logo-print

Νέοι κανόνες για την Κωδικοποίηση Νομοθεσίας στην Ελλάδα (Σχέδιο Νόμου)

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» - Κανόνες για κωδικοποίηση και καλή νομοθέτηση

06/03/2019

08/03/2019

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Κατ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το νέο προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο για την κωδικοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο νόμου «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης», έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Επικρατείας Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) είναι αρμόδια για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που ισχύει, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Η Κ.Ε.Κ. αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, ενώ μέλη της ορίζονται δικαστικοί λειτουργοί, νομικοί σύμβουλοι και πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δικηγόροι, εν ενεργεία ή μη.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται διεθνώς μία καθολική μεταμόρφωση του κανονιστικού πεδίου που χαρακτηρίζεται κυρίως από μία πολυδαίδαλη νομοθεσία, που περιλαμβάνει αόριστες και τεχνικές έννοιες, από μία σημαντική διόγκωση των πηγών του δικαίου με κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος, ενωσιακής ιδίως προέλευσης καθώς και από πολλαπλασιασμό των φορέων που παράγουν κανόνες δικαίου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι εξελίξεις επιβάλλουν τον άμεσο επανασχεδιασμό του ρόλου της Κ.Ε.Κ.

 

Ειδικότερα, κρίνεται αναγκαίο:

1) Να αναγνωριστεί τεκμήριο αρμοδιότητας, υπέρ της Κ.Ε.Κ. για το σύνολο της προς κωδικοποίηση νομοθεσίας, ώστε, σε αγαστή πάντοτε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, να διασφαλίζεται ο κεντρικός συντονισμός και η τήρηση ενιαίων κανόνων, με εξαίρεση τις (απλές ή άτυπες ή στατικές) διοικητικές κωδικοποιήσεις.

2) Να διευρυνθούν οι δυνατότητες παρέμβασής της για λόγους καταρχήν οικονομίας της διαδικασίας, ιδίως όταν προκύπτει σχετική ανάγκη κατά την κωδικοποιητική διαδικασία, αλλά και εκτός αυτής, και στο επίπεδο της αναμόρφωσης του δικαίου,.

3) Η Κ.Ε.Κ., ενόψει και της αλλαγής του θεσμικού της πλαισίου και των νέων αρμοδιοτήτων της, να προβεί σε επικαιροποίηση του εγχειριδίου οδηγιών για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, το οποίο είχε συντάξει στο παρελθόν για τις δύο καταρχήν μορφές κωδικοποίησης που της επέτρεπε ο ν. 3133/2003. 

4) Περαιτέρω, η Κ.Ε.Κ. δεν μπορεί να περιορίζεται μόνον στη σύνταξη ενός κώδικα αλλά οφείλει να διασφαλίσει την αξιοπιστία του έργου της, στοιχείο απολύτως απαραίτητο προκειμένου το έργο αυτό να μπορεί να διατεθεί, με ηλεκτρονικό τρόπο, ανοικτό στο ευρύ κοινό.

Αυτό προϋποθέτει, όσο μάλιστα απουσιάζει μία συγκεκριμένη μεθοδολογία και ηλεκτρονικά εργαλεία συσχετισμού της νομοθετικής και κανονιστικής παραγωγής προς το υφιστάμενο δικαιϊκό πλαίσιο, ορισμένες διαδικαστικές παρεμβάσεις στο επίπεδο του συντονισμού και της συνέργειας κατά το προστάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας.

Αρμοδιότητας της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης,:

1. Είναι αρμόδια για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που ισχύει, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της η Κ.Ε.Κ. μπορεί να προβαίνει και στην αναμόρφωση του δικαίου.

2. Με απόφαση της Κ.Ε.Κ. προτείνονται κώδικες που πρέπει να καταρτιστούν και το θεματικό αντικείμενο καθενός. 

3. Καταρτίζει τους κώδικες που θα καθοριστούν με νόμο, διαθέτοντας γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για την κωδικοποίηση και την αναμόρφωση της νομοθεσίας.

4. Συντάσσει εγχειρίδιο που περιέχει τη μεθοδολογία κωδικοποίησης και τους νομοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη των κωδίκων και την αναμόρφωση της νομοθεσίας. Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο.

Οι κανόνες του εγχειριδίου αναφέρονται ιδίως στη διαίρεση και στην ταξινόμηση της ύλης, στον τρόπο αρίθμησης των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, στον τρόπο παραπομπής στις διατάξεις που κωδικοποιούνται και στον τρόπο αναγραφής τίτλων στα άρθρα και στα επί μέρους κεφάλαια των κωδίκων, καθώς και στη γλωσσική διατύπωσή τους.

  Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου στο opengov.gr

   

  Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

  ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Νομικά ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

  send