logo-print

Καταδίκη της Ελλάδας για τον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου στην Κέρκυρα από το Δικαστήριο της ΕΕ

Για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα ύψους 350.000 ευρώ

27/04/2017

16/11/2017

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Την καταδίκη της Ελλάδας αποφάσισε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνοντας προβληματική τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης.

Όπως επισημαίνει το Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία των αποβλήτων. Η οδηγία 2008/98/ΕΚ έχει σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας υπογραμμίζοντας τη σημασία της κατάλληλης διαχείρισης των αποβλήτων, των τεχνικών ανάκτησης και ανακύκλωσης για τη μείωση των πιέσεων στους πόρους και τη βελτίωση της χρήσης τους. Η οδηγία 99/31/ΕΚ αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της υγειονομικής ταφής στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, το έδαφος, την ατμόσφαιρα ή την ανθρώπινη υγεία, μέσω της θέσπισης αυστηρών τεχνικών απαιτήσεων.

Από το 2010, σύμφωνα με τις εκθέσεις διαφόρων αυτοψιών που είχαν διενεργηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, είχαν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Τεμπλονίου στην Κέρκυρα. Το 2011, η Επιτροπή, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα είχε παραβεί τις διατάξεις των οδηγιών 2008/98 και 1999/31, της απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή, καλώντας την να υποβάλει τις παρατηρήσεις της επί του ζητήματος. Περαιτέρω, η Επιτροπή, με αιτιολογημένη γνώμη, κάλεσε την Ελλάδα να θέσει να θέσει τέρμα στην παράβαση αυτή έως τον Μάρτιο του 2012.

Καθώς η Ελλάδα δεν προχώρησε σε ενέργειες για να συμμορφωθεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ με το ενωσιακό δίκαιο, η Επιτροπή ζήτησε από το ΔΕΕ το 2016 να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις οδηγίες 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και 99/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ έχουν ήδη επιβληθεί από εθνικές υπηρεσίες πρόστιμα ύψους €53.100, €10.000 και €290.000.

Η Επιτροπή ενώπιον του ΔΕΕ προσήψε στην Ελλάδα τις ακόλουθες δυσλειτουργίες του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου: μη εγκατάσταση του δικτύου αντλήσεως, συλλογής και καύσεως του βιοαερίου, παρουσία μη επεξεργασμένων στραγγισμάτων σε παρακείμενο του ΧΥΤΑ ρέμα, προερχόμενων από τσιμεντένια τάφρο του ΧΥΤΑ και, υπογείως, από άγνωστη κατεύθυνση, έλλειψη περιμετρικής επενδεδυμένης τάφρου για την προστασία του κυττάρου του εν λόγω ΧΥΤΑ από τις απορροές ομβρίων υδάτων, παρουσία ογκωδών και αδρανών αντικειμένων που δεν παραδίδονται για ταφή στον ΧΥΤΑ, αλλά εναποτίθενται σε παρακείμενο χώρο, ο οποίος δεν διαθέτει άδεια διαθέσεως αδρανών απορριμμάτων και, τέλος, υπέρβαση του ανώτατου ύψους του αναγλύφου του ΧΥΤΑ κατά περίπου δύο μέτρα σε σχέση με το προβλεπόμενο από τους περιβαλλοντικούς όρους.

Αν και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Νομού Κέρκυρας είχε δρομολογήσει ενέργειες για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, ο φορέας αυτός δεν αμφισβητούσε την πλειονότητα των δυσλειτουργιών για τις οποίες γινόταν λόγος στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής και αναγνώριζε ότι ο ΧΥΤΑ εξακολουθούσε να εμφανίζει ορισμένες άλλες δυσλειτουργίες

Το ΔΕΕ στη σημερινή του απόφαση υπενθυμίζει ότι το ζήτημα της υπάρξεως ή μη παραβάσεως πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με την κατάσταση του κράτους μέλους ως είχε κατά την εκπνοή της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής προθεσμίας. Έτσι, αν και ορισμένα εκ των διαπιστωθέντων προβλημάτων, όπως η πλύση τροχών ή η κλίση των πρανών, έχουν πλέον διευθετηθεί, η παράβαση πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με την κατάστασή στην οποία βρισκόταν ο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου τον Μάρτιο του 2012.

Ο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου δεν πληρούσε τους προβλεπόμενους από το δίκαιο της Ένωσης όρους λειτουργίας και, ως εκ τούτου, το ΔΕΕ εκτιμά ότι τα επίμαχα απόβλητα προκάλεσαν υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Για τους λόγους αυτούς, αποφασίζει ότι η Ελλάδα ανεχόμενη την προβληματική λειτουργία του (ΧΥΤΑ) Τεμπλονίου, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις οδηγίες 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και 99/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.

Δείτε την απόφαση του ΔΕΕ εδώ.

Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
send