logo-print

Μια πρώτη κριτική - νομική προσέγγιση της απόφασης για την ενίσχυση των επιστημόνων από τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας του ΟΑΕΔ

05/02/2021

10/02/2021

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Επιμέλεια: Ανδρέας Κουτσόλαμπρος Πρόεδρος Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων

Μια πρώτη νομική – κριτική προσέγγιση της ΚΥΑ «Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων».

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ύψος: 400 ευρώ ακατάσχετο και μη δεκτικό συμψηφισμού προς οφειλές Δημοσίου, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες κλπ.

Δικαιούχοι: Επιστήμονες που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ανεργίας του ν. 3986/2011 με ενεργή δραστηριότητα σε πληττόμενο ΚΑΔ καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1.1.2017. Επίσης μέλη εταιρειών (και δικηγορικών).

Προϋποθέσεις:

Α) Όσοι έχουν κάνει έναρξη μέχρι 31.12.2016:

1. Από 20.3.2020 έως 30.11.2020 είχαν ενεργό ΚΑΔ στους πληττόμενους ΚΑΔ (δες παρακάτω).

2. Για όλο το χρονικό διάστημα από 20.3.2020 έως 30.11.2020 δεν έχουν αναλάβει μισθωτή εργασία ή εργασία με έμμισθη εντολή (Ασαφής διάταξη, τι γίνεται με όσους έχουν αναλάβει μισθωτή εργασία πριν το άνω χρονικό διάστημα; ) .

3. α) Όσοι υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% του κύκλου εργασιών (κωδικός 312). Προσμετράται το άθροισμα Απριλίου έως Δεκεμβρίου 2020 και συγκρίνεται με τα 2/3 του κύκλου εργασιών 2019.

Β) Όσοι δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ, θα πρέπει το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων 2020 (κωδικός 047) του ίδιου χρονικού διαστήματος 2020 θα πρέπει να παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τα 2/3 των ακαθαρίστων εσόδων του 2019.

Πρόκειται περί προφανούς λάθους καθόσον έπρεπε η μείωση να γίνεται σε σχέση με τα 3/4 (9/12) των εσόδων του 2019.

4. Το συνολικό πραγματικό οικογενειακό εισόδημα 2020 ή αυτοτελώς φορολογούμενο από οποιαδήποτε πηγή δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

Β) Εταίροι δικηγορικών εταιρειών και όσοι έχουν κάνει έναρξη μετά την 1.1.2017 μόνο με το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος (30.000 ευρώ), χωρίς το κριτήριο της μείωσης του τζίρου και χωρίς το κριτήριο της έμμισθης εντολής.

Γ) Ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 1.1.2017 χωρίς κανένα κριτήριο, ούτε καν το εισοδηματικό των 30.000 ευρώ, ούτε το κριτήριο της έμμισθης εντολής.

Πληττόμενοι ΚΑΔ

6910 Νομικές δραστηριότητες

7111 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

7112 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

8621 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

8622 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

8623 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

7500 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

6920 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών

7022 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

Αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης

1. Υποβάλλεται έντυπο υπεύθυνης δήλωσης-αίτησης σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο

2. Προϋπόθεση η υποβολή όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για όλους τους μήνες του 2020.

3. Για όσους απαλλάσονται από την υποχρέωση ΦΠΑ, να έχουν δηλωθεί τα ακαθάριστα έσοδα στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου» στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “ΜYBUSINESSSUPORT”

Πληρωμή: Γίνεται από τον ΟΑΕΔ μετά τη διαβίβαση των στοιχείων που έχουν συλλεγεί στην ΕΡΓΑΝΗ.

Ανακριβής Δήλωση: Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης που διαπιστώνεται από τον έλεγχο των στοιχείων, επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν.1599/1986 και αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ

ΑΣΤΟΧΙΕΣ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

1. Ενώ αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 1 στους υπαγομένους στην ασφάλισης της παρ.2α του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (δηλαδή στην ασφάλιση ανεργίας), εντάσσει και τους ασκούμενους δικηγόρους, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ανεργίας και μάλιστα χωρίς εισοδηματικό κριτήριο. Δηλαδή ένας δικηγόρος 10ετίας με τζίρο 5.000 ευρώ το 2020 και αντίστοιχο 5.200 το 2019 (δεν εμπίπτει στη μείωση του τζίρου) δεν το δικαιούται, ενώ ένας ασκούμενος με εισόδημα 40.000 (από οποιαδήποτε πηγή) το λαμβάνει.

2. Αποκλείει νέους δικηγόρους που δεν έχουν κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ή έκαναν έναρξη και μετά διέκοψαν (λόγω κρίσης), ενώ το δίνει στους ασκούμενους δικηγόρους χωρίς κανένα κριτήριο.

3. Δυσμενής διάκριση των νέων επιστημόνων καθόσον οι ασφαλισθέντες μετά την 1.1.2017 δεν έχουν ως κριτήριο την πτώση του τζίρου, ούτε της έμμισθης εντολής, σε αντίθεση με αυτούς που ασφαλίστηκαν προ της 31.12.2016.

4. Ευμενής μεταχείριση των εταίρων δικηγορικών εταιρειών, αφού γι’αυτούς δεν ισχύει το κριτήριο της πτώσης του τζίρου (που εδώ θα μπορούσε να τεθεί ως κριτήριο η πτώση του τζίρου της εταιρείας), ούτε το κριτήριο της έμμισθης εντολής .

5. Οικογενειακό εισόδημα. Για πρώτη φορά τίθεται ως προϋπόθεση ενίσχυσης. Ζητήματα συνταγματικότητας κλπ πχ. Έγγαμος δικηγόρος με 3 παιδιά και οικογενειακό εισόδημα 30.000 ευρώ δεν το λαμβάνει, άγαμος δικηγόρος χωρίς παιδιά και ατομικό εισόδημα 29.999 ευρώ το λαμβάνει.

6. Το κριτήριο της μείωσης του τζίρου οδηγεί σε άνιση μεταχείριση, πχ. Άγαμος Δικηγόρος με τζίρο το 2019 50.000 και τζίρο 2020 40.000 και καθαρά κέρδη 29.900 ευρώ το δικαιούται, ενώ έγγαμος δικηγόρος με 2 τέκνα και τζίρο 10.000 το 2019 και τζίρο το 2020 9.000 ευρώ και καθαρά κέρδη 6.000 ευρώ δεν το δικαιούται.

7. H υπεύθυνη δήλωση δεν συμπίπτει με όσα ορίζει η Κ.Υ.Α. (πχ. όλοι δηλώνουν ότι δεν έχουν μισθωτή απασχόληση, ενώ αυτό δεν προβλέπεται στην ΚΥΑ).

Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5
Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση