logo-print

La Mafia se sienta a la mesa: «Όχι» στην καταχώριση σήματος που δημιουργεί θετική εικόνα για εγκληματική οργάνωση

Η Ιταλία πέτυχε την ακύρωση εμπορικού σήματος επειδή αντίκειται στη δημόσια τάξη

15/03/2018

16/03/2018

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση

Την ακύρωση της  καταχώρισης του σήματος «La Mafia se sienta a la mesa» ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέτυχε η Ιταλία, με το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κρίνει σήμερα ότι το σήμα αυτό αντίκειται στη δημόσια τάξη.

Ειδικότερα, το ΓΔΕΕ έκρινε ότι το σήμα «La Mafia se sienta a la mesa» παραπέμπει σε εγκληματική οργάνωση, δημιουργεί μια συνολικώς θετική εικόνα της οργανώσεως αυτής και υποβαθμίζει τις σοβαρές παραβιάσεις από την οργάνωση αυτή των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης. Το σήμα αυτό ενδέχεται, συνεπώς, να σοκάρει ή να προσβάλλει όχι μόνον τα θύματα αυτής της εγκληματικής οργανώσεως και τις οικογένειές τους, αλλά και κάθε πρόσωπο με μέση ευαισθησία και ανεκτικότητα που αντικρίζει το σήμα εντός της Ένωσης, για τον λόγο δε αυτό το επίμαχο σήμα πρέπει να κηρυχθεί άκυρο.

Ιστορικό

Το 2006 η ισπανική εταιρία La Honorable Hermandad (την οποία διαδέχθηκε η La Mafia Franchises) ζήτησε από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) την καταχώριση του ακόλουθου σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων για υπηρεσίες παροχής τροφίμων και ποτών:

Το 2015 η Ιταλία κατέθεσε ενώπιον του EUIPO αίτηση κηρύξεως της ακυρότητας του σήματος αυτού για τον λόγο ότι αντίκειται στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη. Η αίτηση αυτή έγινε δεκτή από το EUIPO. Συγκεκριμένα, το EUIPO έκρινε, αφενός, ότι το σήμα «La Mafia se sienta a la mesa» προβάλλει προδήλως την εγκληματική οργάνωση που είναι γνωστή με την ονομασία Μαφία και, αφετέρου, ότι το σύνολο των λεκτικών στοιχείων του σήματος αυτού μεταδίδει μήνυμα ανοχής και εξοικείωσης με το λεκτικό στοιχείο «mafia», με αποτέλεσμα να στρεβλώνει τη βαρύτητα του στοιχείου αυτού.

Διαφωνώντας με την απόφαση του EUIPO, η εταιρία La Mafia Franchises προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου με αίτημα την ακύρωσή της.

Απόφαση

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της La Mafia Franchises και επικυρώνει την απόφαση του EUIPO.

Το Γενικό Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι το λεκτικό στοιχείο «la mafia» αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο του σήματος της ισπανικής εταιρίας και είναι παγκοσμίως αντιληπτό ότι παραπέμπει σε εγκληματική οργάνωση, η οποία καταφεύγει, μεταξύ άλλων, σε εκφοβισμό, χρήση σωματικής βίας και δολοφονίες προκειμένου να προωθήσει τις δραστηριότητές της, στις οποίες περιλαμβάνονται η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και όπλων, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η διαφθορά. Κατά το Γενικό Δικαστήριο, οι ως άνω εγκληματικές δραστηριότητες παραβιάζουν αυτές καθαυτές τις αξίες στις οποίες στηρίζεται η Ένωση, και ειδικότερα τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ελευθερίας, οι οποίες είναι αδιαίρετες και συνιστούν την πνευματική και ηθική κληρονομιά της Ένωσης. Περαιτέρω, λαμβανομένης υπόψη της διασυνοριακής διαστάσεώς τους, οι εγκληματικές δραστηριότητες της Μαφίας συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια σε ολόκληρη την Ένωση. Το Γενικό Δικαστήριο προσθέτει ότι το λεκτικό στοιχείο «la mafia» εκλαμβάνεται ιδιαιτέρως αρνητικά στην Ιταλία, λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που έχει η δράση αυτής της εγκληματικής οργανώσεως στην ασφάλεια του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει, συνεπώς, ότι το λεκτικό στοιχείο «la mafia» φέρνει προδήλως στο νου του κοινού την ονομασία μιας εγκληματικής οργανώσεως που ευθύνεται για ιδιαιτέρως σοβαρές προσβολές της δημόσιας τάξης.

Επιπροσθέτως, το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά, καταρχάς, ότι η πρόθεση της εταιρίας La Mafia Franchises να καταχωρίσει το σήμα «La Mafia se sienta a la mesa» ως αναφορά στη σειρά κινηματογραφικών ταινιών «Ο Νονός», και όχι για να σοκάρει ή να προκαλέσει, δεν ασκεί επιρροή όσον αφορά την αρνητική αντίληψη που έχει το κοινό για το σήμα αυτό. Διευκρινίζει, επίσης, ότι η φήμη που έχει αποκτήσει το σήμα της ισπανικής εταιρίας καθώς και η κεντρική ιδέα των θεματικών εστιατορίων της, οι οποίες σχετίζονται με τη σειρά κινηματογραφικών ταινιών «Ο Νονός», είναι άνευ σημασίας όσον αφορά την εκτίμηση εάν το σήμα αντίκειται στη δημόσια τάξη. Στη συνέχεια, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά βιβλία και ταινίες με θέμα τη Μαφία δεν αρκεί για να μεταβληθεί η αντίληψη σχετικά με τα αδικήματα που έχει διαπράξει η οργάνωση αυτή. Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο αποδέχεται την ανάλυση του EUIPO και της Ιταλίας, κατά την οποία ο συσχετισμός του λεκτικού στοιχείου «la mafia», αφενός, με τη φράση «se sienta a la mesa» (που σημαίνει «κάθεται στο τραπέζι» στην ισπανική γλώσσα) και, αφετέρου, με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ενδέχεται να δημιουργήσει μια συνολικώς θετική εικόνα της δράσεως της Μαφίας και να υποβαθμίσει τις εγκληματικές δραστηριότητες της οργανώσεως αυτής.

Το Γενικό Δικαστήριο αποφαίνεται ότι το σήμα «La Mafia se sienta a la mesa» παραπέμπει σε εγκληματική οργάνωση, δημιουργεί μια συνολικώς θετική εικόνα της οργανώσεως αυτής και υποβαθμίζει τις σοβαρές παραβιάσεις από την οργάνωση αυτή των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης. Το σήμα αυτό ενδέχεται, συνεπώς, να σοκάρει ή να προσβάλλει όχι μόνον τα θύματα αυτής της εγκληματικής οργανώσεως και τις οικογένειές τους, αλλά και κάθε πρόσωπο με μέση ευαισθησία και ανεκτικότητα που αντικρίζει το σήμα εντός της Ένωσης, για τον λόγο δε αυτό το επίμαχο σήμα πρέπει να κηρυχθεί άκυρο.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Πολυκώδικας - Απρίλιος 2023

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5