logo-print

Μη ολοκλήρωση λογισμικού και παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από τον e-ΕΦΚΑ (τροποποίηση πράξης σύνταξης)

ΔΠρΑθ 637/2021

17/09/2021

25/09/2021

Το συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο & Η επιχείρηση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Με απόφασή του (ΔΠρΑθ 637/2021) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι συνιστά παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από την πλευρά του e-ΕΦΚΑ η μη τροποποίηση της πράξης σύνταξης, όταν αυτή (παράλειψη) οφείλεται σε μη ολοκλήρωση του λογισμικού του συστήματος.

Η απόφαση αφορά στη σύνταξη ατόμου, αμφοτεροπλεύρως ορφανού, με σοβαρή αναπηρία.

Απόσπασμα απόφασης

6. [...] Παράλληλα, η προσφεύγουσα υπέβαλε αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος κάλεσε, με έγγραφό του, το καθ' ου να εκφράσει τις απόψεις του ως προς το ζήτημα της συνταξιοδότησης της ..., δοθέντος ότι με έγγραφο της Διεύθυνσης Παροχών Κύριας Σύνταξης του Υπουργείου Εργασίας έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση συντάξεων, λόγω θανάτου, στα δικαιοδόχα μέλη συνταξιούχου, προκειμένου να διατηρηθεί η παρεχόμενη, μέσω των ασφαλιστικών οργανισμών, κοινωνικοασφαλιστική προστασία σε παιδιά με βαριές αναπηρίες που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και συγκεκριμένα προβλέπεται η χορήγηση ολόκληρου του ποσού της σύνταξης του θανόντος γονέα στα παιδιά που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς και πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές αναπηρίες που επιφέρουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 εξακολουθούν να ισχύουν ως ειδικότερες των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4387/2016.

Προς απάντηση στην ως άνω πρόσκληση, απεστάλη στον Συνήγορο του Πολίτη το …/8.3.2019 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής του ΕΦΚΑ, με το οποίο επισημαίνεται ότι η με αρ. συστήματος …/27.6.2018 απόφαση της εν λόγω Διεύθυνσης είναι προσωρινή, ότι η ... δικαιούται το 100% του ποσού της σύνταξης του θανόντος πατρός της και ότι η Υπηρεσία δεν έχει τροποποιήσει ακόμη την ως άνω απόφαση, επειδή περιμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σχετικά με το λογισμικό, σύμφωνα με το οποίο θα μπορέσει να προχωρήσει στην έκδοση σχετικής τροποποιητικής απόφασης.

7. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη προσφυγή και το επ' αυτής νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, η προσφεύγουσα, υπό την ανωτέρω ιδιότητά της, ζητά την ακύρωση της τεκμαιρόμενης απόρριψης από την ΤΔΕ της εν λόγω Περιφερειακής Διεύθυνσης του καθ' ου, μετά από την άπρακτη παρέλευση τριμήνου, της ένστασης, προβάλλοντας ότι είναι μη νόμιμη, αφού έπρεπε να χορηγηθεί στη συμπαραστατούμενη αδελφή της ολόκληρο το ποσό της σύνταξης του θανόντος πατέρα της. Τούτο δε, διότι οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5 του ν. 3232/2004 - που προβλέπουν ότι τα αμφοτερόπλευρα ορφανά παιδιά που πάσχουν, μεταξύ άλλων, από νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, όπως η αδερφή της, δικαιούνται, εφόσον δεν εργάζονται, το σύνολο του ποσού της σύνταξης που λάμβανε ο θανών συνταξιούχος - ως ειδικότερες, υπερισχύουν του άρθρου 12 του ν. 4387/2016, κατ` επίκληση του οποίου εκδόθηκε η επίδικη συνταξιοδοτική απόφαση. Προς επίρρωση των ανωτέρω, επικαλείται και προσκομίζει το Σ50/40/1154367/2.10.2018 γενικό έγγραφο του Τμήματος Νομοθεσίας Συντάξεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ, καθώς και το Φ.11221/493/5/27.7.2018 έγγραφο του Υφυπουργού Εργασίας, στα οποία υποστηρίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5 του ν. 3232/2004, ως ειδικότερες των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4387/2016, εξακολουθούν να ισχύουν.

Εξ άλλου, το καθ' ου με την από 14.11.2019 έκθεση απόψεων υποστηρίζει ότι οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5 του ν. 3232/2004 έχουν εν προκειμένω εφαρμογή, ως εκ τούτου η ..., ως αμφοτερόπλευρα ορφανό τέκνο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, δικαιούται το σύνολο της σύνταξης του αποβιώσαντος πατρός της, ωστόσο η τροποποίηση της συνταξιοδοτικής απόφασης δεν έχει πραγματοποιηθεί, λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών επί του λογισμικού (ύπαρξη τεχνικού προβλήματος), για τον λόγο δε αυτό δεν υφίσταται ούτε ρητή, ούτε σιωπηρή απόρριψη της εν λόγω ένστασης.

Η απόφαση δημοσιεύεται στο ΔτΚΑ 2/2021, με παρατηρήσεις Άγγελου Στεργίου, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ναυτικό Δίκαιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send