logo-print

Μετατροπή αιτήματος καταψηφιστικής αγωγής σε αναγνωριστικό - καταχρηστικό το αίτημα κατά το μέρος που αφορά σε προσωρινώς επιδικασθέντα και ήδη καταβληθέντα ποσά (ΔΠΑ 311/2021)

Η απόρριψη του αιτήματος, μόνο ως προς τα ήδη προσωρινώς επιδικασθέντα και καταβληθέντα ποσά και όχι ως προς το σύνολο των αναζητούμενων κονδυλίων, δεν παραβιάζει το δικαίωμα δικαστικής προστασίας

08/07/2021

08/07/2021

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

Στην κρινόμενη υπόθεση, αίτημα της αγωγής είναι η αναγνώριση της υποχρέωσης των εναγομένων, κατ’ εφαρμογή των άρ. 105 και 106 του ΕισΝΑΚ, να καταβάλουν αποζημίωση προς αποκατάσταση της υλικής βλάβης που υπέστησαν οι ενάγοντες, εξαιτίας του θανάτου του συζύγου της πρώτης και πατέρα του δεύτερου ενάγοντος, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή.

Μετά την άσκηση της αγωγής, κατατέθηκε αίτηση προσωρινής επιδίκασης απαίτησης, η οποία έγινε εν μέρει δεκτή και επιδικάστηκε προσωρινώς ένα χρηματικό ποσό σε βάρος του εναγομένου νοσοκομείου.

Εν συνεχεία, κατά τη συζήτηση της αγωγής, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των εναγόντων ζήτησαν τη μετατροπή του αιτήματος αυτής, για το σύνολο των αναζητούμενων κονδυλίων, από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό. Το δικαστήριο έκρινε πως το εν λόγω αίτημα, κατά το μέρος που αφορά στο επιδικασθέν προσωρινώς και καταβληθέν στους ενάγοντες χρηματικό ποσό, είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο.

Ειδικότερα, κατά τη διάταξη του άρθρου 211 του Κ.Δ.Δ., προϋπόθεση για την προσωρινή επιδίκαση μέρους της απαίτησης είναι η άσκηση καταψηφιστικής και όχι αναγνωριστικής αγωγής, με συνέπεια μετά την προσωρινή επιδίκαση μέρους της απαίτησης, να είναι καταχρηστική η μετατροπή του αιτήματος της αντίστοιχης καταψηφιστικής αγωγής σε αναγνωριστικό, κατά το μέρος που αφορά τα ήδη επιδικασθέντα προσωρινώς και καταβληθέντα ποσά.

Εξάλλου, κατά το σκεπτικό του δικαστηρίου, η απόρριψη του εν λόγω αιτήματος, μόνο ως προς τα ήδη προσωρινώς επιδικασθέντα και καταβληθέντα ποσά και όχι ως προς το σύνολο των αναζητούμενων κονδυλίων, συνάδει προς το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, όπως αυτό κατοχυρώνεται συνταγματικά και στην Ε.Σ.Δ.Α., το οποίο απαιτεί, μεταξύ άλλων, οι δικονομικές προϋποθέσεις να μην υπερβαίνουν τα όρια εκείνα, πέραν των οποίων συνεπάγονται την άμεση ή έμμεση κατάλυση του προστατευομένου δικαιώματος παροχής δικαστικής προστασίας.

Ενόψει τούτων, για την παραδεκτή άσκηση του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής, το δικαστήριο, η γραμματεία του οποίου ειδοποίησε τηλεφωνικά τον πληρεξούσιο δικηγόρο των εναγόντων, ζήτησε την προσκόμιση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών του ανάλογου τέλους δικαστικού ενσήμου.

Απόσπασμα απόφασης

Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, μετά την άσκηση της κρινόμενης αγωγής, η πρώτη ενάγουσα, κατέθεσε στο παρόν Δικαστήριο την από 28.02.2015 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 11703/2015 αίτηση προσωρινής επιδίκασης απαίτησης, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 211 έως 215 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., κυρωθείς με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999, Α΄ 97), με την οποία ζήτησε, ατομικά και ως ασκούσα τη γονική μέριμνα των (τότε) ανηλίκων τέκνων της Ο.Σ. και Φ.Σ., να της επιδικασθεί προσωρινά, το ήμισυ των αιτούμενων με την κρινόμενη αγωγή κονδυλίων. Η αίτηση αυτή έγινε εν μέρει δεκτή με τη με αριθμό 3172/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές) και επιδικάστηκε προσωρινώς σε βάρος του ήδη εναγομένου νοσοκομείου: α) το εφάπαξ ποσό των 5.000 ευρώ (ήτοι 2.000 ευρώ για την αιτούσα και ήδη πρώτη ενάγουσα και 1.500 ευρώ για λογαριασμό έκαστου των τέκνων της) για την απώλεια διατροφής και υπηρεσιών, λόγω θανάτου του συζύγου και πατέρα των ήδη εναγόντων, και β) το ποσό των 450 ευρώ μηνιαίως (ήτοι 150 ευρώ για την πρώτη ενάγουσα καθώς και για λογαριασμό έκαστου των τέκνων της), λόγω μελλοντικής στέρησης διατροφής και υπηρεσιών του θανόντος, καταβαλλόμενο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από 09.06.2015 έως το χρόνο δημοσίευσης της οριστικής απόφασης επί της κρινόμενης αγωγής. Ακολούθως, κατά τη συζήτηση της κρινόμενης αγωγής, την 25η.09.2020, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των εναγόντων ζήτησαν τη μετατροπή του αιτήματος της κρινόμενης αγωγής, για το σύνολο των αναζητούμενων με αυτή κονδυλίων, από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό (βλ. τα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου της 25ης.09.2020).

Ωστόσο, το Δικαστήριο κρίνει ότι το αίτημα αυτό πρέπει, κατά το μέρος που αφορά στα ως άνω επιδικασθέντα προσωρινώς και καταβληθέντα στους ενάγοντες ποσά [εφάπαξ ποσό 5.000 ευρώ και ποσό 450 ευρώ μηνιαίως, καταβληθέν από 09.06.2015 έως 25.09.2020 (ημερομηνία συζήτησης της κρινόμενης αγωγής), ήτοι συνολικό ποσό 28.275 ευρώ], να απορριφθεί ως μη νόμιμο. Τούτο διότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 211 του Κ.Δ.Δ., προϋπόθεση για την προσωρινή επιδίκαση μέρους της απαίτησης είναι η άσκηση καταψηφιστικής και όχι αναγνωριστικής αγωγής, με συνέπεια μετά την προσωρινή επιδίκαση μέρους της απαίτησης, να είναι καταχρηστική η μετατροπή του αιτήματος της αντίστοιχης καταψηφιστικής αγωγής σε αναγνωριστικό, κατά το μέρος που αφορά τα ήδη επιδικασθέντα προσωρινώς και καταβληθέντα ποσά. Εξάλλου, η απόρριψη του ως άνω αιτήματος μόνο ως προς τα ήδη προσωρινώς επιδικασθέντα και καταβληθέντα ποσά και όχι ως προς το σύνολο των αναζητούμενων με την κρινόμενη αγωγή κονδυλίων συνάδει προς το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος και στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Δ.Α. (κυρωθείσα με το ν.δ. 53/1974, Α΄ 256), το οποίο απαιτεί, μεταξύ άλλων, οι δικονομικές προϋποθέσεις να μην υπερβαίνουν τα όρια εκείνα, πέραν των οποίων συνεπάγονται την άμεση ή έμμεση κατάλυση του προστατευομένου δικαιώματος παροχής δικαστικής προστασίας (πρβλ. ΣτΕ 761/2014 7μ., 1375/2013 Ολ., ΕΑ 475/2013 Ολ., 1619/2012 Ολ. και ΕΔΔΑ αποφάσεις Urbanek κατά Αυστρίας, 09.12.2010, Τσέλικα-Σκούρτη κατά Ελλάδας, 28.05.2009, και την απόφαση επί του παραδεκτού Γρυπαίος κατά Ελλάδας, 12.01.2006).

Ενόψει τούτων, για την παραδεκτή άσκηση του καταψηφιστικού αιτήματος της κρινόμενης αγωγής, το Δικαστήριο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 274 παρ. 3 του Κ.Δ.Δ. σε συνδυασμό με το άρθρο 139Α του ίδιου Κώδικα, ζήτησε την προσκόμιση του ανάλογου τέλους δικαστικού ενσήμου. Ειδικότερα, κατόπιν της από 27.11.2020 τηλεφωνικής ειδοποίησης της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου (βλ. την από 27.11.2020 ειδοποίηση της Γραμματέα Αικατερίνης Ζαΐμη), ο εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των εναγόντων Φώτιος Σοφιανός, προσκόμισε εντός της ταχθείσας σε αυτόν προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, δικαστικό ένσημο ποσού 352,71 ευρώ (σχετ. το με κωδικό πληρωμής 360118280951 0201 0053 ηλεκτρονικό παράβολο, με συνημμένο τραπεζικό αποδεικτικό πληρωμής) για λογαριασμό των εναγόντων. Το εν λόγω δικαστικό ένσημο αναλογεί στο συνολικό ποσό των 32.275 ευρώ, που επιδικάστηκε προσωρινώς με την 3172/2015 δικαστική απόφαση και καταβλήθηκε στους ήδη ενάγοντες.

Δείτε την περίληψη της απόφασης εδώ.

Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ.,
Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send