logo-print

«Κίτρινη κάρτα» από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για το λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

Οι υπόλοιποι 40 οργανισμοί της ΕΕ πέρασαν τον έλεγχο του Συνεδρίου - Παραμένει αγκάθι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Οι 40 από τους 41 οργανισμούς της ΕΕ πέρασαν τον έλεγχο σύμφωνα με την ετήσια έκθεση σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), η οποία δημοσιεύθηκε στις 9-10-2018.

Συγκεκριμένα, το ΕΕΣ ενέκρινε τους λογαριασμούς 41 οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 και εξέδωσε γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τα έσοδα επί των οποίων στηρίζονται αυτοί οι λογαριασμοί. Όσον αφορά τις σχετικές πληρωμές, οι ελεγκτές εξέδωσαν και πάλι γνώμη χωρίς επιφύλαξη για όλους τους οργανισμούς πλην ενός, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), όπου εντόπισαν σειρά προβλημάτων. Οι οργανισμοί της ΕΕ εκτελούν συγκεκριμένα τεχνικά, επιστημονικά ή διαχειριστικά καθήκοντα που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στη χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών.

Οι οργανισμοί της ΕΕ είναι εγκατεστημένοι σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και απασχολούν περί τους 10.000 υπαλλήλους. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2017 όλων των οργανισμών της ΕΕ, πλην του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB), ανερχόταν σε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 2,7 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός του SRB για το 2017 ήταν 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από εισφορές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Μολονότι το Συνέδριο διατύπωσε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη για όλους τους άλλους οργανισμούς, εξέδωσε αρνητική γνώμη για τις πληρωμές επί των οποίων βασίζονταν οι λογαριασμοί της EASO. Οι ελεγκτές εφιστούν την προσοχή στην κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στην EASO όσον αφορά το προσωπικό της, η οποία, κατά την άποψή τους, έχει επιδεινωθεί ραγδαία και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας. Επισημαίνουν ότι οι πληρωμές της EASO παραβίαζαν συστηματικά τους κανονισμούς, γεγονός που μαρτυρά ανεπάρκεια των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και προσλήψεων. Ως προς τους υπόλοιπους οργανισμούς, ο αριθμός των παρατηρήσεων σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών έχει μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που αποτελεί για τους ελεγκτές απόδειξη των συνεχών προσπαθειών που καταβάλλουν οι οργανισμοί, προκειμένου να συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ιδίως δε με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.

Οι δύο οργανισμοί που εδρεύουν στο Λονδίνο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), θα εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο το 2019. Οι ελεγκτές αναφέρονται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δύο οργανισμοί με τις τρέχουσες συμφωνίες μίσθωσης στο Λονδίνο και στις πιθανές μειώσεις των εσόδων τους έπειτα από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) και το SRB, που αυτοχρηματοδοτούνται (εν μέρει), οι ελεγκτές τονίζουν τον κίνδυνο λανθασμένου υπολογισμού τελών υπό το τρέχον πλαίσιο δικλίδων ελέγχου.

Αναφορικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, οι οργανισμοί έχουν σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου όσον αφορά τη μετάβαση σε συμβατά συστήματα ΤΠ, ζήτημα στο οποίο οι ελεγκτές είχαν αναφερθεί και στο πλαίσιο του ελέγχου που διενήργησαν πέρυσι. Ομοίως ικανοποιητική είναι η πρόοδος ως προς την καθιέρωση του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και της διαφάνειας. Ωστόσο, για 14 οργανισμούς οι ελεγκτές διαπίστωσαν αδυναμίες στη διαχείριση ορισμένων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων και έθεσαν υπό αμφισβήτηση την αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών.

Δήλωση    

«Οι οργανισμοί της ΕΕ αποτελούν σημαντικό τμήμα του θεσμικού τοπίου της ΕΕ και βοηθούν την Ευρώπη να έλθει εγγύτερα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις της. Ο έλεγχός μας για το 2017 επιβεβαίωσε τα θετικά αποτελέσματα που είχαν αναφερθεί τα προηγούμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, κυρίως όσον αφορά τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση», δήλωσε ο Rimantas Šadžius, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον ετήσιο έλεγχο των οργανισμών.

Ιστορικό

Οι 41 οργανισμοί της ΕΕ εκτελούν συγκεκριμένα τεχνικά, επιστημονικά ή διαχειριστικά καθήκοντα που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στη χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών. Επηρεάζουν καθοριστικά την πολιτική, τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή προγραμμάτων σε τομείς όπως η υγεία, η ασφάλεια, η προστασία, η ελευθερία και η δικαιοσύνη.

Οι 32 αποκεντρωμένοι οργανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά καθήκοντα τεχνικής, επιστημονικής, επιχειρησιακής ή/και ρυθμιστικής φύσης. Οι έξι εκτελεστικοί οργανισμοί της Επιτροπής είναι επιφορτισμένοι με εκτελεστικά και επιχειρησιακά καθήκοντα που συνδέονται με ένα ή περισσότερα προγράμματα της ΕΕ και έχουν συσταθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας συγκεντρώνει πόρους από τον επιστημονικό, τον επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό χώρο, με σκοπό την ενίσχυση, μέσω επιχορηγήσεων, της ικανότητας της Ένωσης για καινοτομία. Ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) διασφαλίζει την εύρυθμη εξυγίανση των τραπεζών που τελούν σε κατάσταση αφερεγγυότητας, με τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά.

Οργανισμοί και λοιπά όργανα της ΕΕ

ACER

Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

Υπηρεσία του BEREC

Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Ρίγα, Λετονία

CdT

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

CEDEFOP

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

CEPOL

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου

Βουδαπέστη, Ουγγαρία

CHAFEA

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα

Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

CPVO

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

Ανζέ, Γαλλία

EACEA

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

Βρυξέλλες, Βέλγιο

EASA

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Κολωνία, Γερμανία

EASME

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Βρυξέλλες, Βέλγιο

EASO

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

Βαλέτα, Μάλτα

EBA

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

ECDC

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Στοκχόλμη, Σουηδία

ECHA

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Ελσίνκι, Φινλανδία

ΕΟΠ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Κοπεγχάγη, Δανία

EFCA

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

Βίγο, Ισπανία

EFSA

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Πάρμα, Ιταλία

EIGE

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Βίλνιους, Λιθουανία

EIOPA

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

Φρανκφούρτη, Γερμανία

ΕΙΤ

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Βουδαπέστη, Ουγγαρία

ΕΜΑ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

EMCDDA

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Λισαβόνα, Πορτογαλία

EMSA

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Λισαβόνα, Πορτογαλία

ENISA

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

Ηράκλειο, Ελλάδα

ERA

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βαλανσιέν, Γαλλία

ERCEA

Εκτελεστικός οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας

Βρυξέλλες, Βέλγιο

ESMA

Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Aγορών

Παρίσι, Γαλλία

ETF

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Τορίνο, Ιταλία

EUIPO

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αλικάντε, Ισπανία

eu-LISA

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Ταλίν, Εσθονία

EU-OSHA

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Μπιλμπάο, Ισπανία

ESA

Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ

Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

EUROFOUND

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Δουβλίνο, Ιρλανδία

EUROJUST

Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χάγη, Κάτω Χώρες

EΥΡΩΠΟΛ

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία

Χάγη, Κάτω Χώρες

FRA

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βιέννη, Αυστρία

FRONTEX

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Βαρσοβία, Πολωνία

GSA

Ευρωπαϊκό GNSSA (Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης

Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία

INEA

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων

Βρυξέλλες, Βέλγιο

REA

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας

Βρυξέλλες, Βέλγιο

SRB

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Βρυξέλλες, Βέλγιο

Το πλήρες κείμενο της ετήσιας έκθεσης σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2017 είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu)

Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου-Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 1

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ