logo-print

Καταχρηστικός ο ΓΟΣ περί απώλειας δικαιώματος υπαναχώρησης σε περίπτωση ενεργοποίησης καταναλωτή σε δίκτυο εταιρείας

Εξ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και δικαίωμα της εντός δεκατετραημέρου υπαναχώρησης - Αθέμιτη εμπορική πρακτική (Συνήγορος του Καταναλωτή)

Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022)

ΠΛΕΥΡΗ Α.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022)

ΠΛΕΥΡΗ Α.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αποδεκτή έγινε έγγραφη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: Εξ' αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και δικαίωμα της εντός δεκατετραημέρου υπαναχώρησης: Καταχρηστικός ο Γ.Ο.Σ. περί απώλειας του δικαιώματος της υπαναχώρησης σε περίπτωση ενεργοποίησης του/-ης καταναλωτή/-τριας στο δίκτυο της εταιρείας, ακόμα και αν αυτός/-η έχει ρητά συγκατατεθεί στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας πριν την πάροδο του δεκατετραημέρου (άρθρα 3ε, 3ιβ περ.(α) ν.2251/1994, Αθέμιτη Εμπορική Πρακτική). Το δικαίωμα ακύρωσης αίτησης φορητότητας του άρθρου 7 παρ. 11 περ. α.(i) του Κανονισμού Φορητότητας ως διαφορετική νομική βάση για την ανατροπή της συμβατικής σχέσης.

Αναλυτικά η σύσταση:

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου (***)/(***) αναφορά της κ. (***) κατά της εταιρείας (***), με την οποία η καταναλώτρια αιτείται τη διαμεσολάβηση της Αρχής για την αποχρέωση του ποσού των εκατόν εξήντα ευρώ και εξήντα λεπτών (160,60 ευρώ), που η εταιρεία της καταλόγισε. Το ως άνω ποσό αναλύεται σε τέλος ενεργοποίησης, ύψους 35 ευρώ, σε χρέωση αναλογίας παγίου για το χρονικό διάστημα από 13/05/2016 έως και 25/06/2016, ύψους 5,60 ευρώ και σε τέλος πρόωρης αποσύνδεσης, λόγω μονομερούς καταγγελίας της μεταξύ σας σύμβασης πριν τη λήξη της, ύψους 120 ευρώ. 

Η εταιρεία αιτιολόγησε τις ανωτέρω χρεώσεις προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η καταναλώτρια άσκησε εκπρόθεσμα το δικαίωμά της για υπαναχώρηση από την εξ αποστάσεως συναφθείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σε συνέχεια της διαβίβασης της ως άνω αναφοράς στην καταγγελλόμενη επιχείρηση με το με αριθμ. πρωτ. 28763/26 Σεπτεμβρίου 2016 έγγραφο, η τελευταία απέστειλε τη με αριθμ.πρωτ. εισερχομένου 29626/3 Οκτωβρίου 2016 απαντητική της επιστολή, με την οποία αρνείται την ικανοποίηση του αιτήματος της καταγγέλλουσας, επικαλούμενη την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος ακύρωσης αίτησης φορητότητας που απορρέει από τον ομώνυμο Κανονισμό [ΕΕΤΤ Α.Π. 696/115/11.7.2013 (ΦΕΚ 1873/Β'/2013)], ο οποίος ορίζει ότι σε περίπτωση αποδεσμοποίησης τοπικού βρόχου ή κατασκευής νέου βρόχου, ο συνδρομητής δικαιούται να υποβάλει αίτημα ακύρωσης τουλάχιστον μέχρι τρεις (3) μέρες πριν την ημερομηνία της αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου ή της κατασκευής του νέου.

Με το αριθμ. πρωτ. 37065/28 Νοεμβρίου 2016 νεότερο έγγραφό μας ζητήσαμε την επανεξέταση της δοθείσας απάντησής σας, αποχρεώνοντας την καταναλώτρια από τα ποσά που αφορούν στο τέλος ενεργοποίησης και πρόωρης αποσύνδεσης, δεδομένου ότι η ενεργοποίηση των υπηρεσιών σας έγινε παρά το ότι η καταναλώτρια εντός της νόμιμης προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών του άρθρου 3ε του ν. 2251/1994 υπαναχώρησε από την εξ'αποστάσεως συναφθείσα σύμβαση παροχής των υπηρεσιών σας. Επίσης, ζητήσαμε να μας γνωστοποιήσετε το ακριβές περιεχόμενο του Γ.Ο.Σ. βάσει του οποίου, κατά την άποψή σας, όπως αυτή εκφράστηκε στη με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 29626/3 Οκτωβρίου 2016 απαντητική σας επιστολή, η καταναλώτρια απώλεσε “οιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπαναχώρησης δυνάμει των υπογεγραμμένων όρων της μεταξύ σας σύμβασης”.

Στη με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 37710/2 Δεκεμβρίου 2016 απαντητική σας επιστολή, παραθέσατε το κείμενο του Γ.Ο.Σ. της παραγράφου 3.6 (τρίτο και τέταρτο εδάφιο) του κειμένου που προτείνατε στην κ. (***) για υπογραφή ως σύμβαση προσχώρησης, για την οποία σύμβαση επισημαίνετε ότι “έκαστος συνδρομητής που συνάπτει σύμβαση αποδέχεται προδιατυπωμένους όρους”, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί μόνο να αποδεχτεί πλήρως.

Σύμφωνα λοιπόν με τον επίμαχο όρο “Το δικαίωμα υπαναχώρησης του Πελάτη που προβλέπεται στον παραπάνω νόμο [ν.2251/1994 (όπως εκάστοτε ισχύει)] δεν ισχύει μετά την ενεργοποίηση των συμφωνημένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ακόμη και αν η εν λόγω ενεργοποίηση λάβει χώρα πριν την πάροδο της ανωτέρω νόμιμης προθεσμίας υπαναχώρησης (14 ημερολογιακές ημέρες).

Ο Πελάτης σε αυτήν την περίπτωση ρητά συμφωνεί στην εκτέλεση της σύμβασης (δηλαδή στην ενεργοποίηση των συμφωνημένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από την Εταιρεία) πριν την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο δικαιούται να υπαναχωρήσει κατά τα οριζόμενα στον ν. 2251/1994 και αναγνωρίζει ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την Εταιρεία.”

Στην ίδια επιστολή επαναλάβατε το περιεχόμενο της προηγούμενης απάντησής σας σχετικά με τα οριζόμενα από τον Κανονισμό Φορητότητας και καταλήξατε για δεύτερη φορά σε αρνητική θέση σχετικά με τη δυνατότητα αποχρέωσης της καταναλώτριας από το επίμαχο ποσό, αφού κατά την άποψή σας εφαρμόσατε ορθά την κείμενη νομοθεσία.

Δείτε αναλυτικά τη σύσταση του Συνηγόρου εδώ.

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ
Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

send