logo-print

Νέες ρυθμίσεις για πόθεν έσχες, προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, νομικούς συνεργάτες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Τμήμα Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας

23/01/2019

29/01/2019

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο σχέδιο νόμου για την ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:

α) την εξαίρεση του διοικητικού προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης από την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας,

β) τους νομικούς συνεργάτες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Τμήμα Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και

γ) τροποποίηση διατάξεων του ν.3213/2003 σχετικά με τη δήλωση και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών, υπαλλήλων κ.λπ..

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:

Σε σχέση με τους υπαλλήλους του ΝΣΚ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η εξαίρεση των υπαλλήλων τον Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α' 224) περί ενιαίου συστήματος κινητικότητας για ένα έτος.

Η οργάνωση και η λειτουργία της Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ., κατ' επιταγή του άρθρου 100Α τον Συντάγματος, διέπεται από ειδικές διατάξεις που εξυπηρετούν ιδιαίτερες ανάγκες και δεν δύνανται να ενταχθούν τη δεδομένη χρονική στιγμή στο ενιαίο σύστημα κινητικότητας, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 για τη συμμετοχή φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στην κινητικότητα.

Με την προτεινόμενη διάταξη λαμβάνεται μέριμνα για την ομαλή λειτουργία τον Ν.Σ.Κ., έως ότου αυτό προσαρμόσει τις ειδικές του διατάξεις προς το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο τον ενιαίου συστήματος κινητικότητας. 

Νομικοί συνεργάτες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Τμήμα Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αποτροπή της αμφισβήτησης της δικηγορικής ιδιότητας των νομικών συνεργατών της παρ. 3 του άρθρου 6 τον ν.δ. 3980/1959 (Α' 194), οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της 6ετούς εφαρμογής τουν προϊσχύσαντος Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954, ΦΕΚ Α' 235), είχαν αναλάβει, στο πλαίσιο της λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας κωδικοποίησης τουανωτέρω νομοθετικού διατάγματος, έμμισθες θέσεις παροχής νομικού έργού, όπως είναι η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, η παροχή νομικής πληροφορίας και εντοπισμένης νομικής υποστήριξης, ή παροχή τεχνογνωσίας κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας και η δημιουργία προτύπων καλής νομοθέτησης.

Σήμερα, οι ανωτέρω νομικοί συνεργάτες παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Τμήμα Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας - «Ραπτάρχης» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σημειωτέον ότι για τις εν λόγω έμμισθες θέσεις παροχής νομικού έργου και δυνάμει ειδικής νομοθετικής ρύθμισης (άρθρο 13 παρ. 3 του ν.δ. 3980/1959) είχε ρητά προβλεφθεί, υπό το κράτος τον προiσχύσαντος Κώδικα περί Δικηγόρων, ότι το έργο των ανωτέρω νομικών συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, λογίζεται δε ως άσκηση αυτού.

Ωστόσο, η νέα διάταξη του άρθρου 166 παρ. 1 κατ η νέα διατύπωση της περίπτ. γ' της παρ. 1 τον άρθρου 7 του ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 2ο8), έχουν οδηγήσει στην αμφισβήτηση της δικηγορικής ιδιότητας των νομικών συνεργατών της παρ. 3 του άρθρου 6 τον ν.δ. 3980/1959, οι οποίοι παρέχούν συγκεκριμένο νομικό έργο υπό συνθήκες, για τις οποίες ουδέποτε δημιουργήθηκε αμφισβήτηση ως προς τη συμβατότητά τούς με τους όρους ανεξάρτητης, αξιοπρεπούς και νομότυπης άσκησης τον δικηγορικού λειτουργήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και στον ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (άρθρο 24 του π.δ. 133/2017, Α' 161), η καταχώριση των νομικών συνεργατών γίνεται με αναφορά στο ν.δ. 3980/1959 και καταδεικνύεται, συνεπώς, η βούληση του νομοθέτη να μην αποσυνδέονται τα καθήκοντα και η υπηρεσιακή κατάσταση των ανωτέρω από τη δικηγορική τους ιδιότητα.

Προς αποτροπή, λοιπόν, της αμφισβήτησης της δικηγορικής ιδιότητας των νομικών συνεργατών της παρ. 3 τον άρθρου 6 του ν.δ. 3980/1959 και προς άρση των όποιων συνακόλουθων ερμηνευτικών δυσχερειών, προτείνεται η υπό κρίση ρύθμιση με την οποία το έργο των ανωτέρω νομικών συνεργατών εντάσσεται ρητά μεταξύ των έργων που επιτρέπονται στο δικηγόρο δυνάμει ειδικότερα της περίπτ. α' τον άρθρου 8 τον ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων.

Η προτεινόμενη ρύθμιση ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος τον ν. 4194/2013.  

Ρυθμίσεις για το πόθεν έσχες

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1, για την ενίσχυση της διαφάνειας και του αποτελεσματικού ελέγχου των προσώπων που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κρίνεται σκόπιμη η ένταξη στους υπόχρεους και των υπαλλήλων που αποσπώνται, βάσει ειδικών διατάξεων, στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς περαιτέρω διάθεση σε γραφεία βουλευτών και κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων κατ τον Ευρωπαϊκού Κοινοβούλίου, καθώς και τον 'Ελληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό τη γραμματειακή υποστήριξη τουν έργου τους.

Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση περιλαμβάνονται στους υπόχρεους σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης οι διοικητικοί και αναπληρωτές διοικητικοί γραμματείς υπουργείων, καθώς και οι τομεακοί και ειδικοί τομεακοί γραμματείς, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις τον άρθρον 6 τον ν. 4369/2016 (Α' 33).

Ο όρος «... της Γενικής Κυβέρνησης» παραμένει σε ισχύ, διότι από το πεδίο εφαρμογής τον Α' κεφαλαίου του ν. 4369/2016 εξαιρούνται τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας τον Πολίτη (άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 4369/2016).

Τέλος, με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 αποσαφηνίζεται η προθεσμία, εντός της οποίας οι κατηγορίες προσώπων, για τις οποίες επιβάλλεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, οφείλουν να υποβάλούν την αρχική δήλωσή τους. 

Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζονται η εύρυθμη και αδιατάρακτη λειτουργία της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) του ν. 2477/1997 (Α' 59), καθώς και η απρόσκοπτη στελέχωσή της με υπαλλήλους αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

Η παρούσα ρύθμιση επιδιώκει την ακώλυτη διοικητική υποστήριξη τον ελεγκτικού έργού τον Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση του επικαιροποιημένου οργανογράμματός του. 

Δείτε αναλυτικά τη σχετική τροπολογία

Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5
Ο εμπρησμός στο Νέο Ποινικό Κώδικα

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ

send