logo-print

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός για το geoblocking

Εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες συνεχούς ροής μουσικής, τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα διαδικτυακά παιχνίδια και το λογισμικό

04/03/2018

04/03/2018

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο

Το Συμβούλιο εξέδωσε τον Κανονισμό για την απαγόρευση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού στην εσωτερική αγορά.

Ο γεωγραφικός αποκλεισμός είναι μια πρακτική διακριτικής μεταχείρισης που αφαιρεί από πελάτες του διαδικτύου τη δυνατότητα πρόσβασης και αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών από δικτυακό τόπο που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος.

Ο νέος νόμος θα άρει τα εμπόδια στο ηλεκτρονικό εμπόριο με την αποφυγή διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, τόπου διαμονής ή τόπου εγκατάστασης των πελατών.

Τα κύρια στοιχεία του κανονισμού έχουν ως εξής:

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

Οι νέοι κανόνες θα αποτρέπουν τις διακρίσεις για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε τιμές, πωλήσεις ή όρους πληρωμής κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού οι υπηρεσίες των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό είναι η παροχή πρόσβασης σε περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η χρήση του περιεχομένου αυτού, ή η πώληση προστατευόμενων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας σε άυλη μορφή, όπως οι υπηρεσίες συνεχούς ροής μουσικής, τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα διαδικτυακά παιχνίδια και το λογισμικό. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει ωστόσο τα ανωτέρω.

Αποκλείονται και άλλες υπηρεσίες, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, των μεταφορών, της υγειονομικής περίθαλψης και τον κοινωνικό τομέα, σύμφωνα με την οδηγία περί υπηρεσιών.

Ισότιμη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες

Οι έμποροι δεν θα μπορούν πλέον να προβαίνουν σε διακρίσεις μεταξύ πελατών όσον αφορά τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, σε τρεις περιπτώσεις. Πρόκειται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο έμπορος:

1. πωλεί αγαθά που παραδίδονται σε κράτος μέλος στο οποίο ο έμπορος προσφέρει παράδοση ή συλλέγονται σε τόπο που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη·

2. προσφέρει υπηρεσίες που παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων, φιλοξενία ιστοσελίδων και παροχή τειχών προστασίας (firewalls)·

3. παρέχει υπηρεσίες που λαμβάνονται από τον πελάτη στη χώρα όπου ο έμπορος ασκεί τη δραστηριότητά του, όπως διαμονή σε ξενοδοχεία, αθλητικές εκδηλώσεις, ενοικίαση αυτοκινήτων ή εισιτήρια εισόδου σε μουσικά φεστιβάλ ή πάρκα αναψυχής.

Σε αντίθεση με τις διακρίσεις ως προς τις τιμές, η διαφοροποίηση των τιμών δεν θα απαγορεύεται, έτσι ώστε οι έμποροι να είναι ελεύθεροι να προσφέρουν διαφορετικούς γενικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, και να στοχεύουν ορισμένες ομάδες πελατών σε συγκεκριμένες περιοχές.

Επιπλέον, οι έμποροι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν αγαθά σε πελάτες εκτός του κράτους μέλους στο οποίο παρέχουν παράδοση.

Πράξεις πληρωμής

Θα απαγορεύεται η αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση πελατών σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής.

Οι έμποροι δεν θα επιτρέπεται συνεπώς να εφαρμόζουν διαφορετικούς όρους πληρωμής για τους πελάτες για λόγους που σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης.

Μη διακριτική μεταχείριση για την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι έμποροι δεν θα μπορούν να εμποδίζουν ή να περιορίζουν την πρόσβαση πελατών στην επιγραμμική διεπαφή τους για λόγους ιθαγένειας ή τόπου διαμονής.

Θα πρέπει να παρέχεται σαφής εξήγηση στην περίπτωση που ο έμπορος εμποδίζει ή περιορίζει την πρόσβαση πελατών ή κατευθύνει τους πελάτες σε διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής.

Παθητικές πωλήσεις

Κατά γενικό κανόνα, ο νέος κανονισμός θα υπερισχύει σε περιπτώσεις σύγκρουσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Ωστόσο, το δικαίωμα των προμηθευτών να επιβάλλουν περιορισμούς των ενεργητικών πωλήσεων δεν θα επηρεαστεί.

Το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ πραγματοποιεί διάκριση μεταξύ των παθητικών πωλήσεων (όταν οι πωλήσεις γίνονται κατόπιν παραγγελιών που δεν έχουν ζητηθεί) και των ενεργητικών πωλήσεων (όταν οι πελάτες γίνονται ενεργά στόχος εμπόρων λιανικής). Οι περιορισμοί των παθητικών πωλήσεων θεωρούνται γενικά ως παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, ενώ οι περιορισμοί των ενεργητικών πωλήσεων αποτελούν κοινή πρακτική η οποία απορρέει από την εμπορική ελευθερία.

Ρήτρα επανεξέτασης

Η Επιτροπή θα προβεί σε πρώτη εκτίμηση των επιπτώσεων των νέων κανόνων για την εσωτερική αγορά δύο χρόνια μετά τη θέση τους σε ισχύ.

Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει πιθανή εφαρμογή των νέων κανόνων σε ορισμένες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που παρέχουν περιεχόμενο προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως η μουσική που μεταφορτώνεται, τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα διαδικτυακά παιχνίδια.

Έναρξη ισχύος

Ο κανονισμός, που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ πριν από το τέλος Μαρτίου του 2018, θα αρχίσει να ισχύει εννέα μήνες μετά τη δημοσίευσή του.

Ιστορικό

Η Επιτροπή υπέβαλε την αρχική πρόταση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Μαΐου 2016.

Υποβλήθηκε μαζί με συμπληρωματικές νομοθετικές προτάσεις για τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και την αναθεώρηση του κανονισμού για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, με σκοπό την επίτευξη προόδου στην ολοκλήρωση μιας γνήσιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό για τον τερματισμό του γεωγραφικού αποκλεισμού στις 6 Φεβρουαρίου 2018.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά και ζήτησε την επιτάχυνση της εφαρμογής της στρατηγικής, η οποία συμπεριλαμβάνει την άρση των εμποδίων που απομένουν στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται μέσω διαδικτύου και την αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης διακριτικής μεταχείρισης λόγω γεωγραφικής θέσης.

Δείτε τον Κανονισμό εδώ.

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Εργατικό Ποινικό Δίκαιο
send