logo-print

Καινοτομία στις μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις στην ΕΕ: Το Ευρ. Ελ. Συνέδριο επιδοκιμάζει το υφιστάμενο μέσο στήριξης

Ελεγκτές: «Η υποστήριξη της ρηξικέλευθης καινοτομίας από τις ΜΜΕ είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και την απασχόληση στην επικράτειά της»

23/01/2020

27/01/2020

Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Το μέσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στηρίζει αποτελεσματικά την καινοτομία, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). 

Συγκεκριμένα, η ειδική έκθεση αριθ. 02/2020, με τίτλο «Το μέσο για τις ΜΜΕ στην πράξη: ένα αποτελεσματικό και καινοτόμο πρόγραμμα που αντιμετωπίζει προκλήσεις», η οποία δημοσιεύθηκε στις 22-01-2020, καταλήγει ότι το μέσο για τις ΜΜΕ παρέχει αποτελεσματική στήριξη για την ανάπτυξη έργων καινοτομίας. Περισσότερα από 5.000 έργα έχουν χρηματοδοτηθεί και η σφραγίδα της ΕΕ βοήθησε τις ΜΜΕ να προσελκύσουν πρόσθετες επενδύσεις. Ωστόσο, οι ελεγκτές προσδιορίζουν επίσης τομείς που χρήζουν βελτίωσης, ενόψει της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας το 2021.

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το μέσο για τις ΜΜΕ για την υποστήριξη της καινοτομίας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Με συνολικό προϋπολογισμό 3 δισεκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2014-2020, στόχος του είναι να καλύψει το κενό στη χρηματοδότηση της καινοτομίας και να αυξήσει την εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον ιδιωτικό τομέα. Προκειμένου να αξιολογήσουν κατά πόσον το μέσο για τις ΜΜΕ στηρίζει πραγματικά την καινοτομία των ΜΜΕ, οι ελεγκτές επικεντρώθηκαν στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και τις εκροές του. 

Αδιαμφισβήτητα, το μέσο προσφέρει χρήσιμη και αποτελεσματική στήριξη προς τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αναφέρουν οι ελεγκτές. Επιπλέον, παρέχει τη σφραγίδα της ΕΕ, προσδίδοντας ορατότητα στα έργα και βοηθώντας τα να προσελκύσουν πρόσθετες επενδύσεις. Προσφέρει επίσης πρόσβαση σε υπηρεσίες επαγγελματικής επιτάχυνσης, παρότι η παροχή τους άρχισε με καθυστέρηση και αξιοποιούνται σε περιορισμένο βαθμό. Επιπλέον, οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένες στις ανάγκες των δικαιούχων. 

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι ο ευρύς ορισμός των αρχικών στόχων του μέσου, σε συνδυασμό με τις συχνές αλλαγές, δημιούργησε σύγχυση στους βασικούς παράγοντες και τους αιτούντες. Ορισμένοι δικαιούχοι του μέσου για τις ΜΜΕ θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν βρει εναλλακτική χρηματοδότηση στην αγορά.

Η συμμετοχή των ΜΜΕ στο μέσο ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα, κάτι που οφείλεται εν μέρει σε παράγοντες που εκφεύγουν του ελέγχου της Επιτροπής, αλλά και σε περιορισμούς στις δραστηριότητες προώθησης και επικοινωνίας της Επιτροπής και στα διαφορετικά επίπεδα στήριξης που παρέχουν τα εθνικά σημεία επαφής.

Οι ελεγκτές αναφέρουν ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης της Επιτροπής για την επιλογή των έργων βελτιώθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Ειδικότερα, υπενθυμίζουν τη θετική αλλαγή που επήλθε το 2018 με την καθιέρωση της παρουσίασης των έργων ενώπιον κριτικής επιτροπής. Αυτό συνέβαλε στον εντοπισμό των καλύτερων προτάσεων μετριάζοντας τις εγγενείς αδυναμίες της εξ αποστάσεως αξιολόγησης. Ωστόσο, η διαδικασία αξιολόγησης αντιμετωπίζει τη διπλή πρόκληση των περιορισμένων πόρων και του μεγάλου αριθμού προτάσεων που επανυποβάλλονται ενώ είχαν απορριφθεί στο παρελθόν. 

Ένας από τους στόχους του μέσου για τις ΜΜΕ ήταν, από τη σύστασή του, η δημιουργία συνδέσεων με τα υποστηριζόμενα από την ΕΕ χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία παρέχουν διαφορετικές μορφές επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει προβεί σε ελάχιστες ενέργειες για τη δημιουργία τέτοιων συνδέσεων και οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι δεν διαθέτει ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τις πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες των ΜΜΕ. Επιπλέον, οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα παραμένουν υπερβολικά κατακερματισμένες και οι δικαιούχοι αγνοούν σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξη των υποστηριζόμενων από την ΕΕ χρηματοδοτικών μέσων. 

Το μέσο που θα διαδεχθεί το μέσο για τις ΜΜΕ θα αποτελέσει μέρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του νέου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελεγκτές διατυπώνουν μια σειρά συστάσεων, οι οποίες αφορούν ειδικότερα: 

  • τη διατήρηση πτυχών του σχεδιασμού του· 
  • τη στόχευση των κατάλληλων δικαιούχων, επεκτείνοντας ταυτόχρονα τη γεωγραφική εμβέλειά του· 
  • τη βελτίωση της επιλογής των έργων· 
  • την ενίσχυση των υπηρεσιών επαγγελματικής επιτάχυνσης· και 
  • τη δημιουργία συνεργιών με άλλα χρηματοδοτικά μέσα.

Δήλωση

«Η υποστήριξη της ρηξικέλευθης καινοτομίας από τις ΜΜΕ είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την απασχόληση στην επικράτειά της, και το μέσο για τις ΜΜΕ έχει επιτύχει να προσελκύσει πολλές καινοτόμες επιχειρήσεις», δήλωσε ο Alex Brenninkmeijer, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση. «Οι συστάσεις μας αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας θα μπορέσει να αξιοποιήσει την επιτυχία του υφιστάμενου μέσου, ενώ παράλληλα θα βελτιωθούν περαιτέρω ο σχεδιασμός και η επιλογή των έργων και θα δημιουργηθούν συνεργίες με άλλα χρηματοδοτικά μέσα».

Ιστορικό

Το μέσο για τις ΜΜΕ αποτελεί μέρος του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα «Ορίζων 2020». Είναι διαθέσιμο στις ΜΜΕ σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε 16 συνδεδεμένες χώρες. Παρέχει επιχορηγήσεις στήριξης των ΜΜΕ για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας (φάση 1), τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και τη διενέργεια δοκιμών αγοράς (φάση 2), καθώς και για την παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης, πλαισίωσης ή άλλων υπηρεσιών επιχειρηματικής επιτάχυνσης (φάση 3). Παρόλο που οι διάφορες φάσεις του μέσου για τις ΜΜΕ αριθμούνται, δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση της αριθμητικής σειράς. Το 2018, το μέσο για τις ΜΜΕ εντάχθηκε στο πιλοτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας.

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΕΣ παρουσιάζει τις ειδικές εκθέσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και σε άλλους ενδιαφερομένους, όπως σε εθνικά κοινοβούλια, παράγοντες του ενδιαφερόμενου κλάδου και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Στη συντριπτική πλειονότητά τους, οι συστάσεις που διατυπώνουν οι ελεγκτές στις εκθέσεις τους υλοποιούνται.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu) 

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5
Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ΕΠολΔ 31
send