logo-print

Νέοι κανόνες για τη διαφήμιση στο διαδίκτυο στην Ελλάδα - Τι αλλάζει (σχέδιο νόμου)

05/01/2023

05/01/2023

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο

Νέα διάταξη με μέτρα ρύθμισης της διαφήμισης στο διαδίκτυο περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφήμισης, μέσω του διαδικτύου, παροχής υπηρεσιών από φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τη φορολογική νομοθεσία, δεν διαθέτουν άδεια ή επαγγελματική κατάρτιση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και δεν υπόκεινται σε ελέγχους τήρησης των υγειονομικών διατάξεων.

Η παροχή αυτών των υπηρεσιών δημιουργεί εστίες κινδύνου για τον καταναλωτή, αθέμιτο ανταγωνισμό με τις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις και σημαντικό ρήγμα στη φορολογική συμμόρφωση.

Παράλληλα, κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι αδύνατος ο έλεγχος της τήρησης της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Τέλος, επιδιώκεται η παρακίνηση των παρόχων υπηρεσιών που κινούνται στον χώρο της παραοικονομίας, να ενταχθούν στον επίσημο τομέα της οικονομίας.

Αναλυτικά η προτεινόμενη διααξη προβλέπει:

1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαφημίζουν την παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο, αναφέρουν εντός του διαφημιστικού χώρου, με τρόπο που να είναι ευχερώς και άμεσα αντιληπτός από τον καταναλωτή και να συσχετίζεται άμεσα με τις διαφημιζόμενες υπηρεσίες, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον αριθμό της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης,

β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου του προσώπου,

γ) τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αν το πρόσωπο ασκεί εμπορική δραστηριότητα.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας διασφαλίζουν ότι μόλις αντιληφθούν ή ενημερωθούν ότι η ιστοσελίδα που διαφημίζει την παροχή υπηρεσιών δεν συμμορφώνεται με την παρ. 1 αποσύρουν, χωρίς χρονοτριβή, τις διαφημίσεις που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις ή καθιστούν την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη.

3. Οι καταγγελίες για την παράβαση του παρόντος υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και εξετάζονται από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή ή τη Διυπουργική Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς. Σε περίπτωση παράβασης το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί:

α) να επιβάλλει μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

αα) σύσταση συμμόρφωσης εντός προθεσμίας και άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον ή, αν ο παραβάτης έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον,

αβ) πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Αν εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου έχουν εκδοθεί σε βάρος του ίδιου παραβάτη περισσότερες από μια (1) αποφάσεις επιβολής προστίμου, το ανώτατο ύψος του προστίμου ορίζεται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ,

β) αφαίρεση διαφημιστικού περιεχομένου που δεν συμμορφώνεται με την παρ. 1, από τους ιστοτόπους που το έχουν αναρτήσει,

γ) προσωρινή διαγραφή ιστοτόπου που δεν συμμορφώνεται με την περ. β) ή έχει επανειλημμένα αναρτήσει διαφημίσεις που δεν συμμορφώνονται με την παρ. 1, με εντολή στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία προβαίνει σε προσωρινή διαγραφή του ιστοτόπου ή σε αφαίρεση περιεχόμενου ή σε περιορισμό της πρόσβασης σε επιγραμμική διεπαφή ή σε εισαγωγή ρητής αναγραφής προειδοποίησης προς τους καταναλωτές, κατά την πρόσβασή τους σε επιγραμμική διεπαφή.

4. Για την επιβολή των κυρώσεων της περ. α) της παρ. 3 λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

α) η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια της παράβασης,

β) προηγούμενες παραβάσεις του παρόντος,

γ) το οικονομικό όφελος από την παράβαση, εφόσον το σχετικό στοιχείο είναι διαθέσιμο.

5. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά την παρ. 6 εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190).

6. Περίληψη των αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλεται η κύρωση της περ. α) της παρ. 3, δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, εφόσον το ύψος του προστίμου είναι μεγαλύτερο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και ανεξαρτήτως του ύψους του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής. Η περίληψη περιλαμβάνει ιδίως την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, την έδρα, περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν πρόστιμο.

Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
send