logo-print

Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και δίκαιο ΕΕ περί ανταγωνισμού

Δικαστήριο ΕΕ: «Επικυρώνονται τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή σε Slovak Telekom και Deutsche Telekom σχετικά με τις αντίθετες προς τον ανταγωνισμό πρακτικές στη σλοβακική αγορά τηλεπικοινωνιών»

30/03/2021

02/04/2021

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος 

Με τις δημοσιευθείσες στις 25-03-2021 δύο απόφασεις του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) απέρριψε τις αιτήσεις αναιρέσεως που άσκησαν οι Slovak Telekom και Deutsche Telekom κατά των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου σχετικά με αντίθετες προς τον ανταγωνισμό πρακτικές στη σλοβακική αγορά τηλεπικοινωνιών. 

Ως εκ τούτου, παραμένουν αμετάβλητα το πρόστιμο των 38.061.963 ευρώ που επιβλήθηκε στις δύο αυτές εταιρίες και το πρόστιμο των 19.030.981 ευρώ που επιβλήθηκε μόνο στη Deutsche Telekom.

Πρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι με την απόφασή του αυτή το ΔΕΕ διασαφήνισε το περιεχόμενο και το εύρος της αποφάσεώς του της 26ης Νοεμβρίου 1998, Bronner, C-7/97, σε σχέση με τον χαρακτηρισμό ως καταχρηστικής, κατά την έννοια του άρθρου 102 ΣΛΕΕ, της άρνησης μιας κατέχουσας δεσπόζουσα θέση επιχείρησης να παράσχει πρόσβαση στις υποδομές της. Στην απόφαση Bronner, το ΔΕΕ καθόρισε υψηλότερα το όριο για τον χαρακτηρισμό ως καταχρηστικής μιας πρακτικής που συνίσταται σε άρνηση της κατέχουσας δεσπόζουσα θέση επιχείρησης να θέσει μια υποδομή που της ανήκει στη διάθεση ανταγωνιστριών επιχειρήσεων.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το ΔΕΕ πρόσφατα με την απόφασή του της 25ης Φεβρουαρίου 2021 σε προδικαστικό ερώτημα, το οποίο υποβλήθηκε από το Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (συμβούλιο της αντιμονοπωλιακής αρχής της Σλοβακικής Δημοκρατίας) στο πλαίσιο της διαφοράς μεταξύ της Slovak Telekom και των σλοβακικών αρχών, έκρινε ότι στην Slovak Telekom, στην οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ορισμένων υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, μπορούσαν επίσης να επιβληθούν κυρώσεις από τις σλοβακικές αρχές για μια τέτοια κατάχρηση στην αγορά άλλων υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας. 

Ιστορικό της υπόθεσης

Η Slovak Telekom παρέχει, ως κατεστημένος φορέας τηλεπικοινωνιών στη Σλοβακία, ευρυζωνικές υπηρεσίες στα σταθερής τηλεφωνίας δίκτυά της από χαλκό και οπτική ίνα. Τα δίκτυα της Slovak Telekom περιλαμβάνουν επίσης τον «τοπικό βρόχο», ήτοι τις φυσικές γραμμές που συνδέουν την τηλεφωνική υποδοχή του συνδρομητή με τον κύριο κατανεμητή του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας.

Κατόπιν αναλύσεως της εγχώριας αγοράς, η σλοβακική ρυθμιστική αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών εξέδωσε, στις 8 Μαρτίου 2005, απόφαση με την οποία όριζε την Slovak Telekom ως φορέα κατέχοντα σημαντική ισχύ στην αγορά χονδρικής για την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο. Κατά συνέπεια, η Slovak Telekom υποχρεώθηκε, δυνάμει του κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης, ήτοι, μεταξύ άλλων, του κανονισμού (ΕΚ) 2887/2000 [κανονισμός σχετικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο] και της οδηγίας 2002/21/ΕΚ [οδηγία σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)], να χορηγήσει στους εναλλακτικούς φορείς εκμετάλλευσης πρόσβαση στον τοπικό βρόχο του οποίου ήταν ιδιοκτήτρια, ώστε να μπορούν, κατά τον τρόπο αυτό, οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά να κάνουν χρήση της εν λόγω υποδομής προκειμένου να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στους τελικούς χρήστες.

Στις 15 Οκτωβρίου 2014 η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία επέβαλε κυρώσεις στην Slovak Telekom, καθώς και στη μητρική της εταιρία, τη Deutsche Telekom, για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης στη σλοβακική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών διαδικτύου, καθόσον η Slovak Telekom περιόρισε την πρόσβαση των εναλλακτικών φορέων εκμετάλλευσης στον τοπικό βρόχο της μεταξύ των ετών 2005 και 2010. Η Επιτροπή προσήψε ειδικότερα στην Slovak Telekom και στην Deutsche Telekom παράβαση του άρθρου 102 ΣΛΕΕ, λόγω του καθορισμού αθέμιτων όρων και προϋποθέσεων στην προσφορά αναφοράς σχετικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο της, καθώς και εφαρμογή αθέμιτης τιμολογιακής πολιτικής η οποία δεν επέτρεπε σε έναν εξίσου αποτελεσματικό φορέα εκμετάλλευσης να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες λιανικής με εκείνες τις οποίες προσέφερε η Slovak Telekom χωρίς αυτός να υποστεί ζημία. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή επέβαλε στις Slovak Telekom και Deutsche Telekom πρόστιμο ύψους 38.838.000 ευρώ και στη Deutsche Telekom πρόστιμο ύψους 31.070.000 ευρώ. 

Με τις αποφάσεις της 13ης Δεκεμβρίου 2018 Deutsche Telekom κατά Επιτροπής, T-827/14 και Slovak Telekom κατά Επιτροπής, T-851/14, το Γενικό Δικαστήριο (ΓΔΕΕ) ακύρωσε εν μέρει την επίδικη απόφαση της Επιτροπής καθορίζοντας το ποσό του προστίμου που επιβλήθηκε στις Slovak Telekom και Deutsche Telekom σε 38.061.963 ευρώ και το ποσό του προστίμου που επιβλήθηκε μόνο στη Deutsche Telekom σε 19.030.981 ευρώ.

Κατά των αποφάσεων του ΓΔΕΕ οι Deutsche Telekom και Slovak Telekom άσκησαν τις υπό κρίσιν αιτήσεις αναιρέσεως.

Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την απόφασή του αυτή, το Δικαστήριο, τόνισε, κατ’ αρχάς, ότι κάθε επιχείρηση, ακόμη και αν κατέχει δεσπόζουσα θέση, εξακολουθεί, κατ’ αρχήν, να είναι ελεύθερη να αρνηθεί τη σύναψη σύμβασης και να εκμεταλλεύεται την υποδομή που έχει αναπτύξει για τις δικές της ανάγκες. Επομένως, όταν μια κατέχουσα δεσπόζουσα θέση επιχείρηση αρνείται να συνάψει σύμβαση, η επιβολή στην επιχείρηση αυτή της υποχρέωσης να συνάψει σύμβαση με ανταγωνίστρια επιχείρηση, προκειμένου να παράσχει σε αυτήν πρόσβαση στην υποδομή της, θίγει ιδιαιτέρως την ελευθερία σύναψης συμβάσεων και το δικαίωμα ιδιοκτησίας της κατέχουσας δεσπόζουσα θέση επιχείρησης. Συνεπώς, όταν μια κατέχουσα δεσπόζουσα θέση επιχείρηση αρνείται να παράσχει πρόσβαση στην υποδομή της, η απόφαση με την οποία επιβάλλεται στην επιχείρηση αυτή η υποχρέωση να παράσχει πρόσβαση στους ανταγωνιστές της μπορεί να δικαιολογηθεί, από απόψεως πολιτικής του ανταγωνισμού, μόνον στην περίπτωση που η κατέχουσα δεσπόζουσα θέση επιχείρηση ασκεί πράγματι ασφυκτικό έλεγχο στην οικεία αγορά

Το Δικαστήριο διευκρίνισε, εν συνεχεία, ότι η εφαρμογή των προϋποθέσεων που διατύπωσε στην απόφαση Bronner, ιδίως δε η τρίτη εξ αυτών, παρέχει τη δυνατότητα να προσδιοριστεί αν μια κατέχουσα δεσπόζουσα θέση επιχείρηση ασκεί πράγματι ασφυκτικό έλεγχο στην οικεία αγορά χάρη στην εν λόγω υποδομή της. Κατά την απόφαση εκείνη, μια κατέχουσα δεσπόζουσα θέση επιχείρηση μπορεί να εξαναγκαστεί να παράσχει πρόσβαση σε υποδομή την οποία έχει αναπτύξει για τις ανάγκες της δικής της δραστηριότητας μόνον όταν, πρώτον, η άρνηση παροχής της εν λόγω πρόσβασης είναι τέτοιας φύσεως ώστε να αποκλείει κάθε ανταγωνισμό από την ανταγωνίστρια επιχείρηση που αιτείται την πρόσβαση, δεύτερον, η άρνηση αυτή δεν δικαιολογείται αντικειμενικώς και, τρίτον, η πρόσβαση αυτή είναι αναγκαία για τη δραστηριότητα της ανταγωνίστριας επιχείρησης, ήτοι όταν δεν υφίσταται πραγματικό ή δυνητικό υποκατάστατο της συγκεκριμένης υποδομής.

Αντιθέτως, όταν μια κατέχουσα δεσπόζουσα θέση επιχείρηση παρέχει πρόσβαση στην υποδομή της, αλλά εξαρτά την πρόσβαση αυτή από αθέμιτους όρους, οι προϋποθέσεις που διατύπωσε το Δικαστήριο στην απόφαση Bronner δεν έχουν εφαρμογή. Ειδικότερα, μολονότι τέτοιες συμπεριφορές ενδέχεται να είναι καταχρηστικές καθόσον μπορούν να προκαλέσουν αντίθετα προς τον ανταγωνισμό αποτελέσματα στις οικείες αγορές, δεν μπορούν εντούτοις να εξομοιωθούν με άρνηση της κατέχουσας δεσπόζουσα θέση επιχείρησης να παράσχει πρόσβαση στην υποδομή της, δεδομένου ότι οι αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές δεν θα μπορούν να εξαναγκάσουν την επιχείρηση αυτή να παράσχει πρόσβαση στην υποδομή της, αφού η πρόσβαση αυτή έχει ήδη χορηγηθεί. Επομένως, τα μέτρα που θα επιβληθούν σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα θίξουν την ελευθερία σύναψης συμβάσεων της κατέχουσας δεσπόζουσα θέση επιχείρησης και το δικαίωμα ιδιοκτησίας της σε μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι εάν η επιχείρηση αυτή εξαναγκαζόταν να παράσχει πρόσβαση στην υποδομή της όταν η υποδομή αυτή χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τις ανάγκες της δικής της δραστηριότητας.

Λαμβανομένου υπόψη του κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης, το οποίο υποχρεώνει την Slovak Telekom να παράσχει στις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις πρόσβαση στον τοπικό βρόχο της, το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι ο σλοβακικός τηλεπικοινωνιακός φορέας εκμετάλλευσης δεν μπορούσε να αρνηθεί και πράγματι δεν αρνήθηκε να παράσχει τέτοια πρόσβαση. Αντιθέτως, η Slovak Telekom προέβη στον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων τις οποίες αφορά η επίδικη απόφαση στηριζόμενη στην αυτονομία λήψεως αποφάσεων την οποία διατηρούσε ως προς τις επιμέρους ρυθμίσεις της πρόσβασης αυτής. Επομένως, δεδομένου ότι οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις δεν συνιστούν άρνηση παροχής πρόσβασης αντίστοιχης με εκείνη την οποία αφορούσε η απόφαση Bronner, οι προϋποθέσεις τις οποίες έθεσε το Δικαστήριο σε εκείνη την υπόθεση δεν έχουν εφαρμογή εν προκειμένω. Επομένως, αντιθέτως προς τα επιχειρήματα που προέβαλαν η Slovak Telekom και η Deutsche Telekom, η Επιτροπή δεν ήταν υποχρεωμένη να αποδείξει τον αναγκαίο χαρακτήρα της πρόσβασης στον τοπικό βρόχο της Slovak Telekom για την είσοδο ανταγωνιστών φορέων εκμετάλλευσης στην αγορά, προκειμένου να μπορεί να χαρακτηρίσει ως κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης τους επίμαχους όρους και τις επίμαχες προϋποθέσεις παροχής πρόσβασης

Δεδομένου ότι απορρίφθηκαν και οι λοιποί λόγοι αναιρέσεως που προέβαλαν η Slovak Telekom και η Deutsche Telekom, οι οποίοι αφορούσαν μεταξύ άλλων την εκτίμηση της τιμολογιακής πολιτικής της Slovak Telekom, η οποία οδήγησε σε συμπίεση των περιθωρίων κέρδους, και τον καταλογισμό της παράβασης στην Deutsche Telekom ως μητρική εταιρία, το Δικαστήριο απέρριψε τις αιτήσεις αναιρέσεως στο σύνολό τους.

Γίνεται υπόμνηση ότι το Δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί αιτήσεως αναιρέσεως, η οποία περιορίζεται σε νομικά ζητήματα, κατά αποφάσεως ή διατάξεως του Γενικού Δικαστηρίου. Καταρχήν, η άσκηση αναιρέσεως δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν είναι παραδεκτή και βάσιμη, το Δικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου. Στην περίπτωση που η υπόθεση είναι ώριμη προς εκδίκαση, το Δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί το ίδιο οριστικά επί της διαφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, αναπέμπει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο, το οποίο δεσμεύεται από την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο στο πλαίσιο της αιτήσεως αναιρέσεως. 

Το πλήρες κείμενο των αποφάσεων C-152/19 P και C-165/19 P είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA

Πολιτική Δικονομία ΙΙΙ - Β έκδοση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send