τρόπους.

Το ΕΚ επισημαίνει ότι η ΤΝ έχει ιδιαίτερη δυνατότητα να παρέχει λύσεις σε καθημερινές προκλήσεις του τομέα της εκπαίδευσης, όπως η εξατομικευμένη μάθηση, η παρακολούθηση των μαθησιακών δυσκολιών και ο αυτοματισμός του περιεχομένου/των γνώσεων ανά αντικείμενο, παρέχοντας καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση και στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια ψηφιακή κοινωνία

Συνεπώς, η ΤΝ θα μπορούσε να συμβάλλει, από πρακτικής απόψεως, στη μείωση του διοικητικού έργου των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, απελευθερώνοντας έτσι χρόνο για τις βασικές τους δραστηριότητες στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται στο ψήφισμα, η εφαρμογή της ΤΝ στην εκπαίδευση εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη δεοντολογική χρήση των δεδομένων, τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων, την πρόσβαση σε δεδομένα και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και, ως εκ τούτου, ενέχει κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η δημιουργία στερεοτυπικών μοντέλων για τα προφίλ και τη συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακρίσεις ή σε κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από την κλιμάκωση των κακών παιδαγωγικών πρακτικών.

Ως προς τη χρήση ΤΝ στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, το ΕΚ τονίζει ότι θα πρέπει να προσδιοριστούν ορθές πρακτικές στον τομέα των τεχνολογιών ΤΝ για την προστασία και την προσβασιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως για τα άτομα με αναπηρία, και να ανταλλάσσονται μεταξύ των πολιτιστικών δικτύων σε ολόκληρη την Ένωση, ενώ πρέπει να ενθαρρυνθεί επίσης η έρευνα σχετικά με τις διάφορες χρήσεις της ΤΝ για την προώθηση της αξίας, της προσβασιμότητας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Στο πλαίσοι αυτό καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η χρήση της ΤΝ στους τομείς και κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΤΚΠΔ).

Διαδικτυακή παραπληροφόρηση: deepfake

Το ΕΚ τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης προκειμένου να υπάρχουν εγγυήσεις για την ποιότητα, την πολυμορφία και την αξιοπιστία των διαθέσιμων πληροφοριών.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι με τις ταχέως αναδυόμενες νέες τεχνικές, ο εντοπισμός του ψευδούς και παραποιημένου περιεχομένου, όπως τα deepfake, ενδέχεται να καταστεί όλο και δυσκολότερος, λόγω της ικανότητας των δόλιων παραγωγών να δημιουργούν πολύπλοκους αλγόριθμους που μπορούν να εκπαιδευθούν επιτυχώς ώστε να αποφεύγουν τον εντοπισμό, κάτι που υπονομεύει σοβαρά τις βασικές δημοκρατικές αξίες μας.

Στο πλαίσιο αυτό ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της ΤΝ στη δημιουργία deepfake, να θεσπίσει κατάλληλα νομικά πλαίσια που θα διέπουν τη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διανομή τους για κακόβουλους σκοπούς, και να προτείνει συστάσεις για, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, τη λήψη μέτρων κατά κάθε απειλής που βασίζεται στην ΤΝ κατά των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών και της δημοκρατίας.

Δείτε αναλυτικά το ψήφισμα.

Μισθώσεις - Ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ / ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ / ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΟΚ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

send